Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu (CAD) yn Ysgol Iau Llangewydd i hyd at 8 disgybl (CALL)(ar Gyfnod Allweddol 2) ar gyfer disgyblion gydag anawsterau cyfathrebu.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

Y cynnig

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich barn ar y cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Iau Llangewydd i hyd at 8 disgybl CALL ar Gyfnod Allweddol 2 sydd ag anawsterau cyfathrebu ac Ysgol Iau Llangewydd â chyfrifoldeb llawn dros y ddarpariaeth arbennig yn yr ysgol. 

Byddai'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn rhan integredig o'r ysgol brif ffrwd, gan ddarparu amgylchedd priodol lle y gall disgyblion ddatblygu a ffynnu yn eu grŵp o gyfoedion a chael mynediad arferol i'r cwricwlwm prif ffrwd, lle y bo'n briodol.

Er mwyn datblygu hyn, mae angen cynnal ymgynghoriad â staff, rhieni, disgyblion, partïon â diddordeb a'r corff llywodraethu fel y cam cyntaf yn y broses statudol. Os caiff ei gwblhau, byddai'r cynnig yn dod i rym ar 1af Medi 2014.

Goblygiadau ymarferol y cynnig.

Os byddai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo byddai'n golygu'r canlynol:

 • Byddai disgyblion yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu ar gofrestr Ysgol Bryn Castell yn cael eu trosglwyddo i gofrestr Ysgol Iau Llangewydd. Byddai derbyniadau fel arfer yn cael eu trefnu pob mis Medi ar gyfer dechrau blwyddyn 3, fodd bynnag, gallai disgyblion, o bryd i'w gilydd, gael eu derbyn ar adegau gwahanol, yn amodol ar y lleoedd sydd ar gael.

 • Nod cyffredinol y Ganolfan Adnoddau Dysgu yw creu a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i gynnwys disgyblion yn yr amgylchedd prif ffrwd, tra'n diwallu anghenion dysgu, emosiynol a chymdeithasol unigol y plant a'r bobl ifanc.

 • Er y bydd y Ganolfan Adnoddau Dysgu yn darparu cyfleusterau dysgu arbenigol yn yr ysgol, bydd hefyd yn darparu arbenigedd cwricwlwm i athrawon dosbarth prif ffrwd.

 •  O safbwynt y disgyblion, byddant yn parhau i gael mynediad i brofiadau unigol, grwpiau bach a dosbarth cyfan, fel y bo'n briodol. Caiff eu cynnydd ei fonitro'n agos a chaiff cynlluniau unigol eu hadolygu'n rheolaidd. Ni fydd unrhyw newid i drefniadau cludo disgyblion o'r cartref i'r ysgol yn sgîl y cynnig hwn gan fod y polisi presennol yn dal i sefyll.

 • Byddai disgyblion prif ffrwd eraill yn Ysgol Iau Llangewydd ag anawsterau cyfathrebu hefyd yn cael budd o'r cynnig hwn am ei fod yn ceisio ehangu'r cyfleusterau dysgu o fewn yr ysgol a rhoi arbenigedd a chyngor i bob aelod o staff.

 • Dim ond ag un pennaeth, un grŵp o staff ac un safle y bydd angen i rieni ymdrin â hwy. Bydd y disgyblion; a rhieni yn aelodau llawn o gymuned yr ysgol yn y lleoliad y mae eu plentyn yn yr ysgol.                                                                            

Pam y cyflwynwyd y cynnig hwn?

Ers 2005, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio gydag ysgolion er mwyn rhoi dwy strategaeth ar waith:

 • Cymunedau Dysgu: Ysgolion y Dyfodol, a
 • Addysg
 • Cynhwysiant.

Un o'r egwyddorion pwysig a fabwysiadwyd gan y Cyngor yw y dylid gwneud penderfyniadau mor agos â phosibl i'r ddarpariaeth. Mae'r dull hwn yn golygu y gall penderfyniadau gael eu gwneud yn fwy cyflym ac yn aml ar sail gwybodaeth well o gymharu â threfniant "hyd braich". Hefyd, mae'r gwaith o reoli perfformiad yn debygol o fod yn fwy effeithiol.

Cymunedau Dysgu: Ysgolion y Dyfodol a'r Strategaeth Cynhwysiant Addysg yn cefnogi'r egwyddorion y dylai plant, cyn belled ag y bo'n bosibl, gael eu haddysgu o fewn amgylchedd ysgol brif ffrwd ac mor agos i gartref â phosibl.

Mae darpariaethau lloeren Ysgol Bryn Castell wedi dangos ei fod yn bosibl i bobl ifanc gydag ystod o anawsterau wneud cynnydd da mewn ysgol brif ffrwd.

Cadarnhaodd hefyd bod anghenion y bobl ifanc yn y lloeren yn debyg i anghenion y disgyblion hynny oedd ar y gofrestr yn barod yn yr ysgol gyfun.

Corff llywodraethu.

Byddai'n cynigion hefyd yn gofyn am newid i fformiwla ariannu'r ysgol a Chynllun Dirprwyo Rheoli Ysgolion yn Lleol, felly, ynghyd â'r ymgynghoriad bydd rhaid i ni hefyd ymgynghori â chorff llywodraethu'r ysgol ar yr agweddau ariannol.

Staffio

 

Bwriedir i staff Ysgol Bryn Castell sy'n gweithio yn y darpariaethau lloeren yn Ysgol Maes yr Haul ar y dyddiad gweithredu gael eu trosglwyddo i Ysgol Iau Llangewydd. Efallai y bydd angen i Ysgol Iau Llangewydd adolygu ei strwythur staffio yn sgîl y ddarpariaeth newydd.

Beth fydd y manteision os aiff y cynnig rhagddo?

          Ansawdd a safonau addysg

 • Canlyniadau (safonau a lles).

Pan arolygwyd Llangewydd ddiwethaf yng Ngorffennaf 2013, dyfarnwyd bod y safonau'n dda a'r lles yn rhagorol.  Yng Nghyfnod Allweddol 2 yn 2012, roedd canran y disgyblion a gyflawnodd y lefel ddisgwyliedig (lefel 4) neu'n uwch mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar y cyd (y dangosydd pynciau craidd) ac fel pynciau ar wahân, yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer y teulu o ysgolion tebyg ac ar gyfer ysgolion cynradd yng Nghymru.  Mae'r perfformiad yn y dangosydd pynciau craidd ac mewn Saesneg wedi gwella'n gyson dros y pedair blynedd ddiwethaf ond mae perfformiad mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth wedi bod yn fwy amrywiol.

Mae'r holl ddisgyblion yn gwneud cynnydd da yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol ac mae lleiafrif yn gwneud cynnydd da iawn.

Mae disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cyflawni yn dda iawn yn erbyn targedau personol ac maent yn gwneud cynnydd da iawn sy'n berthnasol i'w gallu. Mae bron pob disgybl sy'n dilyn rhaglenni darllen a sillafu ychwanegol yn gwneud cynnydd da o fewn cyfnod byr o amser ac yn ffynnu yn ystod eu cyfnod yno.

Mae datblygiad sylweddol eu lled yn gryfder sydd gan yr ysgol.

Mae ymddygiad pob disgybl yn dda iawn bob amser ac maent yn awyddus i barhau â'u gwaith. Maent yn datblygu agweddau cadarnhaol iawn at ddysgu ac yn dangos llawer o barch a gofal tuag at ei gilydd. Mae hyn yn amlwg yn nodwedd ragorol sydd gan ysgol.

Bydd y disgyblion sy'n mynychu'r Adnodd Dysgu yn cyflawni'n dda iawn yn erbyn targedau personol a byddai eu lles yn wych.

Pan arolygwyd Ysgol Gynradd Maes yr Haul yn Ionawr 2011, dyfarnwyd bod y safonau yn dda a lles yn dda.  Mae canlyniadau'r ysgol yn CA2 ar Lefel 4 mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn uwch na'r canrannau lleol a chenedlaethol ac maent yn unol â chanran y teulu, tra ar lefelau uwch 3 a 5 maent yn well na'r tri cymharwr arall.

Pan arolygwyd Ysgol Arbennig Bryn Castell yn Chwefror 2013, dyfarnwyd bod safonau yn dda a lles yn dda.

 • Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, cymorth a chanllawiau gofal a'r amgylchedd dysgu);

Dyfarnwyd bod profiadau dysgu, addysgu a chymorth gofal ac arweiniad yn ardderchog a dyfarnwyd bod yr amgylchedd dysgu yn dda.

Mae cwricwlwm yr ysgol yn eang ac yn gytbwys, ac yn diwallu anghenion pob disgybl yn effeithiol. Mae'r ysgol yn darparu ystod hynod eang o brofiadau dysgu, sy'n llwyddiannus iawn o ran ysgogi pob disgybl i ddysgu.

Mae ansawdd yr addysgu yn dda neu'n well yn gyson ym mhob dosbarth. Mae hyn yn nodwedd arbennig. Mae gan athrawon dosbarth a chynorthwywyr cymorth dysgu wybodaeth dda iawn am y pynciau ac mae ganddynt ddisgwyliadau uchel i'r disgyblion.

Mae'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys y mwyaf galluog, o safon uchel iawn ac yn effeithio'n gadarnhaol ar ganlyniadau'r disgyblion.

Mae'r ysgol yn gymuned gynhwysol lle mae gan ddisgyblion mynediad cyfartal at bob maes o ddysgu a darpariaeth.

Byddai'r disgyblion sy'n mynychu'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn cael budd o brofiadau dysgu rhagorol a chymuned gynhwysol.

Dyfarnwyd bod profiadau dysgu yn ddigonol a dyfarnwyd bod addysgu, gofal, cymorth ac arweiniad a'r amgylchedd dysgu yn dda yn Ysgol Gynradd Maes yr Haul.

Dyfarnwyd bod pob agwedd ar ddarpariaeth yn Ysgol Arbennig Bryn Castell yn dda.

 • Arwain a rheoli (arwain, gwella ansawdd, gweithio mewn partneriaeth a rheoli adnoddau);

Dyfarnwyd bod arweinyddiaeth, gwella ansawdd a gweithio mewn partneriaeth yn ardderchog a dyfarnwyd bod rheoli adnoddau yn dda.  Mae arwain a rheoli yn dda iawn. Mae'r uwch dîm rheoli yn effeithiol iawn ac mae effaith y gwaith tîm a'r rheoli a ddosberthir yn rhagorol.

Mae llywodraethwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau mewn ffordd effeithiol iawn.

mae'r ysgol yn hynod effeithiol wrth werthuso dysgu ac addysgu.

Mae'r cysylltiadau â rhieni a gofalwyr yn rhagorol.

Mae cynorthwywyr cymorth dysgwyr yn cyfrannu'n sylweddol at brofiadau dysgu'r disgyblion.

Byddai'r disgyblion sy'n mynychu'r Ganolfan Adnoddau Dysgu a'u rheini yn cael eu cefnogi'n dda iawn yn Ysgol Iau Llangewydd.

Dyfarnwyd bod pob agwedd ar arwain a rheoli yn Ysgol Gynradd Maes yr Haul yn dda.

Dyfarnwyd bod pob agwedd ar arwain a rheoli yn Ysgol Arbennig Bryn Castell yn dda.

Cyllid. 

Ar hyn o bryd, caiff cyllid ar gyfer darpariaeth lloeren Maes yr Haul ei gynnwys yn y gyllideb a ddirprwywyd ar gyfer Ysgol Bryn Castell. Pe bai'n cael ei throsglwyddo, byddai'r Ganolfan Adnoddau Dysgu newydd yn cael ei hariannu drwy gyllideb yr ysgol brif ffrwd (Ysgol Iau Llangewydd), trwy fformiwla dyrannu'r ysgol, a thrwy ddefnyddio'r elfen uned a bwysolwyd ar sail oedran y disgybl (AWPU), yn ogystal â ffactor fesul lle.

Byddai lefelau cyllid yn deillio o anghenion staffio tybiannol, ac ar lefel debyg i'r swm y mae'r awdurdod yn ei ddarparu i Ysgol Bryn Castell ar hyn o bryd.

Os bydd niferoedd y disgyblion yn aros yn gyson, yna, bydd cost y ddarpariaeth ddim yn newid yn sylweddol. Byddai nifer y llefydd yn cael ei osod yn flynyddol ar gyfer y ddwy flynedd gyntaf (oherwydd newidiadau trosglwyddo) ac yna bydd yn cael ei adolygu bob tair blynedd, gan alluogi i staff rhoi cymorth yng nghynlluniau'r ysgol. Byddai'r ysgol yn cael o leiaf 6 mis o rybudd cyn y newidiadau.

Mae'r trefniadau ariannu a gynigir yn debyg i'r rhai a'u rhoddwyd ar waith ar gyfer Ysgolion Uwchradd yn 2013-14, a oedd yn rhan o'r ymgynghoriad flynyddol gyda chyrff llywodraethu a'r Fforwm Cyllideb Ysgolion ar newidiadau i fformiwlâu ariannu'r ysgol. Mae'r newid mewn cyllid a gynigir ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Dysgu yn gofyn am drosglwyddiad o gyllid o ISB Ysgolion Arbennig i ISB Ysgolion Cynradd.

Gan fod y cynigion yn ymwneud â materion llywodraethu, rheoli a chyllid yn bennaf, cynigir y dylid eu rhoi ar waith, lle y bo'n bosibl o'r 1af Ebrill 2014, fel ei fod yn cydfynd â dechrau'r flwyddyn ariannol newydd. Fodd bynnag, mae trefniadau pontio wedi eu rhoi ar waith ar gyfer tymor yr Haf 2013, i sicrhau y gall y ddarpariaeth i ddosbarthiadau arbennig sy'n bodoli eisoes barhau i ddiwedd y flwyddyn academaidd. Bydd y dyddiad cyflwyno a gynigir yn ddibynnol ar ganlyniad yr yngynghoriad ffurfiol a chanlyniad unrhyw gynigion statudol.

Beth fydd yr anfanteision posibl os bydd y cynnig yn mynd rhagddo.

Gall unrhyw newidiadau o'r fath achosi pryder i rai pobl, yn arbennig pan fyddant yn fodlon ar y trefniadau presennol. Gallai fod dryswch hefyd ynghylch sut y mae'r newidiadau hyn yn cyd-fynd â newidiadau eraill, er enghraifft, y rheini sy'n ymwneud â chynlluniau peilot "Cyflwyno datganiadau neu rywbeth gwell" a deddfwriaeth sydd i ddod.

Manylion yr ysgolion yr effeithir arnynt. 

Ysgol Iau Llangewydd.
Ffordd Llangewydd,
Pen-y-bont ar Ogwr.
CF34 9UN.

Ysgol Arbennig Bryn Castell
Ffordd Llangewydd,
Cefn Glas,
Pen-y-bont ar Ogwr.
CF31 4JP. 

Ysgol Gynradd Maes yr Haul.
Ffordd Tirion,
Broadlands,
Pen-y-bont ar Ogwr.
CF31 5EG.

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion ar gyfer y niferoedd ar y gofrestr ym Medi 2013 yn Ysgol Iau Llangewydd a'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol blaenorol.

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi 2013

 

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ysgol Iau Llangewydd

225

0

229

0

240

0

276

0

312

0

Mae'r tabl canlynol yn rhoi rhagamcaniad 5 mlynedd o boblogaeth disgyblion ar gyfer Ysgol Iau Llangewydd sy'n Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg gyda lle i 272 o ddisgyblion 8-11 oed.  Mae disgwyl i'r nifer o leoedd gynyddu ar gyfer 2013 i tua 412 yn dilyn uno ag Ysgol Iau Bryntirion.  Wedi'i graddio fel Cyflwr B.

Blwyddyn

Meithrin 1 a 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

2-11

2014

 

 

 

 

73

83

75

80

311

2015

 

 

 

 

88

74

83

76

321

2016

 

 

 

 

77

90

75

85

327

2017

 

 

 

 

85

78

91

77

331

2018

 

 

 

 

100

87

79

93

359

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion ar gyfer y niferoedd ar y gofrestr ym Medi 2013 yn Ysgol Arbennig Bryn Castell a'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol blaenorol.

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi 2013

 

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

YBC

161

0

160

0

167

0

195

0

117

0

Mae Ysgol Arbennig Bryn Castell yn Ysgol Arbennig Cyfrwng Saesneg wedi'i Graddio fel Cyflwr C.

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion ar gyfer y niferoedd ar y gofrestr ym Medi 2013 yn Ysgol Gynradd Maes yr Haul a'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol blaenorol

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi 2013

 

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ysgol Gynradd Maes yr Haul

64 M

&

464

0

64 M

&

478

64 M

&

484

484

0

64 M

&

500

0

59 M

&

498

 

Mae'r tabl canlynol yn rhoi rhagamcaniad 5 mlynedd o boblogaeth disgyblion ar gyfer Ysgol Gynradd Maes yr Haul sy'n Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg gyda lle i 480 o ddisgyblion 4-11 oed, 62 Meithrin.  Wedi'i graddio fel Cyflwr A.

Blwyddyn

Meithrin 1 a 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

2-11

2014

64

74

79

76

71

82

68

57

563

2015

64

64

75

79

76

74

81

68

581

2016

64

69

65

76

79

79

72

81

585

2017

64

64

70

66

76

82

77

73

572

2018

64

68

65

71

66

79

81

78

572

Ystyriaethau eraill.

Caiff crynodebau o adroddiadau arolygu Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru mewn perthynas ag Ysgol Iau Llangewydd eu cynnwys yn Atodiad A, Ysgol Arbennig Bryn Castell yn Atodiad B ac Ysgol Gynradd Maes yr Haul yn Atodiad C.

Asesiad Effaith: Cymuned.

Nid oes effaith negyddol sylweddol ar y gymuned.

 

Asesiad Effaith: Cydraddoldebau.

Fel rhan o'r broses gyffredinol, mae dyletswydd ar y Cyngor i ystyried goblygiadau unrhyw gynnig ar bob aelod o'r gymuned leol y gellid effeithio arno mewn ffordd annheg o ganlyniad i'r cynnig dan sylw.

Cynhaliwyd asesiad cychwynnol o'r posibilrwydd y gallai diffyg cyfle cyfartal ddeillio o'r rhain a chaiff asesiad llawn o'r effaith ar gydraddoldeb ei gynnal ochr yn ochr â'r broses ymgynghori. Caiff y canlyniadau a'r camau gweithredu a nodir gan yr asesiad hwn eu cynnwys mewn adroddiad i'r cabinet ar y broses ymgynghori.

Os bydd gennych unrhyw farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai mewn ffordd gadarnhaol neu mewn ffordd andwyol, yna byddem yn croesawu eich sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn.

Yr ymgynghoriad a'r broses statudol.

Caiff y broses ymgynghori ei chwblhau erbyn 16eg Ionawr 2014 a chyflwynir adroddiad ar y canlyniadau (a gynhwysir yn y cynnig lle bo modd) i gyfarfod cabinet ar 4ydd Chwefror 2014. Os penderfynir peidio â bwrw ymlaen, dyna fydd diwedd y cynnig hwn ar gyfer y dyfodol a bydd angen ceisio cynnig amgen. Os penderfynir bwrw ymlaen, byddai angen cyhoeddi hysbysiad statudol yn amlinellu'r cynigion am gyfnod o 28 diwrnod gan wahodd unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol ar y cam Hysbysiad Cyhoeddus, a bydd angen i'r Cabinet ystyried y cynnig. Wedyn gallai'r Cabinet dderbyn, gwrthod neu addasu'r cynnig. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, yna bydd yn mynd yn ei flaen yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol y Cabinet.

Mae'r amserlen a'r weithdrefn amodol fel a ganlyn:

3 Rhagfyr 2013 i 16 Rhagfyr 2014

Cyfnod ymgynghori lle byddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig. Noder na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu hystyried yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac mai dim ond cofrestru gwrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi'r Hysbysiad Cyhoeddus y gellir ei wneud.

17 Ionawr 2014 Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan CBS Pen-y-bont ar Ogwr, bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.
4 Chwefror 2014 Adroddiad ymgynghoriad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.
12 Chwefror 2014 Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno, caiff Hysbysiad Cyhoeddus ei gyhoeddi a bydd cyfnod o 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig.
12 Mawrth 2014

Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau gall y Cyngor benderfynu yn syth a ddylid bwrw ymlaen ai peidio. Os bydd unrhyw wrthwynebiadau, caiff Adroddiad Gwrthwynebiadau ei gyhoeddi erbyn 31 Mawrth 2014 a'i anfon i'r Cabinet er mwyn iddo ei ystyried a phenderfynu arno.

Beth sy'n rhaid i chi ei ystyried nawr?

Gwahoddir chi i ystyried y cynnig a chyflwyno eich barn i nodi p'un a ydych yn cefnogi'r cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Iau Llangewydd i hyd at 8 disgybl CALL ar Gyfnod Allweddol 2 sydd ag anawsterau cyfathrebu ac Ysgol Iau Llangewydd â chyfrifoldeb llawn dros y ddarpariaeth arbennig yn yr ysgol.

Sut y gallwch gyflwyno eich barn?

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori fel y'u manylir isod ar gyfer y gwahanol bartïon â diddordeb. Mae croeso i chi fynychu'r cyfarfod perthnasol lle y gallwch glywed esboniad o'r cynnig, gofyn cwestiynau a mynegi unrhyw farn neu bryder a allai fod gennych.

Lleoliad: Ysgol Iau Llangewydd Dyddiad Amser
Staff Ysgol Iau Llangewydd 14 Ionawr 2014 3.30pm
Corff Llywodraethu Ysgol Iau Llangewydd 14 Ionawr 2014 4.30pm
Rhieni  Disgyblion Ysgol Iau Llangewydd a phartïon eraill â diddordeb 14 Ionawr 2014 5.30pm
Cyngor Ysgol Iau Llangewydd Ysgol I'w gadarnhau.  

 Os oes gennych ragor o gwestiynau ynghylch y cynnig hwn, os hoffech gyflwyno eich sylwadau'n ysgrifenedig, awgrymu cynigion amgen neu ofyn am gopi o adroddiad yr ymgynghoriad pan gaiff ei gyhoeddi, cysylltwch â (gan ddefnyddio'r ffurflen atodedig)

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Plant
Y Gyfarwyddiaeth Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR.

Dylech ei nodi at sylw Ellen Franks neu anfonwch e-bost at ellen.franks@bridgend.gov.uk

Rhaid derbyn pob sylw erbyn 16eg Ionawr 2014.

Atodiad A.

Crynodeb o arolygiad Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru o Ysgol Iau Llangewydd.

