Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog

Mae Cyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog yn gynllun cenedlaethol i wella dealltwriaeth o broblemau yng nghymunedau lleol y lluoedd.

Llofnododd cynrychiolwyr o gymuned y lluoedd arfog, elusennau’r lluoedd arfog, a sefydliadau’r sector cyhoeddus, preifat a chymunedol, ein cyfamod cymunedol ar 22 Tachwedd 2013.

Pwrpas y cyfamod cymunedol yw cefnogi cymuned wasanaethu’r ardal a hybu dealltwriaeth o faterion sy’n effeithio ar gymuned y lluoedd yn lleol. Mae’r cyfamod yn cynnwys pum nod:

  1. Annog pobl leol i gefnogi cymuned y lluoedd arfog yn eu hardaloedd.
  2. Meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r materion sy’n effeithio ar gymuned y lluoedd arfog.
  3. Cydnabod a chofio aberth cymuned y lluoedd arfog.
  4. Annog gweithgareddau sy’n integreiddio cymuned y lluoedd arfog yn rhan o fywyd lleol.
  5. Annog cymuned y lluoedd arfog i gefnogi’r cyhoedd, boed drwy ddigwyddiadau a phrosiectau ar y cyd neu weithgareddau eraill.

Grant y Cyfamod Cymunedol

Mae Cronfa’r Cyfamod yn darparu cefnogaeth ariannol i’r rhai sy’n gadael y lluoedd arfog. Hefyd, mae’n integreiddio cymunedau milwrol a sifilaidd drwy brosiectau a gweithgareddau lleol.

Cyn cyflwyno, dylai ymgeiswyr ddarllen y nodiadau cyfarwyddyd a rhoi digon o amser i Bartneriaeth Leol y Cyfamod ystyried eu cais.

Hyrwyddwr y lluoedd arfog

Y Cynghorydd Martyn Jones yw hyrwyddwr y lluoedd arfog ar ein rhan. Mae’r hyrwyddwr yn codi proffil cymuned y lluoedd arfog ac yn gweithio i sicrhau gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o’i phroblemau. Mae’n eirioli ar ei rhan ac yn sicrhau bod ei buddiannau’n cael ystyriaeth a blaenoriaeth briodol yn ein polisïau a’n strategaethau.

Dyma nodau Fforwm y Lluoedd Arfog Pen-y-bont ar Ogwr:

  • monitro cyflawni amcanion y cyfamod
  • parhau i adnabod anghenion y personél gwasanaethu presennol a’r cyn-bersonél, a’u teuluoedd
  • ystyried ac asesu addasrwydd unrhyw geisiadau i Gynllun Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog, cyn eu cyflwyno’n ffurfiol
  • gwella’r rhannu a’r cofnodi ar wybodaeth am ein lluoedd arfog

Gwefannau â’u ffocws ar gymorth:

Rhagor o wybodaeth am y cyfamod:

 

Cyswllt

Ffôn: 01656 642759

Chwilio A i Y