Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i wneud addasiadau rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw trwy adleoli’r ysgol

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad beidio â pharhau â’r penderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad gwrthwynebu.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.  

Diben yr ymgynghoriad hwn

Diben yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd eich barn ar y cynnig i wneud addasiad rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw trwy adleoli’r ysgol i adeilad newydd ar safle Ysgol Gynradd Betws gan anelu at ei hagor ym mis Medi 2017.

Byddwn yn ymgynghori â staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni’r ysgol, aelodau’r gymuned leol ac unrhyw berson cysylltiedig arall.

Bydd y broses ymgynghori yn cael ei chynnal o 19 Tachwedd 2013 i 30 Rhagfyr 2013.

Y cynnig

Cynigir adleoli Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw o Bontycymer i adeilad ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd ar safle presennol Ysgol Gynradd Betws, sy’n bellter o 4.7 milltir. Byddai hyn yn creu lle yn yr ysgol am 210 o ddisgyblion (yn amodol ar ddadansoddiad terfynol o ddata arolwg Cyfrwng Cymraeg yr Awdurdod) yn ogystal ag adran feithrin ar gyfer 45 o ddisgyblion cyfwerth ag amser llawn ar sail y polisi blynyddoedd cynnar presennol. Byddai hefyd yn caniatáu am dwf yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg ac yn darparu ar gyfer rhagor o ddisgyblion o ddalgylch ehangach.

Er mwyn symud hwn ymlaen, mae angen cynnal ymarfer ymgynghori gyda staff, rhieni, disgyblion, pobl gysylltiedig a'r corff llywodraethu fel cam cyntaf yn y broses statudol. 

Beth mae'r cynnig yn ei olygu'n ymarferol

Byddai’r cynnig hwn yn gweld Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw yn symud o Bontycymer i safle Ysgol Gynradd Betws. Byddai’n caniatáu am dwf yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg ac yn darparu ar gyfer rhagor o ddisgyblion o ddalgylch ehangach.

Byddai’r cynnig hwn i adleoli’n hwyluso’r newid i ddalgylch yr ysgol i gynnwys ardal tua gogledd tref Pen-y-bont. Nod hyn yw lleihau’r pwysau ar leoedd yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ym Mhen-y-bont, sy’n agos at fod yn llawn ac na fydd yn gallu bodloni anghenion disgwyliedig y datblygiadau tai ym Mhen-y-bont a’r ardaloedd Pyrth y Cymoedd yn y dyfodol agos. Er mai’r cynllun yw cael ysgol un dosbarth mynediad (yn amodol ar ddadansoddiad terfynol o ddata arolwg Cyfrwng Cymraeg yr Awdurdod), byddai’r dyluniad yn un digon hyblyg i allu ei addasu i fodloni cynnydd yn y galw am leoedd yn yr ardal. Byddai cydbwyso lleoedd cyfrwng Cymraeg ar draws y fwrdeistref sirol hefyd yn gwneud Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw yn faint mwy dichonadwy yn nhermau darpariaeth addysg ac yn darparu ysgol addas i’w phwrpas a mwy effeithlon o ran costau cynnal.

Mae'r cynnig hwn yn gysylltiedig ag un o gynigion eraill yr Awdurdod, sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd. Y cynnig hwn yw cau Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol ar ddiwedd tymor yr haf 2014 ac agor un ysgol ar safleoedd ar wahân ym mis Medi 2014 trwy ddefnyddio’r adeiladau ysgol presennol gan ddisgwyl i adeilad newydd fod yn barod i’w ddefnyddio ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016.

Dangosodd astudiaeth ddichonoldeb a gwblhawyd yn 2012 fod safle Ysgol Gynradd Betws yn ddigon mawr i gynnal ysgol gynradd cyfrwng Saesneg i ddiwallu anghenion ardal ddeheuol Cwm Garw, ynghyd ag ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ar gyfer ardal ogledd ddwyreiniol estynedig yn y fwrdeistref sirol). Yn y pendraw felly, cynigir adeiladu dwy ysgol newydd ar safle presennol Ysgol Gynradd Betws, un i ddiwallu anghenion ysgol gynradd cyfrwng Saesneg De Cwm Garw ac un i ddiwallu anghenion ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ardal ogledd-ddwyreiniol estynedig.  (Er bod angen dwy ysgol ar wahân, mae cyfle i archwilio rhannu rhai cyfleusterau megis caeau chwarae y gellid eu hamserlennu heb amharu ar gyfleoedd dysgu angenrheidiol y ddwy ysgol, ond a fyddai’n creu effeithlonrwydd yn nhermau darpariaeth a chynhaliaeth barhaus).

