Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwerth trethadwy ar gyfer ardrethi busnes ac apeliadau

Asesir gwerth trethadwy eiddo gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, sy’n asiantaeth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Sut mae’r gwerth trethadwy’n cael ei gyfrif

Mae’n seiliedig ar y swm y byddai’r eiddo’n cael ei rentu amdano pe bai’n cael ei osod ar y farchnad agored ar ddyddiad prisio penodol.

Y dyddiad prisio penodol.

Tan 31 Mawrth 2017, seiliwyd y gwerthoedd trethadwy ar ddyddiad prisio o 1 Ebrill 2008 ymlaen.

O 1 Ebrill 2017, seilir y gwerthoedd trethadwy ar ddyddiad prisio o 1 Ebrill 2015 ymlaen.

Os ydych chi’n meddwl bod eich gwerth trethadwy’n anghywir, chwiliwch am fanylion eich eiddo ar wefan Llywodraeth y DU.

Eiddo cyfansawdd

Mae gan ambell eiddo ddibenion domestig ac annomestig. Un esiampl yw tafarn gyda fflat uwch ei phen. Yn yr achosion hynny, mae ardrethi busnes yn daladwy ar y rhan annomestig, ac mae’r dreth gyngor yn daladwy ar y rhan ddomestig. Gelwir eiddo o’r fath yn eiddo cyfansawdd hefyd.

Ailbrisio ardrethi busnes 2017

Ailasesir gwerthoedd trethadwy pob eiddo busnes bob pum mlynedd. Yr enw ar hyn yw ‘ailbrisiad’ a chynhaliwyd yr ailbrisiad diwethaf ar 1 Ebrill 2017. Mae’n digwydd i gadw’r system yn deg drwy ailddosbarthu cyfanswm y swm taladwy mewn ardrethi busnes i adlewyrchu newidiadau yn y farchnad eiddo. Nid yw ailbrisio’n codi refeniw ychwanegol yn gyffredinol.

Am fwy o wybodaeth am ailbrisiad 2017, gwerthoedd trethadwy ac ardrethi busnes, edrychwch ar wefan Llywodraeth y DU. Hefyd, ar y dudalen honno, gallwch amcangyfrif eich bil ardrethi busnes, gan gynnwys unrhyw ostyngiad sy’n berthnasol i fusnesau bach.

Mae’r rhestr ardrethi lleol yn dangos gwerthoedd pob eiddo sy’n talu ardrethi busnes. Gallwch weld copïau ar-lein ac mae posib gweld y cofnodion yn y Ganolfan Cyswllt Cwsmeriaid hefyd.

Cysylltu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643. Dewiswch opsiwn tri.
Cyfnewid testun: Rhowch 18001 cyn bob un o’n rhifau ffôn.
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Llun i Iau: 8:30am i 5pm.
Gwener: 8:30am i 4:30pm.

Croesewir galwadau yn y Gymraeg.

Apeliadau

I apelio yn erbyn eich gwerth trethadwy, ewch i wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio neu ffoniwch nhw ar 03000 505505. Sylwer bod ardrethi’n daladwy o hyd wrth i apeliadau gael eu prosesu. Os bydd eich apêl yn llwyddiannus, byddwn yn gwneud addasiad ac yn rhoi ad-daliad os yw hynny’n berthnasol. O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd gennych hawl i log. I ddechrau ar y broses, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod.

 

Chwilio A i Y