Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais am gefnogaeth fusnes gan Lywodraeth Cymru

Cronfa Gweithwyr Llawrydd Pen-y-bont ar Ogwr

Mae ail ran y gronfa lawrydd bellach yn agored ar gyfer ceisiadau.

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i Covid-19.

Diben y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i ymateb i Covid yn rhan o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Dyma'r meini prawf ar gyfer y grant:

 • yn wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021;
 • gweithwyr llawrydd proffesiynol y mae gan eu gwaith ganlyniadau creadigol/diwylliannol uniongyrchol, sy'n gweithio yn y pedwar is-sector allweddol;
 • y Celfyddydau
 • diwydiannau Creadigol
 • digwyddiadau Celfyddydol a Threftadaeth
 • diwylliant a Threftadaeth
 • rhaid eich bod yn gweithredu yng Nghymru;
 • rhaid i chi fod wedi'ch lleoli o fewn yr awdurdod lleol yr ydych yn gwneud cais iddo.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn os yw un o’r canlynol yn wir:

 • rydych, yn ddiweddar, wedi cael arian gan y Grant Cychwyn Busnes a lansiwyd ym mis Mehefin 2020 i helpu busnesau newydd i oroesi canlyniadau economaidd y coronafeirws (Covid-19);
 • rydych chi'n weithiwr llawrydd sy'n gweithio yn y sector chwaraeon.

Gallwch wirio eich cymhwysedd cyn i'r broses ymgeisio agor drwy ymweld â'r Gwiriwr Cymhwysedd ar gyfer y Gronfa Lawrydd.

Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a swyddi creadigol/diwylliannol sydd wedi cael eu gorfodi i roi'r gorau i weithio a/neu ei chael hi’n anodd ail-ddechrau oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19.

Ni ddylai'r rhai hynny sydd mewn swyddi sydd wedi gallu parhau ar lefelau blaenorol neu’n agos at weithgarwch blaenorol gyda neu heb gymorth (e.e. penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati) wneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch ganllawiau'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd.

Os ydych wedi darllen y canllawiau, yn gymwys i gael y grant ac yn dymuno gwneud cais llenwch yr holl feysydd y gofynnwyd amdanynt ar y ffurflen gais ar-lein.

 

Mae'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd yn agored i geisiadau o 5 Hydref 2020. Er mwyn rhoi digon o amser i weithwyr llawrydd wneud cais byddwn yn rhannu'r gronfa'n ddau gam, gyda Cham 1 yn gweithredu am gyfnod byr, ac yna'n cael ei ddilyn yn fuan wedyn gan ail gam.

Mae grant o £2,500 ar gael fesul unigolyn a bydd ceisiadau'n cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Grant Cychwyn Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bony at Ogwr

Mae’r Grant Darparwr Gofal Plant ar agor ar gyfer ceisiadau nawr. Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i fusnesau gofal plant sydd wedi cofrestru gyda AGC ac y mae’r canlynol yn berthnasol iddynt:

 • wedi cael profiad o ostyngiad mewn incwm net o ganlyniad i bandemig Covid-19
 • heb allu cael grantiau o gynlluniau eraill Llywodraeth y DU neu Gymru.         

Mae’r grant yn cael ei roi yn seiliedig ar ostyngiad mewn incwm net ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Mehefin 2020 o gymharu ag 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019.

Bydd yr incwm net yn cael ei gyfrif fel yr incwm/taliadau i mewn i gyfrif banc y busnes llai costau/taliadau allan a ddangosir ar ddatganiad banc y busnes ar gyfer y cyfnod.                        

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y Nodiadau Cyfarwyddyd am y Grant Darparwr Gofal Plant (.docx 67KB).

I wneud cais am y Grant Darparwr Gofal Plant, lawrlwythwch ffurflen gais y Grant Darparwr Gofal Plant (.docx 69KB), ac anfon y ffurflen gais wedi’i llenwi ar e-bost i business@bridgend.gov.uk 

Y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae Cronfa Cadernid Economaidd newydd Llywodraeth Cymru sy’n werth £500m yn darparu cefnogaeth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae’n helpu sefydliadau i reoli pwysau llif arian. Hefyd mae’n helpu i roi sylw i’r bylchau nad ydynt yn cael eu cau gan gynlluniau sydd wedi’u cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Nod y gronfa yw helpu busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n cael anhawster gyda llif arian ac sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Rhagor o fanylion am y Gronfa Cadernid Economaidd.

Cefnogaeth argyfwng i’r trydydd sector

Gall grwpiau lleol bychain a mentrau cymdeithasol wneud defnydd o gronfa argyfwng newydd. Mae sefydliadau’n gymwys os ydynt yn cefnogi ymateb i’r pandemig ac mae grantiau o hyd at £100 ar gael.

Casglu gwybodaeth

Rydyn ni’n gofyn i fusnesau gyflwyno gwybodaeth sylfaenol am eu busnes, pa gefnogaeth y mae arnynt ei hangen gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac effaith wirioneddol a disgwyliedig Covid-19 ar eu busnes.

Drwy gyflwyno ffurflen effaith busnes, rydych yn cytuno i rannu gwybodaeth, gyda rhywfaint ohoni’n bersonol, gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gallwch ddarllen am sut rydym yn defnyddio ac yn storio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni drwy edrych ar ein tudalen diogelu data ar y we.

Gallwch ofyn am weld y data sydd gennym ni neu ofyn am ddileu neu ddiwygio’r data yma ar unrhyw adeg.