Pam mae'r cynnig hwn wedi'i gyflwyno?

Ym mis Medi 2006, mabwysiadodd y Cyngor bolisi o ddarparu parhad mewn addysg o 3 i 11 oed lle bo'n bosib. Yn yr un ddogfen bolisi, amlinellwyd 5 egwyddor allweddol i gyfeirio’r ffordd y caiff ein hysgolion eu trefnu a’u moderneiddio: 

1.    Ymrwymiad i safonau uchel a rhagoriaeth yn y ddarpariaeth.

2.    Cyfle cyfartal, er mwyn i'r holl ddisgyblion fedru cael mynediad at gyfleoedd dysgu o safon, waeth i ba ysgol bynnag y maent yn mynd.

3.    Ysgolion cynhwysol, sy'n darparu ar gyfer anghenion dysgu eu holl ddisgyblion.

4.    Ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned, lle mae'r ysgol yn ymgysylltu'n weithredol â'i chymuned leol

5.    Gwerth am arian

Mae'r Fframwaith Polisi a Chynllunio'n amlinellu 13 maes lle y dylid cymhwyso'r egwyddorion yn ymarferol. Mae'r rhai sy'n arbennig o berthnasol yng nghyd-destun y cynnig hwn yn ymwneud â maint ysgolion cynradd (er mwyn sicrhau bod "holl ysgolion cynradd Pen-y-bont ar Ogwr yn ddigon mawr i'r holl amrediad o ddarpariaeth fod ar gael") a gwerth am arian, effeithlonrwydd, ac effeithiolrwydd ("lleihau'r bwlch rhwng y ddarpariaeth fwyaf a lleiaf costus ar hyn o bryd").

Mae darpariaeth ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ar gyfer ardal ogledd-ddwyreiniol y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd yn cael ei darparu gan Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw, ym Mhontycymer.  Mae’r ysgol hon yn nodweddiadol o nifer o ysgolion y cymoedd, wedi ei hadeiladu ar ochr bryn gyda mynediad gwael ar gyfer disgyblion ac ymwelwyr anabl.  Nid yw’n addas ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm cyfoes a bernir ei chyflwr yn ‘Wael’ (dangos diffygion mawr a/neu ddim yn gweithredu yn unol â’r bwriad) gyda £700,000, yn ôl yr amcangyfrif, o waith adfer a chynnal i’w wneud.

Mae lle ar hyn o bryd i 223 o ddisgyblion, gyda 139 (4-11) ar y gofrestr ym mis Medi 2013, gan arwain at 84 o leoedd gwag.  Y rhagamcan yw y bydd y niferoedd ar y gofrestr yn codi i 174 yn 2021, a fyddai’n golygu 49 o leoedd gwag.  Nod y Cyngor yw cynyddu nifer y rhieni sy’n dewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant ac mae angen cydbwyso hyn yn erbyn nifer y lleoedd gwag sydd ar gael.  Er bod lleoedd gwag yn yr ysgol hon a’n darpariaeth cyfrwng Cymraeg arall yng ngogledd y fwrdeistref sirol, Ysgol Cynwyd Sant, mae gennym ni ddiffyg lleoedd yn y de.

Ysgol

Medi-13

Rhagamcan Medi-21

 

Lleoedd

Ar y gofrestr

4-11

+/-

Lleoedd

Ar y gofrestr 4-11

+/-

YGG Cwm Garw

223

139

84

223

174

49

Ysgol Gynradd Betws

242

195

47

242

238

4

Ysgol Gynradd Tynyrheol

74

69

5

74

85

-11

Ysgol Cynwyd Sant

284

258

26

284

277

7

Mae unedau symudol yn cael eu sefydlu yn Ysgol Gymraeg Bro Ogwr ym mis Rhagfyr 2013 ac Ysgol Y Ferch O’r Sger yn 2014 er mwyn myned i’r afael â materion digonedd uniongyrchol, ond mae angen ateb tymor hirach a bydd y cynigion hyn yn lleihau pwysau ar Ysgol Gymraeg Bro Ogwr.

Byddai adleoli ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg YGG Cwm Garw yn agosach at ardal Porth y Cwm, yn ei gwneud hi’n fwy hygyrch, gan y byddai mewn safle mwy canolog.  Mae RhAG (Rhieni dros Addysg Gymraeg) wedi sôn nad yw rhieni yn y cwm cyfagos yn defnyddio YGG Cwm Garw ar hyn o bryd oherwydd y pellteroedd teithio ar gyfer eu plant.

Fel dewis arall i’r cynnig, gallai’r Cyngor benderfynu ‘gwneud dim’ a pheidio â rhoi adeilad newydd ar safle Betws. Fodd bynnag mae'n amlwg wedyn na fyddai'r manteision a fanylir yn yr adran 'Beth yw'r manteision os aiff y cynnig yn ei flaen?' isod yn cael eu gwireddu. Hefyd, ni ellid ymdrin â'r problemau gyda'r adeiladau presennol.

Corff Llywodraethu

Pe bai’r cynnig yn mynd yn ei flaen, byddai trefniadau’r Corff Llywodraethu yn parhau fel y maent ar hyn o bryd. 

Materion Staffio

Pe bai’r cynnig yn mynd yn ei flaen, byddai nifer y staff yn parhau fel y mae ar hyn o bryd.

Beth yw'r manteision os aiff y cynnig yn ei flaen?

Ansawdd a safonau addysg

Deilliannau (safonau a lles);

Mae safonau da yn Ysgol Cwm Garw ac mae symud i safle newydd yn annhebygol o gael effaith negyddol hirdymor.  Mae Ysgol Gymraeg Bro Ogwr yn cyflawni safonau da iawn ar gyfer ei holl ddysgwyr a does dim rheswm i awgrymu y byddai’r cynnig yn effeithio ar hyn, ac, yn yr un modd, byddai’r disgyblion sy’n trosglwyddo i Ysgol Cwm Garw yn debygol o gynnal yr un safonau.

Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, gofal cefnogaeth ac arweiniad a’r amgylchedd dysgu);

Byddai ansawdd addysgu YGG Cwm Garw yn debygol o wella o ganlyniad i adeilad cyfoes, newydd heb effeithio’n negyddol ar ddarpariaeth yn Ysgol Bro Ogwr.

Arweinyddiaeth a rheolaeth (arweinyddiaeth, gwella ansawdd, gwaith partneriaeth a rheoli adnoddau);

Nid yw’n debygol y bydd unrhyw effaith negyddol ar arweinyddiaeth a rheolaeth yr ysgolion cyfrwng Cymraeg, a gallai atyniad adeilad ysgol newydd gynyddu dewis rhieni’n sylweddol.

Byddai effaith debygol y cynigion ar allu’r ysgol i gyflwyno’r cwricwlwm llawn a chodi safonau yn y cyfnod sylfaen ac yng nghyfnod allweddol dau yn bositif. Mae arweinyddiaeth a rheolaeth yn y ddwy ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn dda gyda gallu da i wella.

Cyllid

Bydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn ateb y gost ddisgwyliedig o £4m ar gyfer yr ysgol newydd. Rydym ni wedi derbyn cymeradwyaeth am hyn mewn egwyddor ac roedd y Cyngor wedi cymeradwyo rhaglen gyfalaf y Cyngor ym mis Chwefror 2012.  Byddwn yn datblygu’r gweithdrefnau achos busnes angenrheidiol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru yn ystod y camau dylunio a datblygu’r adeilad.

Y gost gyfredol fesul disgybl yw £3829. Byddai’r costau newydd fesul disgybl o ganlyniad i’r cynnig tua £3200. Mae’r arbedion rheolaidd hyn yn gysylltiedig ag Arbedion Lleihau Cyllideb y Cyngor a nodir yn ei Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.

Beth yw'r anfanteision posib os aiff y cynnig yn ei flaen?

Mae risg y bydd rhai rhieni’n dewis i’w plant dderbyn eu haddysg ar y safleoedd ysgol presennol.

Manylion yr ysgolion dan sylw

Nodwyd y byddai’r ddwy ysgol cyfrwng Cymraeg y cynnig yn cael effaith uniongyrchol, neu’n debygol o gael effaith ar y canlynol:

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw
Hill View,
Pontycymer
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8LU

Ysgol Gymraeg Bro Ogwr,
Princess Way
Bracla
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 2LN

Mae’r tabl isod yn darparu manylion y niferoedd ar gofrestr y ddwy ysgol ym mis Medi 2013 a’r ffigyrau a gofnodwyd ar gyfer y cyfrifiadau blynyddol y pedair blynedd blaenorol. 

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi-2013

 

A.Ll.

Rh.A.

A.Ll.

Rh.A.

A.Ll.

Rh.A.

A.Ll.

Rh.A.

A.Ll.

Rh.A.

YGG Cwm Garw

151

0

149

0

147

0

157

0

154

0

Ysgol Bro Ogwr

380

7

396

5

410

0

402

6

432

0

 

 


Mae’r tabl isod yn darparu rhagamcan 5 mlynedd o boblogaeth Ysgol Gymraeg Cwm Garw.  Mae lle i 223 o ddisgyblion yn YGG Cwm Garw gyda nifer derbyn o 30 a Chyflwr yr adeiladau wedi ei raddio’n C.  Gradd Estyn yn yr arolwg diweddaraf – Rhagorol 

Blwyddyn

Meithrin 1

Meithrin 2

Derbyn

Bl.1

Bl.2

Bl.3

Bl.4

Bl.5

Bl.6

Cyfanswm

 

2-3

3-4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

0

28

25

23

16

22

19

19

21

173

2015

0

23

28

25

22

16

21

21

17

173

2016

0

23

24

28

24

22

16

23

20

180

2017

0

23

25

24

27

24

21

17

22

183

2018

0

23

26

25

23

26

23

23

16

185

Mae’r tabl isod yn darparu rhagamcan 5 mlynedd o boblogaeth Ysgol Gymraeg Bro Ogwr. Mae lle i 364 o ddisgyblion yn YGG Bro Ogwr gyda nifer derbyn o 54 a Chyflwr yr adeiladau wedi ei raddio’n B.  Arfarniad Estyn yn yr arolwg diweddaraf – Mae Ysgol Gymraeg Bro Ogwr yn ysgol dda ag amrywiaeth o nodweddion rhagorol mewn agweddau megis safonau ieithyddol ac ymddygiad y dysgwyr, ac ystod y profiadau a gynigir y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad.

Blwyddyn

Meithrin 1

Meithrin 2

Derbyn

Bl.1

Bl.2

Bl.3

Bl.4

Bl.5

Bl.6

Cyfanswm

 

2-3

3-4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

5

56

59

67

59

44

59

38

50

437

2015

5

57

60

57

67

57

45

56

36

440

2016

5

57

64

58

56

64

58

42

54

458

2017

5

57

69

61

57

54

65

55

41

464

2018

5

57

63

66

61

55

55

61

53

476

Tir ac Adeiladau

Cyfrifir capasiti ysgolion ar sail Cylchlythyr Llywodraeth Cymru Rh 21/2011 'Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru'. 242 yw capasiti of YGG Cwm Garw ar hyn o bryd.

Bernir ansawdd yr adeiladau yn YGG Cwm Garw yn ‘Wael’ (dangos diffygion mawr a/neu ddim yn gweithredu yn unol â’r bwriad) gyda £700,000, yn ôl yr amcangyfrif, o waith adfer a chynnal i’w wneud.  Petai’r cynnig yn cael ei dderbyn, unwaith y bydd yr adeilad ysgol newydd ar safle presennol Betws yn barod yn 2017, ni fyddai angen safle presennol yr ysgol a byddwn yn ceisio cael gwared arno (disgwylir y bydd y gwerth cael gwared arno tua £100,000).  Byddai unrhyw dderbynebau cyfalaf yn cael eu hail-fuddsoddi yn y rhaglen moderneiddio ysgolion. 

Ystyriaethau eraill

Byddai’r adeiladau a'r safle presennol yn parhau i weithredu yn ôl y cynnig nes i’r adeiladau newydd fod yn barod i’w defnyddio ar safle presennol Betws ym mis Medi 2017.

Ar ôl symud i’r adeilad ysgol newydd ar safle presennol Betws ym mis Medi 2017 (sydd 4.7milltir o YGG Cwm Garw) bydd disgyblion o’r tu allan i ardal Betws yn derbyn cludiant ysgol am ddim. Mae cludiant ysgol am ddim ar gael yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer pellteroedd cerdded sy’n fwy na 1.5 milltir ar hyd ffyrdd nad ydynt yn beryglus.  Ar hyn o bryd mae tri bws cludiant ysgol yn mynd i’r YGG Cwm Garw bresennol. Does dim bysus am ddim i’r Ysgol Gynradd Betws bresennol.

Byddai gwasanaeth bws ysgol gyda digon o le i gludo’r nifer ddisgwyliedig o ddisgyblion i safle Betws yn costio tua £142k y flwyddyn academaidd.  Ar hyn o bryd mae tri bws yn cludo disgyblion i YGG Cwm Garw (un o ardal Nantymoel, un o ardal Melin Ifan Ddu ac un o ardal Betws/Llangeinor) gyda chost o £56k y flwyddyn academaidd. Byddai’r gost am gludiant ychwanegol felly tua £86k yn unig y flwyddyn academaidd ar sail rhagamcanion disgyblion presennol. Disgwylir y byddai’r costau cludiant hyn yn cael eu llyncu gan arbedion y fformiwla dyrannu ddiwygiedig o ganlyniad i weithredu o un safle.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fyddai awdurdod derbyn YGG Cwm Garw ar y safle newydd arfaethedig. Byddai’r trefniadau derbyn yn dilyn hynny a amlinellir yn ‘Llyfryn Dechrau Ysgol – Canllaw i Bolisi a Threfniadau Derbyn Ysgolion Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr’ gan y Cyngor.  30 fyddai’r nifer derbyn i’r ysgol newydd (yn amodol ar ddadansoddiad terfynol data arolwg Cyfrwng Cymraeg yr Awdurdod).

Mae crynodeb o adroddiadau arolygu diweddaraf Arolygaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn) ar gyfer YGG Cwm Garw ac YGG Bro Ogwr i’w gweld yn Atodiadau A a B er gwybodaeth i chi. Mae’r adroddiadau arolygu llawn ar gael ar wefan Estyn.

Asesiad o Effaith: Cymuned

Ar ôl symud i’r adeilad ysgol newydd ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016, disgwylir effaith bositif ar y gymuned o ganlyniad i ddarparu cyfleusterau cymunedol modern a hygyrch. Does dim grwpiau, asiantaethau neu glybiau sy’n gweithredu’n rheolaidd y tu allan i oriau ysgol yn defnyddio YGG Cwm Garw ar hyn o bryd. Mae Cylch Meithrin wedi ei leoli ar lefel waelod yr adeilad presennol drws nesaf i’r neuadd ginio ac mae potensial i’r rhain gael lle yn yr adeilad ysgol newydd os oes angen. 

Asesiad Effaith: Cydraddoldeb

Fel rhan o'r broses gyffredinol, mae'n ddyletswydd ar y cyngor i ystyried goblygiadau unrhyw gynnig ar gyfer holl aelodau'r gymuned leol y gellid cael effaith annheg arnynt o ganlyniad i weithredu'r cynnig. Mae asesiad cychwynnol wedi'i wneud o'r potensial am anghydraddoldeb cyfleoedd yn deillio o'r cynigion hyn a bydd asesiad llawn o’r effaith ar gydraddoldeb yn cael ei gyflawni ar yr un pryd â'r broses ymgynghori. Bydd y canlyniadau a'r camau gweithredu a nodwyd gan yr asesiad hwn yn cael eu cynnwys ac yn ffurfio rhan o'r adroddiad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r broses ymgynghori. Os oes gennych farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai'n gadarnhaol neu'n andwyol, byddem yn croesawu’ch sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn.

