Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Camerâu goruchwylio a gwasanaeth cwsmeriaid tu allan i oriau

Mae’r Uned Gefnogi Gymunedol i Gwsmeriaid (CCSU) yn monitro ein camerâu goruchwylio ac yn ateb galwadau ffôn tu allan i oriau. Nid ydynt yn gallu ateb ynholiadau sydd angen mewnbwn adrannol, ond bedair awr ar hugain y dydd, bob dydd o’r flwyddyn, gallwch eu ffonio am y canlynol:

 • argyfyngau
 • llifogydd
 • digartrefedd
 • llygredd sŵn

Hefyd mae’r Uned yn cysylltu ag adwerthwyr ac eiddo trwyddedig drwy gyfrwng ein rhwydwaith radio. Maent yn gweithredu bolardiau canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn cefnogi staff oddi ar y safle sydd ar eu pen eu hunain, gan fonitro eu diogelwch. Os oes angen, maent yn cysylltu â’r gwasanaethau argyfwng. Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, bu 485 o ddigwyddiadau a arweiniodd at 259 yn cael eu harestio, ac roedd 8286 o achosion o ryngweithio.

Cysylltu

Yr Uned Gefnogi Gymunedol i Gwsmeriaid

Ffôn: 01656 643643

Hefyd gallwch wylio’r fideo yma i gael gwybod mwy am SignVideo BSL Live

Camerâu goruchwylio yn ôl ardal

Rydym yn gweithredu 82 o gamerâu sy’n cofnodi ar raddfa o 12.5 ffrâm yr eiliad. Maent yn:

 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerau
 • Maesteg
 • Pencoed
 • Porthcawl
 • Sarn
 • Wildmill

Hefyd rydym yn gweithredu 77 o gamerâu ar gyfer Bro Morgannwg.

Cael mynediad i ddeunydd camerâu goruchwylio at ddibenion cyfreithiol  

Os yw deunydd yn gallu bod o help gyda mater cyfreithiol, gofynnwch i’r heddlu, eich cyfreithiwr neu eich cwmni yswiriant gysylltu â ni i’w gael. Nid yw’r cyhoedd yn cael mynd i mewn i’r ystafell reoli i weld y lluniau.  

Gwneud cais am fynediad i destun data 

Mae gennych hawl i wneud ‘cais am fynediad i destun data’ o dan Ran 3, Pennod 3 Deddf Diogelu Data GDPR 2018. Bydd y lluniau a roddir o’r unigolyn sy’n cyflwyno’r cais yn unig.  

Dyletswyddau ein tîm camerâu goruchwylio

Rydym yn gweithredu camerâu goruchwylio er mwyn gwneud y canlynol:

 • atal a chanfod troseddau
 • adnabod troseddwyr i’w harestio a’u herlyn
 • lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • lleihau’r ofn am droseddu
 • cadw a datblygu llwyddiant busnes ein canol trefi a’r gymuned ehangach

Hefyd, rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid a darparwyr camerâu goruchwylio ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol i ddatblygu a rhannu arfer gorau.

Pryderon cyffredin am gamerâu goruchwylio

Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i osod rhagor o gamerâu sefydlog mewn gofod agored cyhoeddus. Fodd bynnag, mae gennym nifer bychan o gamerâu symudol y gellir eu lleoli dros dro. Y Tîm Plismona Cymunedol sy’n gwneud y penderfyniadau am leoliad y camerâu hyn, ond gallwch ofyn am osod un yn eich ardal chi. I wneud hynny, cysylltwch â swyddog eich ardal leol er mwyn mynd i gyfarfod o’r Tîm Plismona Cymunedol.

Mae pob camera mewn gofod cyhoeddus agored yn gweithio’n llawn ac yn recordio. Os bydd camera’n torri, rhoddir bag dros y camera neu bydd yn cael ei symud nes cael ei atgyweirio.

Nid yw’r Ddeddf Diogelu Data’n berthnasol i ddeiliaid tai sydd â chamerâu ar eu heiddo at ddefnydd personol. Felly gall camerâu ar eich cartref fonitro priffyrdd cyhoeddus, fel rhywun yn rhoi camera ar ei dŷ i fonitro ei gar ar heol y cyngor.

Rhwymedigaethau cyfreithiol ein gwasanaeth camerâu goruchwylio

Cedwir y data sy’n cael eu recordio am 28 diwrnod ac wedyn maent yn cael eu dileu’n electronig. 

Rydym yn gweithredu oddi mewn i’r fframwaith sydd wedi’i ddiffinio gan Ddeddf Diogelu Data GDPR 2018 a Deddf Hawliau Dynol 1998. Mae holl staff yr Uned wedi cael hyfforddiant trwyadl am Ddeddf Diogelu Data GDPR 2018, Deddf Hawliau Dynol 1998, a’n polisïau ar breifatrwydd a chyfrinachedd.  

Chwilio A i Y