Cwestiynau Cyffredin

Er mwyn i ni ystyried eich cais, rhaid i chi ddarparu copi o ddatganiad banc eich busnes yn dangos manylion eich banc. Ailgyflwynwch y ffurflen gais yn dyfynnu eich rhif cyfrif Ardrethi Busnes i taxation@bridgend.gov.uk.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cronfa Cadernid Economaidd newydd. Bydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i economi, busnesau ac elusennau Cymru sy’n profi gostyngiad mawr mewn masnachu oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Nod y Gronfa yw cau’r bylchau yn y cynlluniau cefnogi sydd wedi’u cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth y DU. Mae’r rhain yn cynnwys y Cynllun Cadw Swyddi a’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig, a fydd yn gwarantu 80% o gyflogau ac incwm pobl.

Bydd y gronfa £500 miliwn newydd i Gymru yn cefnogi cwmnïau o bob maint, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Bydd y ffocws ar y rhai sydd heb elwa eisoes o’r grantiau coronafeirws sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

O ran y busnesau o wahanol faint, mae:

 • grantiau o £10,000 ar gael ar gyfer micro-fusnesau sy’n cyflogi hyd at naw o bobl, sy’n cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff
 • grantiau o hyd at £100,000 ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o gyflogeion
 • cefnogaeth i gwmnïau mwy yng Nghymru sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd allweddol i Gymru

Edrychwch nawr a yw eich busnes yn gymwys am gefnogaeth o’r Gronfa Cadernid Economaidd newydd.

Bydd Cronfa Cadernid Economaidd newydd Llywodraeth Cymru sy’n werth £500m yn darparu cefnogaeth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws a bydd yn helpu sefydliadau i reoli pwysau llif arian. Hefyd bydd yn helpu i roi sylw i’r bylchau nad ydynt yn cael eu cau gan gynlluniau sydd wedi’u cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Mae’r gronfa yn fyw nawr ar gyfer ceisiadau drwy wefan Busnes Cymru a bydd ar gael i gwmnïau sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd a’i nod yw helpu busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n cael anhawster gyda llif arian.

Gwnewch gais ar-lein a chwilio am fanylion llawn am y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd newydd.

Mae Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes y Coronafeirws – cynllun newydd dros dro – wedi cael ei lansio. Mae’n cynnwys amrywiaeth o wahanol gynhyrchion, fel benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau. Wedi’i lansio ar 23 Mawrth, mae’n cael ei gyflwyno gan Fanc Busnes Prydain. Yn bennaf mae’n cefnogi busnesau bach a chanolig i gael benthyciadau a gorddrafft gan fanciau.

Bydd y llywodraeth yn darparu gwarant o 80% i bob benthyciwr ar y benthyciad, i roi hyder pellach iddynt mewn parhau i ddarparu cyllid i BBaCh. Mae hyn yn amodol ar gap ar hawliadau i bob benthyciwr. Ni fydd y llywodraeth yn codi ffi ar fusnesau na banciau am y gwarant hwn a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau o hyd at £5 miliwn. Gall busnesau gael y cyllid am y 12 mis cyntaf heb log oherwydd bydd y llywodraeth yn talu’r 12 mis cyntaf o daliadau llog.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar dudalen Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Banc Busnes Prydain.

Ydi. Eto, oherwydd nifer digynsail o geisiadau, mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19 Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio yn llawn nawr.

Er gwybodaeth, dyma fanylion y cynllun. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru Gynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 gwerth £100m i gefnogi busnesau sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng. Roedd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Ei fwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian oherwydd y pandemig.

Bydd y cynllun benthyciadau’n gweithio ochr yn ochr â’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes ledled y DU, a hefyd y cymorth arall sy’n cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Mae’n darparu mwy o opsiynau hanfodol ar gyfer busnesau Cymru. Roedd benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gael i fusnesau:

 • sydd wedi bod yn masnachu am fwy na dwy flynedd
 • oedd yn gallu dangos eu bod yn gallu gwasanaethu’r lefel honno o ddyled cyn yr argyfwng

Manylion y Gronfa:

 • cronfa o £100m
 • benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000, benthyciadau uchafswm yn berthnasol
 • cyfalaf 12 mis a gwyliau ad-dalu llog
 • dim trefniant na ffioedd monitro
 • llog 2% sefydlog am chwe blynedd (yn cynnwys y gwyliau o 12 mis)

Mae manylion am y gronfa, cymhwysedd a’r broses ymgeisio ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru.

Oes. Mae Busnes Cymru wedi lansio cyfres newydd sbon o weminarau sy’n darparu cyngor i BBaCh ledled y wlad sydd wedi’u heffeithio gan argyfwng COVID-19. Cofrestrwch i’r weminarau ar wefan Busnes Cymru.

Cwestiwn – mae’r diwydiant pysgota wedi cael ei daro’n galed iawn wrth i farchnadoedd allforio a domestig gau oherwydd yr argyfwng iechyd cyhoeddus. Oes unrhyw gyllid ar gael?

Ateb – mae grant newydd i gefnogi busnesau pysgota yn ystod pandemig Covid-19 wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, dilynwch y ddolen yma i gael gwybod mwy am y broses ymgeisio ar wefan Gov.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi Cronfa Cadernid y Celfyddydau ar gyfer artistiaid a sefydliadau diwylliannol i’w cefnogi drwy argyfwng Covid-19.

Mae gan y cyngor ffurflen Effaith Busnes ar-lein ar waelod y dudalen yma.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi darparu rhagor o wybodaeth am y newidiadau mae’r Llywodraeth wedi’u sefydlu i gefnogi pobl sydd eisoes yn hawlio budd-daliadau, sydd angen hawlio budd-daliadau, neu sy’n wynebu risg o golli eu swydd o ganlyniad i’r Coronafeirws.

Trawsysgrif graffeg gwybodaeth help Covid-19 ar gyfer busnesau.

Chwilio A i Y