Yr ymgynghoriad a'r broses statudol

Caiff y broses ymgynghori ei chwblhau erbyn 30 Rhagfyr 2013 a bydd y canlyniadau (a gaiff eu hymgorffori yn y cynnig lle bo'n bosib) yn cael eu hadrodd i gyfarfod o'r Cabinet ar 7 Ionawr 2014.  Os ceir penderfyniad i beidio â symud ymlaen, dyna fydd y diwedd i'r cynnig hwn hyd y gellir rhagweld a bydd angen ceisio cynnig amgen.

Os ceir penderfyniad i symud ymlaen, byddai angen cyhoeddi hysbysiad statudol yn amlinellu'r cynigion am gyfnod o 28 niwrnod a byddai unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol yn cael eu gwahodd yn ystod y cyfnod hwn. Os ceir gwrthwynebiadau yn y cam Hysbysiad Cyhoeddus hwn, bydd angen i'r Cabinet ystyried y cynnig. Yna gallai'r Cabinet dderbyn, gwrthod neu ddiwygio'r cynnig. Os na cheir unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, fel aiff ymlaen yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol gan y Cabinet.

Mae'r amserlen a'r drefn arfaethedig fel a ganlyn:

19 Tachwedd 2013 i

30 Rhagfyr 2013

Y cyfnod ymgynghori pan fyddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig. Sylwer na fydd ymatebion i ymgynghoriad yn cael eu hystyried yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau dim ond ar ôl i'r Hysbysiad Cyhoeddus gael ei gyhoeddi.

 

31 Rhagfyr 2013

Cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori ar wefan CBSPO; bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.

 

7 Ionawr 2014

Adroddiad Ymgynghori i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

 

 15 Ionawr 2014

Os cytunir arno gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd Hysbysiad Cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi a bydd cyfnod o 28 niwrnod pan ellir cyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig i'r cynnig.

 

12 Chwefror 2014

Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os nad oes unrhyw wrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu ar unwaith p'un a fydd yn symud ymlaen ai beidio. Os ceir unrhyw wrthwynebiadau, bydd Adroddiad Gwrthwynebiadau'n cael ei gyhoeddi erbyn 4 Mawrth 2014 a'i anfon i'r Cabinet i gael ei ystyried ac i benderfyniad dilynol gael ei wneud.

Beth y mae angen i chi ei ystyried nawr?

Fe'ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno eich barn p'un a ydych yn cefnogi'r cynnig i adleoli YGG Cwm Garw ai beidio. 

Sut ydych chi'n lleisio eich barn?

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori fel y manylir isod ar gyfer y gwahanol grwpiau o bobl. Fe'ch gwahoddir i ddod i'r cyfarfod perthnasol lle gallwch chi glywed esboniad o'r cynnig, gofyn cwestiynau a mynegi unrhyw farn neu bryderon sydd gennych.

Lleoliad: YGG Cwm Garw

 

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â staff YGG Cwm Garw

25.11.2013

4.00yp

Cyfarfod â chorff llywodraethu YGG Cwm Garw

25.11.2013

5.15yp

Cyfarfod â rhieni disgyblion YGG Cwm Garw a phobl gysylltiedig eraill

25.11.2013

6.30yp

Cyfarfod â Chyngor Ysgol YGG Cwm Garw

25.11.2013

I'w gadarnhau

 

 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ynglŷn â'r cynnig hwn, neu rydych yn dymuno cyflwyno eich barn yn ysgrifenedig, awgrymu cynigion amgen neu ofyn am gopi o'r adroddiad ymgynghori ar ôl ei gyhoeddi, cysylltwch â'r canlynol (gan ddefnyddio'r profforma sydd mewn atodiad):

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Plant
Cyfarwyddiaeth Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Marciwch at sylw Ellen Franks, neu anfonwch e-bost at ellen.franks@bridgend.gov.uk

Rhaid derbyn pob barn erbyn 30 Rhagfyr 2013 fan pellaf.

 

Ffurflen- Cynnig i adleoli YGG Cwm Garw 

Enw:

Manylion cyswllt:

A ydych chi'n (ticiwch):     

Llywodraethwr Ysgol               

Rhiant/Gwarcheidwad                                                

Disgybl Ysgol                             

Staff Ysgol 

Person cysylltiedig arall (nodwch)

Sylwadau/awgrymiadau/ceisiadau/cwestiynau:

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 01/04/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud