Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lleisiwch eich barn am Lyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr!

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Cyflwyniad

Rydym yn eich gwahodd i leisio eich barn ynglŷn â chynnig i ddatblygu llyfrgell ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr sy'n fwy hwylus ac yn cynnig mwy o le. Er mwyn ymgynghori mor eang â phosibl, rydym yn dymuno clywed gan bobl sy'n defnyddio'r llyfrgell a phobl eraill, gan gynnwys y rheiny sy'n byw, masnachu neu'n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr neu'n ymweld â'r dref.

Crynodeb o'r cynnig

Y cynnig yw symud llyfrgell bresennol Pen-y-bont ar Ogwr o Stryd Wyndham i gyfleuster newydd yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr, fel rhan o ddatblygiad gwerth miliynau o bunnoedd. Y nod fyddai datblygu gwasanaeth llyfrgell mwy hygyrch a denu ystod ehangach o ddefnyddwyr yn y dyfodol.

Mae Canolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei rheoli gan ein partneriaid, Halo, ond os caiff y gwasanaeth llyfrgell ei symud, bydd yn parhau i gael ei reoli a'i weithredu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r ddogfen ymgynghori sy'n nodi manylion llawn y cynnig ar gael i'w darllen trwy glicio yma.

Mae cynllun o'r cyfleuster newydd a gynigir hefyd ar gael i'w weld yn llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ac yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr trwy gydol y cyfnod ymgynghori.

Os oes arnoch angen y ddogfen ymgynghori ar ffurf wahanol, cysylltwch â Margaret Griffiths ar 01656 754803 neu Margaret.Griffiths@bridgend.gov.uk

Sut mae lleisio eich barn?

Cynhelir yr ymgynghoriad ynglŷn â'r cynnig hwn rhwng dydd Gwener 29 Mehefin a dydd Gwener 21 Medi.

Gallwch nodi eich safbwyntiau ynglŷn â'r cynnig mewn sawl ffordd:

 • Trwy glicio yma i lenwi'r arolwg ar-lein
 • Trwy glicio yma am fersiwn Word o’r arolwg – gallwch ei lenwi’n electronig a’i anfon trwy e-bost yn ôl i consultation@bridgend.gov.uk
 • Trwy glicio yma am fersiwn PDF o’r arolwg – gallwch ei argraffu a’i anfon trwy’r post i Ymgynghoriad, Adain 3, Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Gallwch hefyd ei osod yn un o'r blychau sylwadau sydd ar gael yn:

 • Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
 • Canolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr
 • Swyddfeydd Dinesig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Sunnyside
 • Canolfan Hanes Lleol a Hel Achau Tŷ'r Ardd

Mae copïau papur o'r arolwg ar gael hefyd yn y lleoliadau a restrir uchod.

Rydym hefyd wedi paratoi fersiwn o’r arolwg yn arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n 8 mlwydd oed a hŷn.

 • Cliciwch yma i lenwi’r arolwg ar-lein ar gyfer plant a phobl ifanc
 • Cliciwch yma am fersiwn PDF o’r arolwg ar gyfer plant a phobl ifanc – gallwch ei argraffu a’i anfon trwy’r post i Ymgynghoriad, Adain 3, Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae fersiynau papur o’r arolwg ar gyfer plant a phobl ifanc ar gael hefyd yn y lleoliadau a restrir uchod.

Mae fersiwn ‘rhwydd ei darllen’ o’r arolwg hefyd wedi ei pharatoi ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu neu ar gyfer pobl sy’n siarad Saesneg fel ail iaith.

 • Cliciwch yma i weld fersiwn Word o’r arolwg hawdd ei ddarllen i oedolion - gallwch ei lenwi’n electronig a’i anfon trwy e-bost at consultation@bridgend.gov.uk, neu gallwch ei argraffu a’i anfon trwy’r post at Ymgynghoriad, Adain 3, Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.
 • Cliciwch yma i weld fersiwn Word o’r arolwg hawdd ei ddarllen i blant - gallwch ei lenwi’n electronig a’i anfon trwy e-bost at consultation@bridgend.gov.uk, neu gallwch ei argraffu a’i anfon trwy’r post at Ymgynghoriad, Adain 3, Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae fersiynau papur o’r arolwg rhwydd ei ddarllen ar gael hefyd yn y lleoliadau a restrir uchod.

Os oes arnoch angen yr arolwg ar ffurf wahanol, cysylltwch â Margaret Griffiths ar 01656 754803 neu Margaret.Griffiths@bridgend.gov.uk

Gallwch hefyd roi eich sylwadau ynglŷn â'r cynnig trwy:

 • anfon e-bost i: consultation@bridgend.gov.uk
 • ysgrifennu at: Ymgynghoriad, Adain 3, Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP

Mae cyfres o sesiynau grŵp ffocws ynglŷn â'r cynnig hefyd yn cael eu trefnu, dan arweiniad hwyluswyr. Mae cynrychiolwyr o grwpiau diddordeb arbennig ynghyd â nifer o ddefnyddwyr presennol y llyfrgell yn cael eu gwahodd i ddod i'r sesiynau hyn, i ddysgu am y cynnig a rhannu eu safbwyntiau.

Cyfnod ymgynghori

Bydd y cyfnod ymgynghori yn parhau am 12 wythnos, rhwng dydd Gwener 29 Mehefin a dydd Gwener 21 Medi. Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn dydd Gwener 21 Medi.

Beth yw'r camau nesaf?

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori hwn, bydd yr holl sylwadau a dderbyniwyd ynglŷn â'r cynnig yn cael eu cyflwyno, fel rhan o achos busnes, i Gabinet y cyngor yn y cyfarfod cyhoeddus ar 16 Hydref 2012. Bydd y Cabinet yn penderfynu beth i'w wneud, gan ystyried y safbwyntiau a fynegwyd gan y cyhoedd. Cyhoeddir datganiad i'r wasg gan y cyngor yn cadarnhau'r hyn y mae'r Cabinet yn ei benderfynu. Bydd cofnodion y cyfarfod hefyd ar gael ar wefan y cyngor maes o law.

Manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â'r ymgynghoriad hwn cysylltwch â Margaret Griffiths ar 01656 754803 neu Margaret.Griffiths@bridgend.gov.uk

29 Mehefin 2012

Poster: Lleisiwch eich barn am Lyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud