Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 i 2024

Ar hyn o bryd, rydym yn datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 i 2024. Rydym yn awyddus i glywed eich barn am amcanion arfaethedig y cynllun, a byddwn yn cyflwyno eich sylwadau i'r Cabinet. Bydd y Cabinet, yn ei dro, yn ystyried pob safbwynt wrth lunio'r cynllun terfynol.

Mae creu'r cynllun yn dangos ein hymrwymiad i fodloni Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Mae'r amcanion cydraddoldeb yn nodi sut byddwn yn hyrwyddo cyfle cyfartal, ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy'n byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae llunio cynllun strategol yn sicrhau bod gennym amcanion a chamau gweithredu clir sy'n dangos sut byddwn yn cyflawni ein hymrwymiadau o ran cydraddoldeb. Byddwn yn gwneud hyn wrth i ni barhau i gynrychioli sefydliadau cynhwysol ac effeithiol yn ein cymuned, sefydliadau nad ydynt yn goddef gwahaniaethu o unrhyw fath.

Gweler y ddogfen ymgynghori am fwy o fanylion, ac ymatebwch drwy un o'r dulliau isod.

Ymateb i’r ymgynghoriad

Mae fformatau gwahanol ar gael ar gais. Anfonwch ffurflenni wedi'u llenwi i'r cyfeiriad isod.

Cysylltu

Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643 664
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Ymateb yn bersonol

Digwyddiadau ymgysylltu
Lleoliad Dyddiad Amser
Llyfrgell Maesteg Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020 4pm i 6pm
Llyfrgell Pencoed Dydd Iau 9 Ionawr 2020 11am i 1pm
Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Dydd Llun 13 Ionawr 2020 6pm i 8pm
Llyfrgell Porthcawl Dydd Sadwrn 1 Chwefror 2020 9:30am i 1pm

Amserlen yr ymgynghoriad

Dyddiadau'r ymgynghoriad
Digwyddiad pwysig Dyddiad
Ymgynghoriad yn dod i ben 9 Chwefror 2019
Cyhoeddi'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 1 Ebrill 2020

Chwilio A i Y