Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Teithio Llesol 2015

Dogfennau Cysylltiedig

Darlun cyffredinol

Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 sy’n cyflwyno gofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio ar gyfer llwybrau teithio llesol addas o fewn aneddiadau penodol yn y fwrdeistref sirol, fel y’u pennir gan Lywodraeth Cymru.

Ystyr Teithio Llesol yw cyflawni teithiau byr bob dydd trwy gerdded a beicio, er enghraifft teithiau i’r ysgol, i’r gwaith neu deithiau i ddefnyddio siopau neu wasanaethau. Nid yw teithio llesol yn cynnwys teithiau a wneir am resymau hamdden neu gymdeithasol yn unig.

Mae cam cyntaf y ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol lunio ‘mapiau llwybrau presennol’ a rhaid cyflwyno’r rhain i Lywodraeth Cymru erbyn 22 Ionawr 2016. Defnyddir y mapiau i ddangos llwybrau presennol yn y fwrdeistref sydd, ym marn y cyngor, yn addas ar gyfer teithio llesol yn unol â safonau Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i chi rannu eich barn am y llwybrau teithio llesol rydych chi’n eu defnyddio, a pha lwybrau yr hoffech iddynt gael eu datblygu yn y dyfodol.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2015 and cau ar 23 Hydref 2015. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol:

Cyswllt:

Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643664
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Amserlen cyfarfodydd cyhoeddus.
Lleoliad Dyddiad Amser
Mharc Carafanau Trecco Bay 18 Medi 10:00 - 16:00
Pafiliwn y Grand, Porthcawl 24 Medi 16:00 - 18:00
Broom Wagon Cafe, Porthcawl 2 Hydref 10:00 - 13:00
Pafiliwn y Grand, Porthcawl 2 Hydref 14:00 - 16:00
Tesco Extra, Pen-y-bont 5 Hydref 10:00 - 15:00
Tesco Extra, Pen-y-bont 7 Hydref 10:00 - 15:00
Canol tref Porthcawl 14 - 15 Hydref 10:00 - 15:00

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig:

Amserlen yr ymgynghoriad.
Gweithgaredd Dyddiad
Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig. 2 Gorffennaf 2015 - 23 Hydref 2015
Adroddiad ar yr ymgynghoriad Ionawr 2016
Cyflwyno map y llwybrau presennol i Lywodraeth Cymru 22 Ionawr 2016

Chwilio A i Y