Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i wneud newidiadau i ardaloedd dalgylch ysgolion cyfun Cynffig a chyfun Porthcawl

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Diben yr ymgynghoriad hwn

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barnau ar y cynnig i wneud newid i ardaloedd dalgylch Ysgolion Cyfun Cynffig a Chyfun Porthcawl i helpu galluogi’r cyngor i reoli’r galw am lefydd ysgol.

Gyda phwy ydym yn ymgynghori?

Y rhai rydym yn ymgynghori â nhw yw rhieni/gofalwyr disgyblion presennol a darpar ddisgyblion ym mhob ysgol, staff a llywodraethwyr y ddwy ysgol, aelodau'r cymunedau lleol a buddgyfranogwyr eraill.

Cyfnod ymgynghori

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn rhedeg o 27 Ionawr 2014 i 28 Chwefror 2014. Cyflwynir adroddiad ar ganlyniad yr ymgynghoriad hwn i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer penderfyniad yn Ebrill 2014.

Y cynnig

Argymhellir adlinio'r ffin bresennol rhwng yr ysgolion fel bod cymuned De Corneli a’r rhan o Ogledd Corneli sydd ar hyn o bryd o fewn ardal dalgylch Ysgol Gyfun Porthcawl fel y dangosir ar y map a atodwyd yn dod o fewn ardal dalgylch Ysgol Gyfun Cynffig, yn y dyfodol.

Bydd y cynnig, os y’i cymeradwyir, yn cael ei gyflwyno ar gyfer derbyniadau i’r ddwy ysgol ym Medi 2015, ac yn dilyn hynny. Felly, ni fydd yn effeithio ar ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol ar hyn o bryd ac ni fydd disgyblion presennol yn cael eu gorfodi i newid ysgol.

Beth mae’r cynnig yn ei olygu’n ymarferol

Os y’i cymeradwyir:

 • bydd y cynnig yn golygu fod yr holl blant sy’n symud i addysg uwchradd ac yn preswylio naill ai yn Ne Corneli neu’r ardal dan sylw o Ogledd Corneli, wedi Medi 2015, yn cael eu pennu i fod yn byw o fewn ardal dalgylch Ysgol Gyfun Cynffig;

 • bydd y cynnig yn golygu fod yr holl blant sy’n byw yn yr ardal dan ystyriaeth, pe byddent yn dewis mynychu eu hysgol ardal dalgylch, yn mynychu Ysgol Gyfun Cynffig yn hytrach;

 • ni fydd y cynnig yn effeithio ar allu rhiant i ddatgan dewis dros y naill ysgol neu’r llall fel rhan o’r hawliau statudol, ond gallai gynyddu’r potensial i frodyr neu chwiorydd fod yn mynychu gwahanol ysgolion.

Pam y dygwyd y cynnig hwn gerbron?

 • Mae ardaloedd dalgylch ysgolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn hanesyddol, gan bennaf, ac fe’i pennwyd gan awdurdodau rhagflaenol. Nod y cyngor yw darparu ysgolion sy’n gwasanaethu eu cymunedau lleol. Pellter i’r ysgol yw un o’r prif ffactorau i bennu ffin ardal dalgylch ysgol. Mae cymunedau De Corneli a Gogledd Corneli yn agosach o ran pellter i Ysgol Gyfun Cynffig.

 • Ar hyn o bryd, mae ffin yr ardal dalgylch rhwng y ddwy ysgol yng ngorllewin y sir yn Ne Corneli (gweler y map). Mae Heol Las, sy’n rhan fawr o’r ffin, wedi ei rhannu gydag un  ochr i’r ffordd (eilrifau) yn dod o fewn ardal dalgylch Cynffig a’r ochr arall (odrifau) o fewn dalgylch Porthcawl. Mae hyn yn peri dryswch cyson i rieni.

 • Mae plant addysg gynradd yn byw yng Ngogledd a De Corneli o fewn yr ardal dalgylch ar gyfer Ysgol Gynradd Corneli, sy’n ysgol gynradd fwydo ar gyfer Ysgol Gyfun Cynffig. Mae hyn yn creu anomaledd rhwng y dalgylch ar gyfer Ysgol Gynradd Corneli a’r dalgylchoedd ar gyfer y ddwy ysgol uwchradd.

 • Strategaeth y cyngor yw lleihau’r nifer o lefydd dros ben mewn ysgolion i ddim mwy na 10% ble fo’n bosibl. Ar hyn o bryd, mae’r gyfran o lefydd dros ben yn Ysgol Gyfun Cynffig yn 38%, tra’n 7% ym Mhorthcawl. O ran niferoedd, mae yna 414 o lefydd dros ben yng Nghynffig a 114 ym Mhorthcawl.

 • Mae’r cyngor yn ystyriol o’r adfywio arfaethedig ym Mhorthcawl a’r angen i ddarparu ar gyfer cynnydd disgwyliedig yn y nifer o blant oed cynradd ac uwchradd yn byw ym Mhorthcawl. Bwriedir cael 1,350 o unedau preswyl ym Mhorthcawl ac amcangyfrifir y bydd yr angen a ragwelir am lefydd ysgol uwchradd atodol yn 151. Nid yw maint yr adeiladau ym Mhorthcawl yn caniatáu ar gyfer ehangu i letya mwy o ddisgyblion, ac er bod tir ar gael gerllaw, nid oes achos busnes dros ariannu buddsoddiad pellach yn y safle ym Mhorthcawl ar hyn o bryd.

 • Hefyd, mae gan y sefyllfa bresennol oblygiadau o ran trafnidiaeth ysgol, ble mae plant sy’n byw yng Ngogledd Corneli yn byw o fewn yr ardal dalgylch ar gyfer Porthcawl, ac mae’r rhai yn Ne Corneli oll yn derbyn cludiant am ddim i Borthcawl.  Mae’r ddarpariaeth hon yn costio £250 y dydd i’r cyngor (£47.5k y flwyddyn). Os cytunir ar y newid arfaethedig, byddai’r cyngor yn dal i fod ag ymroddiad i gludo plant sydd eisoes yn mynychu Porthcawl, fodd bynnag, byddai hyn yn lleihau dros gyfnod o 5 mlynedd pan fyddai rhwymedigaeth y Cyngor i’r plant hynny sydd eisoes yn Ysgol Gyfun Porthcawl yn dod i ben.

Beth yw’r manteision os yw’r cynnig yn cael ei dderbyn?

 • Bydd y newid yn galluogi’r awdurdod lleol i gyflawni ei rôl statudol parthed cynllunio llefydd ysgol.

 • Bydd amcan datganedig y cyngor i ddarparu ysgolion lleol ar gyfer eu cymunedau lleol wedi ei chyflawni.

 • Cael gwared ar unrhyw ddryswch i lawer o rieni o ran dewis ysgol i’w plentyn, yn arbennig yn Heol Las.

 • Ni fydd y cynnig yn effeithio ar hawl rhiant i ddatgan dewis dros y naill ysgol neu’r llall.

 • Bydd gan rieni/gofalwyr fwy o sicrwydd o ran gallu cael lle yn eu hysgol ddalgylch lleol.

Beth yw’r anfanteision posibl os yw’r cynnig yn cael ei dderbyn?

 • Efallai y bydd yn amharu ar y patrwm hanesyddol o blant yn mynychu’r naill ysgol neu’r llall.

 • Gallai gynyddu’r posibilrwydd y byddai brodyr a chwiorydd yn mynychu gwahanol ysgolion.

 • Y posibilrwydd y byddai Ysgol Gyfun Porthcawl yn colli cyllid fesul disgybl pe byddai plant yn mynychu Ysgol Gyfun Cynffig fel eu hysgol ddalgylch newydd.

Y broses ymgynghori

Dylai’r ymgynghoriad ar unrhyw newid i ddalgylch ysgol gyd-fynd â’r ymgynghoriad ffurfiol ar drefniadau derbyn awdurdod lleol. Cychwynnodd y cyfnod ymgynghori hwn ar 1 Medi 2013 a rhaid ei gwblhau erbyn 1 Mawrth 2014. Adroddir ar y canlyniad i Gabinet Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr i’w ystyried. Bydd y broses yn caniatáu ar gyfer cymeradwyo polisi derbyniadau'r awdurdod lleol erbyn 15 Ebrill 2014.

Os yw’r Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen â’r newid arfaethedig, bydd yn cael ei weithredu am y tro cyntaf yn y rownd derbyniadau ar gyfer plant a fydd yn dechrau addysg uwchradd am y tro cyntaf ym Medi 2015.

Asesiad Effaith:Cymuned

Nid yw’r cynnig yn debygol o gael unrhyw effaith ar ddefnydd cymunol o adeiladau’r ysgol.

Asesiad Effaith:Cydraddoldebau

Yn rhan o’r broses gyffredinol, mae gan y cyngor ddyletswydd i ystyried a fydd neu  a allai pobl gyda nodweddion gwarchodedig (oed, rhyw, anabledd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, beichiogrwydd neu famolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil, neu statws trawsrywiol) gael eu heffeithio gan y cynnig. Mae hyn yn caniatáu i’r cyngor gymryd unrhyw gamau i ddelio ag effeithiau andwyol.

Cyflawnwyd asesiad sgrinio cydraddoldeb o ran y cynnig hwn, ac fe gyflawnir asesiad effaith cydraddoldeb llawn ar y cyd â’r broses ymgynghori. Bydd y canlyniadau a chamau gweithredu a nodwyd gan yr asesiad hwn yn rhan o’r adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau'r broses ymgynghori. Os oes gennych unrhyw farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai’n bositif neu’n negyddol, yn seiliedig ar eu nodweddion gwarchodedig, yna byddem yn croesawu eich sylwadau yn rhan o’r ymgynghoriad hwn.

Beth sy’n rhaid i chi ei ystyried nawr?

Fe’ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno eich barnau o ran p’un a ydych yn cefnogi’r cynnig i adlinio'r ffin rhwng y ddwy ysgol, fel y gwelir ar y map sy’n cyd-fynd â ffurflen ymateb yr ymgynghoriad.

Sut ydych chi’n datgan eich barn?

Hoffai’r cyngor glywed eich barn ar y cynnig hwn. Cwblhewch y ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad sy’n atodedig a’i dychwelyd at:

Mrs Deborah McMillan
Cyfarwyddwr Corfforaethol – Plant
Cyfarwyddfa Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Marciwch er sylw Helen Shepherd, neu anfon e-bost at helen.shepherd2@bridgend.gov.uk

Rhaid derbyn pob barn erbyn dim hwyrach na 28 Chwefror 2014.

Bydd y papur ymgynghori hefyd ar gael ar wefan Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr www.bridgend.gov.uk

I ofyn am y ddogfen ymgynghori hon a’r arolwg mewn ieithoedd neu ffurfiau amgen, neu i ofyn am gopïau papur atodol, cysylltwch â Helen Shepherd ar 01656 642474 neu e-bost: Helen.shepherd2@bridgend.gov.uk

Ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad 

Adolygiad Ardal Dalgylch Ysgol Gyfun Cynffig ac Ysgol Gyfun Porthcawl

Rydym yn gwahodd eich barnau ar y newid arfaethedig i ffin ardal dalgylch Ysgol Uwchradd Cynffig ac Ysgol Uwchradd Porthcawl.

Mae ardal dalgylch ysgol yn ffin ddaearyddol sy’n nodi pa blant ysgol fyddai’n mynychu fel arfer, ac felly fe’i defnyddir yn y broses derbyniadau.

Argymhellir y dylid symud y ffin o’i safle presennol (a ddangosir fel llinell solet ar y cynllun isod) i gyfeiriad y de i’r llinell ddotiog.

 Porthcawl Cynffig Cymraeg

A ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r cynnig i wneud newid i ardaloedd dalgylch Ysgol Gyfun Cynffig ac Ysgol Gyfun Porthcawl

Cytuno

Anghytuno

Ddim yn siŵr

Rhowch reswm dros eich dewis yn y gofod a roddir isod:

Bydd yn ein helpu i ddadansoddi ymatebion os byddwn yn gwybod mwy amdanoch chi.

Rhowch y manylion canlynol:

Rydw i’n:

Rhiant/gofalwr

Ar hyn o bryd mae fy mhlentyn yn mynychu?

Nid yw fy mhlentyn wedi cychwyn yn yr ysgol eto:

Rydw i’n:

Lywodraethwr

Ym mha ysgol?

Rydw i’n:

Ddisgybl

Pa ysgol ydych chi’n ei mynychu?

Rydw i’n:

Aelod o staff ysgol

Ym mha ysgol ydych chi’n gweithio?

Rydw i’n:

Arall

Nodwch

Beth yw’ch Cod post?

A oes unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud ynglŷn â’r cynnig (Defnyddiwch ddalen ar wahân os oes angen)

Yn rhan o’r broses gyffredinol, mae gan y cyngor ddyletswydd i ystyried a fydd neu a allai pobl gyda nodweddion gwarchodedig (oed, rhyw, anabledd, hil, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred, beichiogrwydd neu famolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil, neu statws trawsrywiol) gael eu heffeithio gan y cynnig. Mae hyn yn caniatáu i’r cyngor gymryd unrhyw gamau i ddelio ag effeithiau andwyol.

Cyflawnwyd asesiad sgrinio cydraddoldeb o ran y cynnig hwn, ac fe gyflawnir asesiad effaith cydraddoldeb llawn ar y cyd â’r broses ymgynghori. Bydd y canlyniadau a chamau gweithredu a nodwyd gan yr asesiad hwn yn rhan o’r adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau'r broses ymgynghori. Os oes gennych unrhyw farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai’n bositif neu’n negyddol, yn seiliedig ar eu nodweddion gwarchodedig, yna byddem yn croesawu eich sylwadau yn rhan o’r ymgynghoriad hwn.

Dylech ddychwelyd yn ddim hwyrach na 28 Chwefror 2014 at:

Helen Shepherd, Cyfarwyddfa Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Sunnyside PEN-Y-BONT AR OGWR

CF31 4AR

neu drwy e-bost i: Helen.shepherd2@bridgend.gov.uk

Diolch am eich ymateb.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud