Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Cyflwyniad

Mae’r cyngor wedi paratoi strategaeth leol ddrafft ar gyfer rheoli perygl llifogydd, gan nodi cynigion y cyngor ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn lleol.

Cefndir

Nid oes modd atal pob achos o lifogydd, ond mae’n bosibl ystyried y peryglon a ffyrdd o reoli’r peryglon, y tebygolrwydd a’r canlyniadau. Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn gosod cyfrifoldeb ar y cyngor, sef yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (ALlLlA), i ddatblygu, cynnal, dilyn a monitro strategaeth leol ar gyfer rheoli perygl llifogydd lleol (strategaeth leol).

Wrth ddatblygu Strategaeth Leol, bydd yr ALlLlA yn cydbwyso anghenion cymunedau, yr economi a’r amgylchedd.

Y prif ardaloedd sydd mewn perygl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r rhai sydd ar hyd cymoedd Llynfi, Garw ac Ogwr wrth ymyl y prif afonydd. Ceir perygl o lifogydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr hefyd, ond mae amddiffynfeydd rhag llifogydd Asiantaeth yr Amgylchedd ar y brif afon yn lleihau’r perygl i ganol y dref yn sylweddol. Mae pentrefi Abercynffig a Phencoed mewn perygl o lifogydd oherwydd eu bod mewn lleoliad isel. Tref Porthcawl a phentref Drenewydd yn Notais yw’r unig ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd o’r môr, ond mae’r Cyngor ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal amddiffynfeydd môr sy’n lleihau’r peryglon hyn yn sylweddol.

Ni fydd y Strategaeth Leol ond yn ymdrin â pherygl llifogydd lleol. Y diffiniad o hyn yn y ddeddf yw perygl llifogydd gan ddŵr ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin. Asiantaeth yr Amgylchedd sy’n goruchwylio perygl llifogydd gan brif afonydd a’r môr, a Dŵr Cymru sy’n goruchwylio perygl llifogydd gan garthffosydd cyhoeddus. Fodd bynnag, bydd y cyngor yn gweithio gyda’r mudiadau hyn i sicrhau dull gweithio sydd wedi ei gydgysylltu.

Y strategaeth leol fydd yn ffurfio’r fframwaith er mwyn i gymunedau gael mwy o lais yn y penderfyniadau lleol ynglŷn â rheoli perygl llifogydd. Ar y cyd â’r strategaeth genedlaethol, bydd y strategaethau lleol yn annog dulliau mwy effeithiol o reoli perygl drwy alluogi tirfeddianwyr, cymunedau, busnesau a’r sector gyhoeddus i weithio gyda’i gilydd.

Mae’r Strategaeth yn ystyried yr effeithiau y gallai datblygiadau, seilwaith sydd eisoes yn bodoli a gweithdrefnau cynnal a chadw eu cael ar berygl llifogydd a’r amgylchedd, yn ogystal â’r modd gorau o reoli’r peryglon hynny.

Cliciwch yma i gael rhestr o gwestiynau cyffredin am berygl llifogydd.

Cliciwch yma i ddarllen asesiad amgylcheddol strategol y strategaeth leol.

Cliciwch yma i ddarllen asesiad sgrinio rheoliadau cynefinoedd y strategaeth leol.

Ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn

Rydym am i chi nodi eich sylwadau ynglŷn â’r strategaeth leol ddrafft.

Gallwch ddarllen y strategaeth ddrafft yma.

Gallwch ateb gwestiynau’r ymgynghoriad ynglŷn â’r strategaeth ddrafft yma.

Gallwch hefyd argraffu copi o’r holiadur yma, ei lenwi a’i anfon yn y post i:

Adran Reoli Llifogydd a’r Arfordir

Priffyrdd a Fflyd

Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Waterton Lane

Waterton

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 3YP

Os ydych am wybod mwy am yr ymgynghoriad hwn, os ydych am gael copi o’r wybodaeth hon neu os oes angen i chi gael yr ymgynghoriad ar ffurf wahanol, ffoniwch (01656) 642565 neu anfonwch e-bost at landdrainage@bridgend.gov.uk

Cyfnod yr ymgynghoriad

Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn 25 Mawrth 2013 felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu cyflwyno i ni erbyn y dyddiad hwn.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud