Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth yn ein holl wasanaethau, ac i drin ein trigolion, cwsmeriaid, cyflogeion ac ymwelwyr â pharch wrth ddarparu gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion unigol y bobl.

Deddf Cydraddoldeb 2010

Mae’r ddeddf yn cynnwys Dyletswydd Cydraddoldeb yn y Sector Cyhoeddus sy’n datgan bod rhaid i ni, fel Cyngor, ystyried yr angen i wneud y canlynol:

 • dileu gwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall sy’n cael ei wahardd dan y ddeddf
 • datblygu cyfle cyfartal rhwng unigolion sydd â nodweddion a ddiogelir ac unigolion sydd heb nodweddion o’r fath, er enghraifft drwy leihau neu gael gwared ar anfanteision, bodloni anghenion unigolion sydd â nodwedd a ddiogelir neu eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau a bywyd cyhoeddus
 • annog perthnasau da rhwng y rheiny sy’n rhannu nodwedd a ddiogelir a’r rheiny nad ydynt, er enghraifft drwy fynd i’r afael â rhagfarn a hyrwyddo dealltwriaeth

Nodweddion a ddiogelir

Rydym wedi ymrwymo i helpu i sicrhau bod modd i unigolion, waeth pa fath o nodwedd a ddiogelir sydd ganddynt, gymryd rhan gyflawn yn ein cymuned fel dinasyddion cyfartal. Y naw nodwedd a ddiogelir yw:

 • oedran
 • anabledd
 • ailbennu rhywedd
 • priodas a phartneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd a chred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi sut y byddwn yn mynd ati i gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb a sicrhau bod ein gwasanaethau yn hygyrch ac yn ymateb i anghenion amrywiol yr unigolion sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r fwrdeistref sirol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 i 2024

Crynodeg Gweithredol

Cynllun Gweithredu

Data agored

Gwybodaeth cydraddoldeb gweithlu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyflwyno mewn fformat data agored.

Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-2020 - Staff sydd wedi gadael
Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-2020 - Ceisiadau am Swyddi
Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-2020 - Hyfforddi a’r Iaith Gymraeg
Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2019-2020 - Gwybodaeth am y Gweithlu

Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-2018 - Staff sydd wedi gadael
Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-2018 - Ceisiadau am Swyddi
Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017- 2018 - Hyfforddi a’r Iaith Gymraeg
Data Adroddiad Cydraddoldeb Cyflogwr 2017-2018 - Gwybodaeth am y Gweithlu

Adroddiadau Blynyddol:

2020/2021, 2019/2020, 2018/20192017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 a 2011/2012.

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae’r Cyngor yn cynnal asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb i ddeall a fydd newidiadau i bolisïau, gwasanaethau a swyddogaethau, neu a fydd cyflwyno rhai newydd, yn cael effaith ar wahanol sectorau’r gymdeithas mewn gwahanol ffyrdd. Gall asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb helpu i nodi gwelliannau i wasanaethau, gan ein galluogi i wneud gwell penderfyniadau a nodi sut y gall pobl fanteisio’n llawn ar ein gwasanaethau.

Sgrinio cyntaf

Mae sgrinio cyntaf yn ein helpu i wybod a yw cynnig penodol yn debygol o gael effaith andwyol ar unrhyw grŵp o bobl ac a oes angen i ni gymryd camau gweithredu lliniarol neu weithredu asesiad llawn o'r effaith ar gydraddoldeb.

Asesiadau Llawn o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae asesiad llawn o’r effaith ar gydraddoldeb yn broses gyfundrefnol o gasglu a dadansoddi tystiolaeth sy'n sicrhau ein bod yn bodloni ein dyletswydd i hyrwyddo cydraddoldeb yn well.

Rydym yn cyhoeddi ein hasesiadau o effaith ar gydraddoldeb yn adran cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a phwyllgorau ar y wefan.

Y Gymraeg

Gweler ein tudalen ar y Gymraeg i gael mwy o wybodaeth am sut yr ydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru, yn ogystal ag yn cydymffurfio â Mesur y Gymraeg (2011).

Cyswllt

Cydraddoldebau

Cyngor Bwdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643664
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y