Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y cynllun lles lleol ac asesu

Darllen Cynllun Lles BGC Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r cynllun lles yn amlinellu sut i wella lles ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Hefyd mae’n dangos sut bydd dilyn y cynllun yn ein helpu i gyflawni saith nod llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Darllen yr asesiad lles cyfredol.

Fel rhan o’r Ddeddf, casglodd BGC Pen-y-bont ar Ogwr ddata a gwybodaeth. Aethom ati i ofyn i bobl leol am gryfderau a gwendidau’r ardal, nawr ac yn y dyfodol. Defnyddiwyd yr wybodaeth i ddatblygu ‘Asesiad o Les Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr Ebrill 2017’.

Mae’r asesiad lles yn ein helpu ni i ddeall anghenion ein dinasyddion a’n cymunedau ac rydym yn ei ddiweddaru’n rheolaidd. Rydym wedi defnyddio’r asesiad lles ochr yn ochr â gwybodaeth allweddol arall i ddatblygu’r Cynllun Lles ar gyfer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dogfennau perthnasol i’r asesiad lles:

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddf newydd o’r enw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 2016. Creodd nodau ar gyfer pob awdurdod, i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal. Hefyd dywed y Ddeddf ei bod yn ofynnol yn gyfreithiol i bob awdurdod lleol greu BGC, ac aethom ati i greu ein Bwrdd ni ar 1 Ebrill 2016.

Chwilio A i Y