Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun olrhain cysylltiadau

Mae ‘Profi, Olrhain, Diogelu’ yn fyw yn awr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac ar draws rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Rydym yn annog trigolion a gweithwyr allweddol yr ardal sy’n dangos symptomau’r coronafeirws i wneud cais am brawf.

Mae’r cynllun yn rhan allweddol o gynllun adfer Covid-19 Llywodraeth Cymru. Mae’n ein helpu ni i sefydlu ffordd newydd o fyw a gweithio ochr yn ochr â’r feirws, gan reoli ei ledaeniad hefyd.

Sut mae’r system yn gweithio

Mae’r system yn gweithio drwy wneud y canlynol:

 • profi pobl sydd â symptomau’r coronafeirws a gofyn iddynt ynysu oddi wrth deulu ehangach, ffrindiau, cydweithwyr a’u cymuned tra maent yn aros am ganlyniad
 • olrhain unigolion sydd wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi’n bositif am y coronafeirws, gan ofyn iddynt gadw at fesurau diogelu a hunanynysu am 14 diwrnod
 • darparu cyngor a chyfarwyddyd, yn enwedig os yw’r person sydd wedi profi’n bositif neu ei gysylltiadau’n agored i niwed neu’n wynebu risg uwch
 • sicrhau os bydd rhywun yn profi’n negatif ei fod yn cael dychwelyd i’r gwaith ac i’w drefn arferol cyn gynted â phosib

Darllenwch ragor o fanylion am y cynllun olrhain cysylltiadau ar y siart llif yma.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae gennym ni gefnogaeth amrywiol ar gael i gynorthwyo pobl sy’n hunanynysu. Hefyd, bydd gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yn cael ei rhoi i bawb sydd wedi gorfod hunanynysu oherwydd prawf coronafeirws positif.

Gwarchod eich hun rhag sgamiau

Trawsysgrif o’r animeiddiad olrhain cysylltiadau gwrth-sgam sy’n cynnwys ‘Helen’.

Mae rhai troseddwyr yn defnyddio’r achosion o’r coronafeirws i sgamio pobl eraill. Maen nhw’n cymryd arnynt eu bod yn weithwyr olrhain cysylltiadau, ond drwy ddilyn ychydig o gamau, gallwch warchod eich hun. Darllenwch y dudalen wybodaeth yma am sgamiau fel eich bod yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng gweithiwr olrhain cysylltiadau a sgamiwr.

Cyfarwyddyd i gyflogwyr a chyflogeion

Mae Cymru Iach ar Waith yn casglu gwybodaeth gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Galw Iechyd Cymru i gyfeirio busnesau at gyfarwyddyd perthnasol. Mae’n cynnwys cyfarwyddyd penodol i sector ar gyfer manwerthu, gweithgynhyrchu, cyfleusterau pecynnu bwyd a chig, chwaraeon a hamdden, busnesau anifeiliaid, y diwydiannau creadigol, busnesau coedwigaeth a thwristiaeth.

Yn fuan, bydd dogfennau cyfarwyddyd penodol i sector pellach yn cael eu cyhoeddi ar gyfer meysydd eraill. Bydd hyn yn cynnwys swyddfeydd a chanolfannau galw, adeiladu, staff sy’n gweithio yng nghartrefi pobl eraill, a defnyddio cerbydau yn y gwaith.

Mae’r wybodaeth gyffredinol i gyflogeion yn cynnwys y canlynol:

 • cyfarwyddyd ar ddychwelyd i’r gweithle a theithio i’r gwaith
 • sut i wneud cais am nodyn ynysu i’w roi i’ch cyflogwyr os yw’r canlynol yn berthnasol:
  • rydych chi wedi cael cyngor i hunanynysu gan olrheiniwr cysylltiadau
  • mae gennych chi symptomau’r coronafeirws
  • rydych chi mewn swigen gefnogi gyda rhywun sydd â symptomau’r coronafeirws neu’n byw gyda rhywun sydd â’r symptomau
 • cyflog a cholli enillion
 • cyngor ar iechyd a lles
 • cyngor ar warchod eich hun

Mae’r cyngor a’r cyfarwyddyd ychwanegol ar gyfer cyflogwyr yn cynnwys y canlynol:

 • sut i gyfathrebu’r strategaeth Profi Olrhain Diogelu gyda phecyn adnoddau o bosteri digidol a phosteri i’w hargraffu, asedau cymdeithasol a fideo esboniadol
 • yr angen am weithdrefnau glanhau gwell a hylendid yn y gwaith
 • mesurau y gall cyflogwyr eu rhoi ar waith i helpu i gyfyngu ar ledaeniad y feirws
 • asesu anghenion gweithwyr unigol/cyflogeion sy’n gweithio o gartref
 • asesiadau risg ar y lefel briodol o Gyfarpar Diogelu Personol
 • cyflogeion neu aelodau o’u teulu sy’n gwarchod eu hunain
 • sut i wirio a yw nodyn ynysu yn ddilys
 • ffreutur a mannau gorffwys
 • grantiau a chynlluniau cyllido i fusnesau

Cyfarwyddyd i bobl hunangyflogedig

Y cyngor gan Lywodraeth Cymru yw parhau i weithio o gartref os yw hynny’n bosib. Os nad yw hynny’n bosib, dylid defnyddio’r cyfarwyddyd ar Diogelu Cymru yn y Gwaith.

Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf, Cyngor Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn cynnal ‘Profi, Olrhain, Diogelu’ i bobl yn y rhanbarth. Mae hyn yn golygu cynnal olrhain cysylltiadau ar gyfer pobl sy’n profi’n bositif am y coronafeirws. Hefyd byddwn yn darparu cyngor iechyd cyhoeddus a phrofion pellach ar gyfer unrhyw un maen nhw wedi bod mewn cysylltiad â hwy, os ydynt yn dangos symptomau.

Nod y cynllun yw ynysu’r coronafeirws o’n cymunedau ni. Bydd hyn yn gwarchod teulu, ffrindiau a chymdogion ac yn cadw gam ar y blaen i atal heintio eang yn ein hardal ni.

Mae cyflwyno Profi, Olrhain, Diogelu yn cyd-fynd â Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi llacio ar y cyfyngiadau symud ar 1 Mehefin. Mae’r llacio’n galluogi i bobl o ddau gartref gyfarfod y tu allan dim ond iddynt aros yn ‘lleol’ a chadw pellter cymdeithasol.

Rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid ar draws y rhanbarth i sicrhau ein bod yn barod i warchod y trigolion rhag y coronafeirws wrth i gyfyngiadau gael eu codi, fel bod pobl yn gallu dechau bwrw ymlaen â’u bywydau, gweld eu hanwyliaid, ac ailadeiladu eu bywoliaeth. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn heriol i bawb, ond mae Profi Olrhain Diogelu yn darparu adnodd i ni i reoli trosglwyddo’r coronafeirws yn effeithiol ac nid yw’n rhoi unrhyw le iddo guddio i allu achosi niwed i ni.

Mae wedi’i greu gyda’r diben penodol o atal lledaeniad y coronafeirws ac fe hoffwn i annog yr holl drigolion i gymryd rhan yn y broses. Nid yw wedi cael ei greu er mwyn gweld lle mae pobl neu gyda phwy maent wedi dod i gysylltiad, po fwyaf agored a gonest yw pobl gyda’r unigolion sy’n olrhain cysylltiadau, y cyflymaf y gallwn ni drechu’r coronafeirws a dychwelyd at y ffordd o fyw oedd gennym ni o’r blaen.

Bydd llacio’r cyfyngiadau’n cael ei groesawu gan lawer, ond mae’r camau gofalus hyn tuag at ryw fath o normalrwydd yn golygu bod rhaid i ni fod yn fwy ymwybodol fyth o gadw at y mesurau cadw pellter cymdeithasol, a fydd yn parhau am beth amser i ddod. Ni allaf bwysleisio pa mor bwysig ydyw i bobl ymarfer y mesurau cadw pellter cymdeithasol, fel cadw ddwy fetr ar wahân a golchi’r dwylo yn rheolaidd. Mae’r coronafeirws yn eithriadol heintus. Rydyn ni wedi gweld pa mor gyflym mae’n gallu lledaenu, gan gael effaith ddinistriol i bawb. Fodd bynnag, mewn partneriaeth â’r trigolion a gyda chefnogaeth ein cymunedau ni, fe allwn ni i gyd chwarae rhan hanfodol mewn cael gwared ar y feirws yma.

Hyd yn oed wrth gyflwyno Profi, Olrhain, Diogelu a llacio’r cyfyngiadau symud, mae’n bwysicach nag erioed i’n trigolion ni gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, fel cadw ddwy fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw yn yr un cartref â chi, golchi eich dwylo yn rheolaidd, gweithio o gartref os yw hynny’n bosib, osgoi trafnidiaeth gyhoeddus ac ardaloedd lle mae cadw pellter cymdeithasol yn anodd, a hefyd hunanynysu ac archebu prawf os ydych chi’n dangos symptomau.

Gallai cynnydd sylweddol yn yr achosion o’r coronafeirws roi baich gormodol ar y cynllun Profi, Olrhain, Diogelu, cynyddu’r pwysau ar y GIG, ac efallai achosi tynhau ar y cyfyngiadau symud eto – does neb eisiau hyn ar ôl yr aberth personol eithriadol mae’r trigolion wedi’i wneud yn ystod y misoedd diwethaf, sydd wedi dod â ni i’r cam yma.

Ystyr olrhain cysylltiadau yw gofyn i bobl hunanynysu sawl gwaith oherwydd po amlaf y daw pobl i gysylltiad ag eraill, y mwyaf tebygol ydyw y bydd yn ofynnol iddyn nhw hunanynysu. Fodd bynnag, bydd hyn yn hanfodol er mwyn torri’r trosglwyddo ar y coronafeirws.

Chwilio A i Y