Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Diwygiedig y CDLl

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau ymgynghori

Mae'r  dudalen hon yn gynnwys manylion am y sylwadau a dderbyniwydd ar y Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Diwygiedig y CDLI.

Cefndir

Cyflwynodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr i Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2012.

Mae arolygydd annibynnol wrthi ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad i benderfynu a yw’r cynllun yn gadarn. Mae ei ganfyddiadau rhagarweiniol yn nodi bod angen safleoedd ychwanegol i ddiwallu anghenion tai’r Fwrdeistref Sirol hyd at 2021. Mae hefyd yn ystyried, gyda rhai dyraniadau tybiannol a ddangosir â symbol ar y Map Cynigion sy’n cyd-fynd â’r Cynllun, bod angen dangos terfynau diffiniol.

Fel rhan o’r ymateb i ganfyddiadau rhagarweiniol yr Arolygydd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynhyrchu dogfen ymgynghori sy’n cynnwys atodlen o’r Safleoedd Defnydd Cymysg PLA3 hynny yn y Cynllun y cynigir eu diwygio.

Yn ogystal, mae’r ddogfen yn nodi sut y mae’r Cyngor yn bwriadu dangos terfynau diffiniol y safleoedd hynny yn y Cynllun a ddangosir â symbol tybiannol yn y Cynllun a gyflwynwyd. Mae Arfarniadau o Gynaliadwyedd safle-benodol wedi cael eu paratoi hefyd i adlewyrchu’r newidiadau hyn.

Yn ogystal, mae’r ddogfen yn nodi sut y mae’r Cyngor yn bwriadu dangos terfynau diffiniol y safleoedd hynny yn y Cynllun a ddangosir â symbol tybiannol yn y Cynllun a gyflwynwyd. Mae Arfarniadau o Gynaliadwyedd safle-benodol wedi cael eu paratoi hefyd i adlewyrchu’r newidiadau hyn.

Mae dogfennau diwygiedig sy’n manylu ar yr Arfarniadau o Gynaliadwyedd (sy’n cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd wedi cael eu paratoi i gyd-fynd â’r newidiadau arfaethedig gan gynnwys y Safleoedd Amgen hynny y mae’r Cyngor bellach yn eu cefnogi i ddarparu datblygiadau tai ychwanegol (ond nid ydynt yn cael sylw yn yr ymgynghoriad hwn).

Ble allaf weld y Cynigion?

Ble allaf weld y cynigion yn llawn?
Mae’r ddogfennaeth lawn ar gael yn y lleoliadau canlynol:

  • Ar-lein, gan ddefnyddio’r dolenni uchod.
  • Yn unrhyw lyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol.
  • Yng Nghanolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr.


Beth yw’r camau nesaf?

Unwaith y bydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, bydd yr holl sylwadau’n cael eu trosglwyddo i’r Arolygydd sy’n cynnal yr archwiliad. Bydd yn ystyried y sylwadau a wnaed ac yn penderfynu a oes unrhyw sesiynau ychwanegol yn ofynnol fel rhan o’r gwrandawiad Archwilio i drafod y materion a godwyd mewn mwy o fanylder i’w alluogi i benderfynu a yw’r Cynllun fel y’i diwygiwyd yn ‘gadarn’ ac i gyflwyno’i adroddiad i’r Cyngor, y disgwylir iddo wneud yn haf 2013.

Cael gwybod mwy

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn, cysylltwch â’r tîm Cynllunio Datblygu ar 01656 643168 neu drwy anfon neges e-bost i: ldp@bridgend.gov.uk.

I gael mwy o wybodaeth am y Gwaith i Baratoi’r CDLl hyd yn hyn, cliciwch yma.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 17/04/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud