Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Grant Kick-Start Pen-y-bont ar Ogwr

Mae hwn yn gynllun grant hyblyg sy’n cael ei gyflwyno drwy bartneriaeth gydag UK Steel Enterprise a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n darparu cymorth ariannol i ficro-fusnesau newydd neu bresennol sydd wedi’u lleoli, neu’n bwriadu lleoli, ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae micro-fusnes yn un sydd â llai na deg cyflogai a chyfanswm trosiant neu fantolen o lai na €2 filiwn.

Pwy all ymgeisio?

Gellir ystyried busnesau newydd a busnesau sydd yn eu tair blynedd gyntaf o fasnachu. Rhaid i’r busnes fod wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Efallai y byddwn yn gofyn am ad-daliad os bydd busnes yn symud o’r ardal o fewn blwyddyn i dderbyn cyllid.

Pwy sydd ddim yn cael ymgeisio?

Dyma’r rhai nad ydynt yn gymwys i ymgeisio:

 • sefydliadau neu grwpiau nad ydynt yn ymgymryd â gweithgareddau masnachu
 • grwpiau gwleidyddol neu grefyddol
 • clybiau a chymdeithasau
 • mudiadau gwirfoddol
 • y rhai sy’n derbyn cyllid sy’n uwch na throthwyon cymorth y wladwriaeth

Beth ellir ei gyllido a faint o arian allwch chi wneud cais amdano?

Gallai’r costau cymwys gynnwys y canlynol:

 • offer cyfalaf
 • offer cyfrifiadurol
 • datblygu gwefannau
 • gwaith adeiladu ar eiddo busnes

Mae Grant Kick Start yn grant dewisol a gall ddarparu hyd at 50% o gostau cymwys prosiect. Y grant lleiaf y gellir ei gael yw £250 a’r grant mwyaf sydd ar gael yw £2,000.

Beth na ellir ei gyllido

Mae rhai costau na all y cynllun eu cyllido, fel y canlynol:

 • TAW neu unrhyw drethi eraill
 • cerbydau
 • costau cyfreithiol/gwaith sy’n cael ei wneud fel rhan o ofyniad statudol
 • ailgyllido dyledion drwg o unrhyw fath
 • costau hyfforddi
 • unrhyw gostau a gododd cyn cael cymeradwyaeth ffurfiol

Sut i ymgeisio

Am becyn ymgeisio, cysylltwch â:

Cyswllt

Grant Kick-Start

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 815315

Chwilio A i Y