Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i ddiwygio Polisi Addysg Feithrin y Cyngor

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Cyd-destun

Wrth i’r Cyngor geisio arbed cyfanswm o £36m erbyn 2017-2018, mae ei adroddiad ar y gyllideb yn cynnwys cynigion amlinellol o ran sut y mae’r awdurdod yn bwriadu cyflawni arbedion yn y dyfodol ac ymgynghori ymhellach yn y blynyddoedd ariannol sydd i ddod. I gael mwy o wybodaeth gweler /media-centre/2013/10-12-13-council-reveals-draft-budget-proposals.aspx 

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich safbwyntiau chi am y cynigion i ddiwygio Polisi Addysg Feithrin y Cyngor, er mwyn cyfrannu tuag at yr arbedion y mae eu hangen yn y cyllidebau Ysgolion a Blynyddoedd Cynnar. Bydd eich ymatebion a’ch barn o gymorth i’r Cyngor wneud ei benderfyniad ynghylch y ffordd orau o wneud arbedion yn y maes yma.

Bydd y broses ymgynghori hon yn rhedeg o 13 Ionawr 2014 tan 24 Chwefror 2014

Trefniadau cyfredol

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol arnom i ddarparu 10 awr o addysg feithrin yr wythnos ar gyfer yr holl blant o’r tymor yn dilyn eu 3ydd pen-blwydd. Rydym yn ceisio sicrhau bod y ddarpariaeth hon ar gael mewn dosbarthiadau meithrin yn yr ysgolion neu mewn cylchoedd chwarae/meithrinfeydd dydd sy’n cael eu rhedeg yn breifat ac sydd Wedi’u Cofrestru gydag Estyn (h.y. wedi’u cofrestru gydag arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru).

Ym Mhen-y-bont ar Ogwr rydym ar hyn o bryd yn cynnig mwy na’r isafswm cyfreithiol. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd yn cynnig darpariaeth fwy hael o leoliadau hyd at amser llawn gan ddibynnu ar oedran y plentyn.

Nid yw’n orfodol i blant ddechrau yn yr ysgol tan y tymor ar ôl eu 5ed pen-blwydd. Felly mae presenoldeb rhwng 3 blwydd oed a dechrau’r tymor yn dilyn 5ed pen-blwydd y plentyn yn ddewisol i rieni (Adran 8 Deddf Addysg 1996). 

Blwyddyn Academaidd

Blwyddyn

Oedran Yn Ystod Y Flwyddyn Academaidd

Meithrin 1

3

Meithrin 2

4

Derbyn

5

Blwyddyn 1

6

Blwyddyn 2

7

Diwygiadau arfaethedig

I gael manylion y cynigion yn llawn gweler Adroddiad y Cabinet a dogfennau cysylltiedig sy’n amlinellu manteision ac anfanteision pob opsiwn: http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/agenda/110079.hcsp (Eitem 24)

Mae’r pedwar opsiwn canlynol wedi cael eu hadnabod i’w hystyried:

Opsiwn

Diwygiadau

Beth mae hyn yn ei olygu

Opsiwn1:

 

Peidio â gwneud unrhyw newid i’r polisi cyfredol a chynnal y ddarpariaeth ychwanegol.

 

 

 

 

 

 

 

Darpariaeth ychwanegol ar gael i bawb.

 

 • Mae plant yn derbyn 10 awr o addysg o'r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. 
 • Mae gan rieni’r dewis i anfon eu plentyn i gylch chwarae/meithrinfa ddydd sy’n cael ei r(h)edeg yn breifat i dderbyn 10 awr o addysg neu i ysgol (Blwyddyn Feithrin 1). 
 • Y mis Medi cyn 4ydd pen-blwydd y plentyn, mae gan rieni’r dewis i barhau â 10 awr o addysg mewn cylch chwarae/meithrinfa ddydd sy’n cael ei r(h)edeg yn breifat neu dderbyn darpariaeth feithrin lawn-amser mewn ysgol (Blwyddyn Feithrin 2).
 • Byddai’r opsiwn hwn yn dal i gostio £1.5 miliwn i’r Awdurdod Lleol bob blwyddyn a byddai’n rhaid cyflawni’r arbedion mewn rhan arall o gyllideb y gyfarwyddiaeth plant, a fyddai’n effeithio ar y cyllidebau ar gyfer gwella ysgolion, y gwasanaeth ieuenctid ac anghenion dysgu ychwanegol. 

 

Opsiwn 2a:

 

Gostwng y ddarpariaeth feithrin o fewn y blynyddoedd cynnar i’r isafswm statudol sef darpariaeth ran-amser i Flwyddyn Feithrin 1 a Blwyddyn Feithrin 2 a hefyd;

 

 • · Diddymu’r dewis i rieni rhwng dosbarthiadau meithrin yn yr ysgolion a chylchoedd chwarae/ meithrinfeydd dydd sy’n cael eu rhedeg yn breifat ac sydd Wedi’u Cofrestru gydag Estyn (h.y. wedi’u cofrestru gydag arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru).
 • O’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd bydd plant yn derbyn lle rhan-amser mewn dosbarth meithrin mewn ysgol yn unig (Blwyddyn Feithrin Un a Blwyddyn Feithrin Dau).

 

 • Byddai hyn yn arbed £1.5 miliwn i’r awdurdod.

 

 

 

 

 

Opsiwn 2b:

 

Gostwng y ddarpariaeth feithrin o fewn y blynyddoedd cynnar i’r isafswm statudol sef darpariaeth ran-amser i Flwyddyn Feithrin 1 a Blwyddyn Feithrin 2 a hefyd:

 

 • · Diddymu’r dewis i rieni rhwng lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir a hefyd;

 

 • · Sefydlu polisi codi tâl i rieni sy’n dymuno talu am oriau ychwanegol o ddarpariaeth y tu hwnt i’r 10 awr gyfreithiol.

 

 

 • O’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd bydd plant yn derbyn lle rhan-amser mewn dosbarth meithrin mewn ysgol yn unig (Blwyddyn Feithrin Un a Blwyddyn Feithrin Dau).
 • Byddai gofyn i rieni ac arnynt angen mwy na 10 awr o addysg dalu ffi i’r ysgol.
 • Byddai hyn yn arbed £1.5 miliwn i’r awdurdod.

 

Opsiwn 3:

 • Gostwng y ddarpariaeth feithrin o fewn y blynyddoedd cynnar i’r isafswm statudol sef darpariaeth ran-amser i Flwyddyn Feithrin 1 a Blwyddyn Feithrin 2 a hefyd;

 

 • · Diddymu’r dewis i rieni rhwng lleoliadau a gynhelir a lleoliadau nas cynhelir a hefyd;
  • Bydd grwpiau agored i niwed yn dal i dderbyn y ddarpariaeth ychwanegol.

 

(DS: Y plant yr ystyrir eu bod yn agored i niwed yw Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Plant mewn angen; Plant mewn perygl; Plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant; Plant â Hawl i Brydau Ysgol Am Ddim; Plant sy’n Derbyn Gofal o fewn y gyfundrefn addysg; Plant nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt; a phlant i Deithwyr)

 

 • O’r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd bydd plant yn derbyn lle rhan-amser mewn dosbarth meithrin mewn ysgol yn unig (Blwyddyn Feithrin Un a Blwyddyn Feithrin Dau).
 • Byddai gofyn i rieni ac arnynt angen mwy na 10 awr o addysg dalu ffi i’r ysgol.
 • Byddai hyn yn arbed £1.5 miliwn i’r awdurdod.
  • Byddai plant yr ystyrir eu bod yn agored i niwed yn derbyn oriau ychwanegol yn yr ysgol.
  • Byddai hyn yn arbed £1 miliwn i’r awdurdod.
 • Bydd hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn rhoi cymorth i’n teuluoedd mwyaf agored i niwed ac arnynt angen cymorth ychwanegol.

Opsiwn 4:

Peidio â gwneud unrhyw newid i’r polisi cyfredol a chynnal y ddarpariaeth ychwanegol trwy ddefnyddio cyllid o gyllidebau ysgolion i dalu am y ddarpariaeth ychwanegol.

 

 

 • Mae plant yn derbyn 10 awr o addysg o'r tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd. 
 • Mae gan rieni’r dewis i anfon eu plentyn i gylch chwarae/meithrinfa ddydd sy’n cael ei r(h)edeg yn breifat i dderbyn 10 awr o addysg neu i ysgol (Blwyddyn Feithrin 1). 
 • Y mis Medi cyn 4ydd pen-blwydd y plentyn, mae gan rieni’r dewis i barhau â 10 awr o addysg mewn cylch chwarae/meithrinfa ddydd sy’n cael ei r(h)edeg yn breifat neu dderbyn darpariaeth feithrin lawn-amser mewn ysgol (Blwyddyn Feithrin 2).
 • Bydd yr arian i dalu am y ddarpariaeth ychwanegol yn cael ei gymryd o gyllidebau ysgolion Cynradd ac Uwchradd. Byddai hyn yn golygu bod gan ysgolion lai o arian i’w ddefnyddio i dalu am wasanaethau eraill.

 

Sut mae gwneud eich safbwyntiau’n hysbys?

Mae’r cyngor yn croesawu eich safbwyntiau am y cynigion ac mae holiadur ar-lein yma

Gellir trefnu bod fersiwn papur o’r holiadur ar gael os gofynnir. Cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617 neu anfonwch neges e-bost i childrenandyoungpeople@bridgend.gov.uk

Y broses ymgynghori

Bydd y cyfnod Ymgynghori’n rhedeg o 13 Ionawr tan 24 Chwefror 2014.

 • Rhybuddion trwy’r e-bost a thaflenni’n cael eu hanfon at ddarparwyr i’w hysbysu ynghylch yr ymgynghoriad.
 • Darparwyr yn hysbysu rhieni/cyfranogion ynghylch yr ymgynghoriad a ble i ddod o hyd i fanylion a sut i ymateb i’r holiadur.
 • Nifer o grwpiau ffocws sydd yn yr arfaeth gyda rhanddeiliaid allweddol:
 1. Darparwyr meithrinfeydd preifat
 2. Darparwyr dosbarthiadau meithrin mewn ysgolion
 3. Penaethiaid yr holl ysgolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr
 4. Cyrff Llywodraethol (Grwpiau o gynrychiolwyr o blith y rhieni)

Bydd adroddiad ar y canfyddiadau’n cael ei gyflwyno i’r Cabinet cyn ei gyfarfod ar 1 Ebrill.

Yn dilyn cyfarfod y Cabinet bydd yr adroddiad hwn ar gael i’r cyhoedd a bydd canlyniad penderfyniad y Cabinet yn cael ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn www.bridgend.gov.uk

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 26/02/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud