Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Os oes problem, beth am roi gwybod?

Wrth anfon neges e-bost, rhowch wybodaeth berthnasol am y broblem os gwelwch yn dda gan gynnwys y dyddiad, y lleoliad, yr amser a.y.b. yn ogystal a rhif ffôn ar gyfer cysylltu â chi yn ystod y dydd.

Oriau Agor y Cyngor

 • Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am – 5.00pm
 • Ddydd Gwener 8:30am – 4.30pm

Priffyrdd (01656) 643643

(Rhif mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa 01656 643643)

 • Goleuadau stryd
 • Cafnau/draeniau wedi’u blocio
 • Difrod i ffyrdd a phalmentydd (gan gynnwys ceudyllau)
 • Dodrefn stryd wedi’u fandaleiddio
 • Coed a lleiniau glas wedi gordyfu
 • Hawliau tramwy cyhoeddus gan gynnwys llwybrau ceffylau a llwybrau beiciau
 • Gwaith ffordd
 • Materion sy’n ymwneud â mabwysiadu ffyrdd

custcare@bridgend.gov.uk

Gallwch hefyd roi gwybod am broblem ar-lein gan ddefnyddio'r "Fix my Street" gwasanaeth wefan

Trafnidiaeth (01656) 643643

(Rhif mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa 01656 643643)

 • Cludiant cyhoeddus
 • Cynlluniau adfywio ym Mhen-y-bont ar Ogwr
 • Diogelwch ar y ffyrdd
 • Rheoli traffig
 • Meysydd parcio

custcare@bridgend.gov.uk

Ailgylchu a chasglu gwastraff (01656) 643643

 • Casgliadau gwastraff a gollwyd
 • Gwasanaeth casglu gwastraff gardd

recyclingandwaste@bridgend.gov.uk

Llinell frys glanhau’r sir (01656) 643643

 • Cerbydau wedi’u gadael
 • Problemau sy’n ymwneud â baw cŵn ac ysbwriel ar y stryd
 • Toiledau cyhoeddus
 • Carcasau anifeiliaid
 • Tipio anghyfreithlon
 • Carthffosydd (cyhoeddus) wedi’u blocio

cleanupthecounty@bridgend.gov.uk

Iechyd yr Amgylchedd (01656) 643643

Gwarchod y Cyhoedd Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Swyddfa

 • Llygredd sŵn
 • Llygredd
 • Tai rhent preifat sy’n anffit
 • Problemau gyda thai rhent preifat
 • Llygru tir
 • Dioddefwyr aflonyddu neu droi allan yn anghyfreithlon gan landlord
 • Rheoli plâu
 • Problemau gyda llygod mawr, llygod, chwilod duon, llau gwely, cacwn, gwenyn
 • Problemau gydag eiddo gwag heb ei ddiogelu
 • Mannau gwerthu bwyd sydd heb fod yn hylan
 • Clefydau heintus
 • Gwenwyn bwyd
 • Pethau dieithr mewn bwyd
 • Tanau mewn Gerddi (Coelcerthi)

publicprotection@bridgend.gov.uk

Rheoli Adeiladu (01656) 643643

 • Adeileddau peryglus
 • Draeniad a charthffosydd wedi’u blocio (preifat)

buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Safonau Masnach (01656) 643643

 • Nwyddau a gwasanaethau peryglus neu anghyfreithlon
 • Gwerthu nwyddau i rai dan oed
 • Cŵn strae
 • Nwyddau a brynwyd sy’n pwyso neu’n mesur rhy ychydig
 • Nwyddau neu wasanaethau a gamddisgrifiwyd
 • Iechyd a lles anifeiliaid

publicprotection@bridgend.gov.uk

Ar gyfer pob adran arall, cyfeiriwch at y Mynegai A-Z i Wasanaethau

 

Last Updated: 04/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud