Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Rydym eisiau eich barn ar ein Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd. Cynllun Meistr yw hwn a ddefnyddir i benderfynu pa fathau o ddatblygiadau all ddigwydd ledled yr ardal rhwng nawr a 2033.

Mae'r CDLl, sydd yn y cam adneuo drafft ar hyn o bryd, yn cynnwys yr holl bolisïau y bydd yr awdurdod yn eu defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y dyfodol.

Mae'n nodi sut gellir defnyddio tir, a pha rannau o'r fwrdeistref sirol fydd yn cael eu cynnal fel mannau agored neu eu dynodi at ddibenion preswyl, cyflogaeth, manwerthu, gwastraff, datblygu mwynau, cymunedol a thwristiaeth.

Darllenwch ddogfennau Ymgynghoriad y Cynllun Datblygu Lleol Newydd i gael rhagor o wybodaeth:

Sut i ymateb

Mae’r ymgynghoriad nawr ar gau.

Mae fformatau eraill ar gael hefyd ar gais.

Yn ogystal â hyn, bydd aelodau'r Tîm Cynllunio Strategol ar gael i ateb ymholiadau dros y ffôn. Gwneir hyn ar sail apwyntiad, a gellir trefnu hyn drwy e-bostio ldp@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643633

Cysylltu

Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu
Ffôn: 01656 643664
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, CF31 4WB.

Chwilio A i Y