Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais am gefnogaeth fusnes gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cefnogi i rai busnesau sydd wedi’u rhestru ar y gofrestr ardrethi busnes.

Mae’r pecyn newydd yn cynnwys 100% o ostyngiad ardrethi busnes ar gyfer 2020-21 i fusnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru.

Byddwn yn ceisio dyfarnu’r gostyngiad ardrethi busnes i bawb perthnasol cyn gynted â phosib, a byddwch yn derbyn bil newydd pan fydd y dyfarniad wedi cael ei wneud.

Grant 1: Mae grant o £25,000 yn mynd i fod ar gael ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd mewn eiddo sydd â gwerth trethadwy sydd rhwng £12,001 a £51,000.

Mae hyn yn golygu busnesau mewn eiddo fel siopau, bwytai, caffis, sefydliadau yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth fyw, gwestai, eiddo lletya ac i westeion a llety hunanarlwyo.

Grant 2: Grant gwerth £10,000 i bob busnes cymwys am ostyngiad ardrethi i fusnesau bychain (SBRR) yng Nghymru sydd â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai.

A:

Grant o £10,000 i’r holl drethdalwyr sy’n gymwys i dderbyn gostyngiad elusennol a gostyngiad i Glybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC). Rhaid iddynt fod yn gweithredu ym maes manwerthu, hamdden neu letygarwch ac wedi’u lleoli mewn eiddo sydd â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai. Hefyd efallai y bydd awdurdodau lleol yn darparu grantiau i sefydliadau nid-er-elw sy’n cael gostyngiadau ardrethi dewisol ac yn gweithredu ym maes manwerthu, hamdden neu letygarwch.

Mae’r cyfyngiad eiddo lluosog sy’n berthnasol i’r cynllun Gostyngiadau Ardrethi Busnesau Bach yn berthnasol i’r grant yma. Felly dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob awdurdod lleol all yr un trethdalwr dderbyn y grant. Mae’r cyfyngiad eiddo lluosog yn berthnasol hefyd i elusennau a CASC.

I alluogi prosesu ceisiadau grant yn gyflym ac yn effeithlon, gofynnwn i chi lenwi’r ffurflen ar-lein i sicrhau bod gennym ni’r holl wybodaeth berthnasol i wneud y dyfarniad.

Yn fuan iawn bydd ffurflen ar wahân ar gyfer elusennau bychain ym maes manwerthu, hamdden a lletygarwch mewn eiddo sydd â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai. Dylai’r cyrff hyn aros i’r ffurflen honno gael ei chreu, oherwydd bydd angen mwy o wybodaeth.

Cyn gynted ag y byddwn wedi asesu eich cais, yn amodol ar fodloni’r meini prawf cymhwyso, byddwn yn gwneud dyfarniad ar unwaith i chi drwy’r broses dalu BACS yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc.

Ar ôl i chi wneud eich cais, byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn amyneddgar ac yn ymatal rhag ein ffonio ni wedyn. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi’r heriau mawr mae busnesau’n eu hwynebu, a bydd ein staff yn gwneud pob ymdrech i gael eich taliadau i chi cyn gynted â phosib.

Grant ardrethi busnes a chymorth y wladwriaeth

Mae’r grant hwn yn cael ei ddarparu i chi fel cymorth de minimis o dan Reoliad y GE 1407/2013. Mae mwy o wybodaeth am beth yw hyn yma: ‘crynodeb o gymorth de minimis'. Bydd grant a fydd yn cael ei roi i chi o dan y cynllun hwn yn berthnasol os ydych chi wedi gwneud cais neu’n bwriadu gwneud cais am gymorth de minimis yn y dyfodol.

Bydd gwerth y gefnogaeth a gewch chi o dan y cynllun hwn naill ai’n £10,000 neu £25,000 gan ddibynnu ar y grant rydych yn gymwys i’w gael.

Bydd rhaid i chi ddatgan y swm hwn i unrhyw asiantaethau cefnogi eraill sy’n gofyn i chi faint o gymorth de minimis rydych chi wedi’i gael. At ddibenion y Rheoliad de minimis, rhaid i chi gadw cofnod o’r grant hwn am 3 blynedd o’r dyddiad pryd byddwch yn ei dderbyn.

Y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae’r Gronfa Cadernid Economaidd wedi’i chau dros dro yn awr gan aros am adolygiad gan Lywodraeth Cymru o’r gefnogaeth bellach sydd ei hangen.

Mae Cronfa Cadernid Economaidd newydd Llywodraeth Cymru sy’n werth £500m yn darparu cefnogaeth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae’n helpu sefydliadau i reoli pwysau llif arian. Hefyd mae’n helpu i roi sylw i’r bylchau nad ydynt yn cael eu cau gan gynlluniau sydd wedi’u cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Nod y gronfa yw helpu busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n cael anhawster gyda llif arian ac sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Rhagor o fanylion am y Gronfa Cadernid Economaidd.

