Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Coronafeirws (COVID-19): cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf

Gallwch gael yr wybodaeth gyhoeddus ddiweddaraf am yr achosion o goronafeirws ynghyd â gwybodaeth am y feirws a’i symptomau yn y gwefannau canlynol:

Mae nifer yr achosion o goronafeirws yn parhau i gynyddu ym mhob cwr o’r byd ac rydym wedi cael sawl achos wedi’i gadarnhau yma yng Nghymru.

Mae’r cyngor a’i bartneriaid yn parhau i ddilyn cyngor swyddogol Llywodraeth y DU a Chymru a sefydliadau fel Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r awdurdod lleol wedi sefydlu grŵp cynllunio a chydlynu ar gyfer coronafeirws ac ar hyn o bryd mae’n datblygu’r stratgaeth y bydd yr awdurdod lleol yn ei mabwysiadu os bydd sefyllfaoedd amrywiol yn codi.    

Yn y cyfamser, mae’r ffyrdd syml o warchod rhag haint yn cynnwys y canlynol:

 • Golchi eich dwylo yn aml am o leiaf 20 eiliad gan ddefnyddio sebon a dŵr.
 • Os nad oes sebon a dŵr ar gael, defnyddio diheintydd llaw sy’n cynnwys o leiaf 60 y cant o alcohol.
 • Osgoi cyffwrdd eich llygaid, trwyn a cheg gyda dwylo heb eu golchi.
 • Osgoi cyswllt agos â phobl sy’n sâl.        
 • Gorchuddio unrhyw beswch neu disian gyda hances bapur.
 • Peidio â chadw hances wedi’i defnyddio – cael gwared arni mewn bin gwastraff cyffredinol.
 • Glanhau a diheintio gwrthrychau ac arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn rheolaidd.

Gyda’r sefyllfa ynghylch coronafeirws yn datblygu yn gyflym, mae’r awdurdod lleol yn gweithio’n agos gydag ysgolion, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru er mwyn gweithredu unrhyw fesurau angenrheidiol i warchod disgyblion, staff ac ymwelwyr rhag lledaeniad coronafeirws.

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae ysgolion yn dilyn cyngor penodol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â rheoli coronafeirws mewn ysgolion.

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu strategaeth i sicrhau bod cynlluniau ac adnoddau effeithiol yn eu lle i ymateb yn briodol i’r sefyllfa hon sy’n newid.

Er gwybodaeth, mae cyngor amrywiol ar gael i’r cyhoedd ar wefannau Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas â choronafeirws. 

Hefyd, mae cyngor mwy penodol i rieni a gofalwyr ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae rhagor o gyngor cyffredinol am deithio i neu o’r DU ar gael ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO).

Y ffordd orau i atal yr haint yw drwy osgoi dod i gyswllt â’r feirws drwy hylendid da. Felly, cofiwch gynghori eich plentyn i olchi ei ddwylo:    

 • cyn gadael cartref
 • wrth gyrraedd yr ysgol
 • ar ôl defnyddio’r toiled
 • cyn paratoi bwyd
 • ar ôl amser egwyl a gweithgareddau chwaraeon
 • cyn bwyta unrhyw fwyd, gan gynnwys byrbrydau
 • cyn gadael yr ysgol ac
 • ar ôl dychwelyd adref o’r ysgol.

Hefyd, dylech gynghori eich plentyn ynghylch y canlynol:

 • osgoi cyffwrdd ei lygaid, ei drwyn a’i geg gyda dwylo heb eu golchi
 • osgoi cyswllt agos â phobl sy’n sâl.   

Os ydych chi’n poeni bod gan eich plentyn symptomau coronafeirws, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu 111. Peidiwch â mynd i weld eich meddyg teulu nac i unrhyw amgylchedd gofal iechyd arall.

Chwilio A i Y