Cefnogaeth argyfwng i’r trydydd sector

Gall grwpiau lleol bychain a mentrau cymdeithasol wneud defnydd o gronfa argyfwng newydd. Mae sefydliadau’n gymwys os ydynt yn cefnogi ymateb i’r pandemig ac mae grantiau o hyd at £100 ar gael. Y dyddiad cau yw 30 Ebrill 2020.

Casglu gwybodaeth

Rydyn ni’n gofyn i fusnesau gyflwyno gwybodaeth sylfaenol am eu busnes, pa gefnogaeth y mae arnynt ei hangen gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac effaith wirioneddol a disgwyliedig Covid-19 ar eu busnes.

Drwy gyflwyno ffurflen effaith busnes, rydych yn cytuno i rannu gwybodaeth, gyda rhywfaint ohoni’n bersonol, gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gallwch ddarllen am sut rydym yn defnyddio ac yn storio’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni drwy edrych ar ein tudalen diogelu data ar y we.

Gallwch ofyn am weld y data sydd gennym ni neu ofyn am ddileu neu ddiwygio’r data yma ar unrhyw adeg.

Cwestiynau Cyffredin

Yn gyffredinol, mae’r ceisiadau’n cael eu prosesu yn nhrefn eu cyflwyno, os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ac yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol, gan gynnwys tystiolaeth datganiadau banc.

Fodd bynnag, i sicrhau bod ceisiadau’n cael eu prosesu mor gyflym â phosib, mae rhai ad-daliadau wedi cael eu prosesu’n awtomatig fel grŵp mawr, gan eu bod yn talu trethi ar hyn o bryd, yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ac mae gan y gwasanaeth fanylion cyfredol eu cyfrif banc eisoes.

Mae’r gwasanaeth wedi derbyn bron i 2,500 o geisiadau hyd yma ac maent i gyd wedi gorfod cael eu hasesu, eu gwirio a’u prosesu drwy’r system ardrethi busnes.

Rydym wedi derbyn nifer o geisiadau nad ydynt yn cydymffurfio â’r meini prawf cymhwysedd neu sydd heb gyflwyno’r gofynion perthnasol. Pan roddir yr ad-daliad yn y system ardrethi busnes, am resymau diogelwch, mae’r taliad yn cael ei brosesu drwy system dalu BACS.

Ar ôl derbyn y ffeil ar gyfer ei phrosesu, caiff ei rhoi yn y system dalu a gwneir y taliad y diwrnod canlynol, i gyrraedd cyfrif banc y derbynnydd 2 ddiwrnod gwaith yn ddiweddarach. Proses dalu BACS yw’r dull a argymhellir gan fancwyr y Cyngor, i atal twyll a chamgymeriadau.

Rydym wedi cynyddu ein rhediad taliad BACS, o ddwywaith yr wythnos o dan amgylchiadau arferol i sicrhau bod busnesau’n cael eu talu cyn gynted â phosib.

Os prosesir ffeil ar ddydd Llun, bydd yn y cyfrif banc ar y dydd Iau, ar gyfer y rhai a brosesir ar ddydd Mawrth, bydd yn y cyfrif banc ar y dydd Gwener ac ati.

Nid yw penwythnosau a Gwyliau Banc yn cael eu cynnwys yn y cyfrif 3 diwrnod.

Mae tua 20 aelod o staff yn cymryd rhan ym mhob agwedd wahanol ar y broses, yn cynnwys nifer o dimau yn yr adran gyllid.

Hefyd, mae nifer o staff cyfreithiol yn ffonio busnesau i esbonio pryd byddant yn derbyn y taliad, neu’n gofyn am ragor o fanylion, ochr yn ochr a’n tîm adfywio a busnes yn ateb unrhyw ymholiadau sydd gan fusnesau.

Ar hyn o bryd rydym wedi derbyn tua 2,500 o geisiadau ond mae hyn yn cynyddu’n gyson. Mae nifer o’r hawliadau hyn yn anghymwys am nad ydynt yn bodloni’r meini prawf.

Mae gwybodaeth hanfodol ar goll o nifer o’r rhain, yn enwedig manylion cyfrif banc, felly ni ellir eu cwblhau. Mae eraill yn dyblygu lle mae busnesau wedi cyflwyno mwy nag un cais ar gyfer yr un eiddo.

Rhaid gwirio’r rhain i gyd er mwyn sicrhau nad ydym yn gwneud unrhyw daliadau anghymwys neu’n dyblygu taliadau, neu’n defnyddio’r cyfrif banc anghywir.

Cwestiwn – Rwyf wedi gwneud cais am y grant ac angen gwybod pryd bydd yr arian yn cael ei dalu i fy nghyfrif banc?

Ateb – Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn prosesu talu ceisiadau grant gyda’r taliadau’n cael eu talu i gyfrifon banc ymgeiswyr cymwys. Mae ein staff yn gweithio’n galed i brosesu’r ceisiadau hyn mor gyflym â phosib.

Rhaid gwirio a dilysu pob cais, yn enwedig os yw’r manylion cyfrif banc a gyflwynir gan yr ymgeiswyr yn wahanol i’r rhai sydd gennym ni yn ein cofnodion. Rhaid dilysu’r manylion hyn er mwyn atal achosion o dwyll.

Bydd y trethdalwr yn derbyn bil ardrethi busnes newydd yn dangos y diwygiad hwn i’w gyfrif a hefyd slip talu yn cadarnhau bod y taliad wedi’i wneud i’w gyfrif banc.

Cwestiwn – Fe wnes i gais am y grant pan oedd ar gael i ddechrau ar wefan y Cyngor ond ni ofynnwyd i mi am ddatganiad banc. Rwyf wedi clywed bod y ffurflen wedi newid a bod rhaid i bob manwerthwr ddarparu datganiad banc nawr, felly oes raid i mi ymgeisio eto?

Ateb – Nac oes. Os gwnaethoch chi eich cais gan ddefnyddio’r ffurflen wreiddiol, mae hynny’n iawn. Fodd bynnag, bydd rhaid i chi ddarparu datganiad banc a gallwch ei anfon ar e-bost ar taxation@bridgend.gov.uk gan ddyfynnu eich rhif cyfrif ardrethi busnes. Fel dewis arall, bydd ein tîm Ardrethi Busnes yn cysylltu â chi i ofyn am i ddatganiad gael ei ddarparu.

Cwestiynau Cyffredin am y Cynlluniau

Mae gan Lywodraeth Cymru becyn cefnogi ar gyfer y busnesau cymwys sydd wedi’u rhestru ar y gofrestr ardrethi busnes.

Mae’r pecyn newydd yn cynnwys gwyliau ardrethi busnes am flwyddyn i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru sydd â gwerth trethadwy o dan £500,000. Byddwn yn ceisio dyfarnu’r gwyliau ardrethi busnes yn awtomatig i bawb perthnasol cyn gynted â phosib. Byddwch yn derbyn bil newydd pan fydd y dyfarniad wedi cael ei wneud. Hefyd bydd grant o £25,000 yn cael ei gynnig i fusnesau yn y sectorau hyn sydd â gwerth trethadwy sydd rhwng £12,001 a £51,000.

Mae’r pecyn hwn hefyd yn darparu grant o £10,000 i bob busnes sy’n gymwys ar gyfer Gostyngiad Ardrethi Busnesau Bach ac sydd â gwerth trethadwy o £12,000 neu lai.

Llenwch y ffurflen ar-lein i wneud cais i adran Cefnogi Busnesau Llywodraeth Cymru. Hefyd, gall busnesau chwilio am werth trethadwy eu heiddo ar-lein.

Hefyd mae cyngor pellach ar gael ar dudalen cyngor coronafeirws Llywodraeth Cymru, a thudalen cefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru.

Er mwyn i ni ystyried eich cais, rhaid i chi ddarparu copi o ddatganiad banc eich busnes yn dangos manylion eich banc. Ailgyflwynwch y ffurflen gais yn dyfynnu eich rhif cyfrif Ardrethi Busnes i taxation@bridgend.gov.uk.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cronfa Cadernid Economaidd newydd. Bydd yn darparu cefnogaeth ychwanegol i economi, busnesau ac elusennau Cymru sy’n profi gostyngiad mawr mewn masnachu oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19).

Nod y Gronfa yw cau’r bylchau yn y cynlluniau cefnogi sydd wedi’u cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth y DU. Mae’r rhain yn cynnwys y Cynllun Cadw Swyddi a’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig, a fydd yn gwarantu 80% o gyflogau ac incwm pobl.

Bydd y gronfa £500 miliwn newydd i Gymru yn cefnogi cwmnïau o bob maint, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Bydd y ffocws ar y rhai sydd heb elwa eisoes o’r grantiau coronafeirws sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

O ran y busnesau o wahanol faint, mae:

  • grantiau o £10,000 ar gael ar gyfer micro-fusnesau sy’n cyflogi hyd at naw o bobl, sy’n cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff
  • grantiau o hyd at £100,000 ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o gyflogeion
  • cefnogaeth i gwmnïau mwy yng Nghymru sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd allweddol i Gymru

Edrychwch nawr a yw eich busnes yn gymwys am gefnogaeth o’r Gronfa Cadernid Economaidd newydd.

Bydd Cronfa Cadernid Economaidd newydd Llywodraeth Cymru sy’n werth £500m yn darparu cefnogaeth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws a bydd yn helpu sefydliadau i reoli pwysau llif arian. Hefyd bydd yn helpu i roi sylw i’r bylchau nad ydynt yn cael eu cau gan gynlluniau sydd wedi’u cyhoeddi eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Mae’r gronfa yn fyw nawr ar gyfer ceisiadau drwy wefan Busnes Cymru a bydd ar gael i gwmnïau sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd a’i nod yw helpu busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n cael anhawster gyda llif arian.

Gwnewch gais ar-lein a chwilio am fanylion llawn am y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Gronfa Cadernid Economaidd newydd.

Mae Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes y Coronafeirws – cynllun newydd dros dro – wedi cael ei lansio. Mae’n cynnwys amrywiaeth o wahanol gynhyrchion, fel benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau. Wedi’i lansio ar 23 Mawrth, mae’n cael ei gyflwyno gan Fanc Busnes Prydain. Yn bennaf mae’n cefnogi busnesau bach a chanolig i gael benthyciadau a gorddrafft gan fanciau.

Bydd y llywodraeth yn darparu gwarant o 80% i bob benthyciwr ar y benthyciad, i roi hyder pellach iddynt mewn parhau i ddarparu cyllid i BBaCh. Mae hyn yn amodol ar gap ar hawliadau i bob benthyciwr. Ni fydd y llywodraeth yn codi ffi ar fusnesau na banciau am y gwarant hwn a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau o hyd at £5 miliwn. Gall busnesau gael y cyllid am y 12 mis cyntaf heb log oherwydd bydd y llywodraeth yn talu’r 12 mis cyntaf o daliadau llog.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar dudalen Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Banc Busnes Prydain.

Ydi. Eto, oherwydd nifer digynsail o geisiadau, mae Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19 Banc Datblygu Cymru wedi’i ddefnyddio yn llawn nawr.

Er gwybodaeth, dyma fanylion y cynllun. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru Gynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 gwerth £100m i gefnogi busnesau sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng. Roedd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Ei fwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian oherwydd y pandemig.

Bydd y cynllun benthyciadau’n gweithio ochr yn ochr â’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes ledled y DU, a hefyd y cymorth arall sy’n cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Mae’n darparu mwy o opsiynau hanfodol ar gyfer busnesau Cymru. Roedd benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gael i fusnesau:

  • sydd wedi bod yn masnachu am fwy na dwy flynedd
  • oedd yn gallu dangos eu bod yn gallu gwasanaethu’r lefel honno o ddyled cyn yr argyfwng

Manylion y Gronfa:

  • cronfa o £100m
  • benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000, benthyciadau uchafswm yn berthnasol
  • cyfalaf 12 mis a gwyliau ad-dalu llog
  • dim trefniant na ffioedd monitro
  • llog 2% sefydlog am chwe blynedd (yn cynnwys y gwyliau o 12 mis)

Mae manylion am y gronfa, cymhwysedd a’r broses ymgeisio ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru.

Oes. Mae Busnes Cymru wedi lansio cyfres newydd sbon o weminarau sy’n darparu cyngor i BBaCh ledled y wlad sydd wedi’u heffeithio gan argyfwng COVID-19. Cofrestrwch i’r weminarau ar wefan Busnes Cymru.

Cwestiwn – mae’r diwydiant pysgota wedi cael ei daro’n galed iawn wrth i farchnadoedd allforio a domestig gau oherwydd yr argyfwng iechyd cyhoeddus. Oes unrhyw gyllid ar gael?

Ateb – mae grant newydd i gefnogi busnesau pysgota yn ystod pandemig Covid-19 wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, dilynwch y ddolen yma i gael gwybod mwy am y broses ymgeisio ar wefan Gov.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi Cronfa Cadernid y Celfyddydau ar gyfer artistiaid a sefydliadau diwylliannol i’w cefnogi drwy argyfwng Covid-19.

Mae gan y cyngor ffurflen Effaith Busnes ar-lein ar waelod y dudalen yma.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi darparu rhagor o wybodaeth am y newidiadau mae’r Llywodraeth wedi’u sefydlu i gefnogi pobl sydd eisoes yn hawlio budd-daliadau, sydd angen hawlio budd-daliadau, neu sy’n wynebu risg o golli eu swydd o ganlyniad i’r Coronafeirws.

Mae mynediad am ddim i hyfforddiant ar-lein ar wefan y Llywodraeth. Mae’r Pecyn Adnoddau Sgiliau’n cynnwys cyrsiau ac adnoddau ar-lein am ddim i helpu gyda gwella sgiliau digidol a rhifedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma – Pecyn Adnoddau Sgiliau.

Trawsysgrif graffeg gwybodaeth help Covid-19 ar gyfer busnesau.

Chwilio A i Y