Crynodeb

Perfformiad presennol yr ysgol

Da

Rhagolygon ar gyfer gwella’r ysgol

Rhagorol

Mae perfformiad presennol yr ysgol yn dda oherwydd:

 • mae’r perfformiad yn gyson yn well nag ysgolion tebyg;

 • mae canran uchel o’r disgyblion yn cyflawni y tu hwnt i’r lefel ddisgwyliedig;

 • mae pob disgybl yn cyflawni ac yn gwneud cynnydd da yn eu gwersi a thros amser, ac mae lleiafrif yn gwneud cynnydd da iawn;

 • mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion drwy’r ysgol yn datblygu’n dda fel dysgwyr annibynnol; meant yn adeiladu ar eu gwybodaeth flaenrol yn effeithiol ac yn barod i addasu eu dealltwriaeth a’u sgiliau i sefyllfaoedd newydd;

 • mae ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol yn dda neu’n well yn gyson ac chaiff effaith gadarnhaol ar y safonau, yn enwedig wrth wella sgiliau llythrenedd, rhifedd, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a sgiliau ehangach eraill;

 • mae ethos ofalgar, gynhwysol a hapus, sy’n sicrhau bod gan lais y disgybl le amlwg ym mhob agwedd ar waith a bywyd yr ysgol; ac

 • mae’n darparu ystod eang o brofiadau dysgu heriol a diddorol i ddisgyblion o bob gallu.

Perfformiad presennol

Rhagolygon ar gyfer gwella

Mae rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwella yn rhagorol oherwydd:

 • mae ganddi weledigaeth glir iawn a diwylliant sefydledig sy’n ymderchu i wella;

 • mae arweiniad cryf ac effeithiol iawn y pennaeth, yr uwch dîm rheoli a’r llywodraethwyr yn darparu cyfleoedd rhagorol er mwyn i bob unigolyn ddatblygu a ffynnu;

 • mae’r ysgol yn myfyrio’n ofalus ar ei harferion, mae’n agored i syniadau newydd ac yn gyson yn chwilio am ffyrdd arloesol a newydd o wella ei darpariaeth;

 • mae trefniadau hunan-werthuso’r ysgol yn wych ac yn ymdrin â phob agwedd ar waith yr ysgol; a

 • caiff gwybodaeth o’r broses hunan-werthuso ei defnyddio’n effeithiol iawn i ddatblygu a blaenoriaethu cynlluniau gwella, gyda ffocws glir ar wella canlyniadau disgyblion.

Atodiad B.

Crynodeb o arolygiad Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru o Ysgol Arbennig Bryn Castell.

Crynodeb

Perfformiad presennol yr ysgol

Da

Rhagolygon ar gyfer gwella’r ysgol

Da

Mae Ysgol Bryn Castell yn ysgol dda oherwydd:

 • mae gan yr arweinwyr ddisgwyliadau uchel ac maent yn sicrhau bod yr ysgol yn gweithredu’n effeithiol;

 • mae’r disgyblion yn cyrraedd safonau da yn eu dysgu;

 • mae’r disgyblion yn ymddwyn yn dda iawn;

 • mae’r addysgu yn dda;

 • mae lefelau gofal, cefnogaeth ac arweiniad yn uchel ac yn galluogi disgyblion i gael mynediad at addysg yn effeithiol;

 • mae’r arweinwyr yn monitor perfformiad staff yn ofalus; ac

 • mae gan yr ysgol bartneriaethau cryf.

Perfformiad presennol

Rhagolygon ar gyfer gwella

Mae’r rhagolygon ar gyfer gwella yn dda oherwydd:

 • mae gan y pennaeth weledigaeth glir ar gyfer yr ysgol, a gaiff ei rhannu gan bob aelod o staff;

 • mae’r staff yn gweithio’n effeithiol tîm ac mae ganddynt ddisgwyliadau uchel o’r disgyblion;

 • mae gan yr arweinwyr ymroddiad cadarn at wella’r ysgol yn barhaus;

 • caiff perfformiad staff ei reoli’n ofalus iawn a’i ddefnyddio’n effeithiol i adnabod anghenion  datblygu a hyfforddi’r ysgol gyfan; ac

 • mae’r ysgol yn rheoli ei hadnoddau yn dda ac yn darparu gwerth da am arian.

Atodiad C.

Crynodeb o arolygiad Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru o Ysgol Gynradd Maes yr Haul.

Crynodeb

Perfformiad presennol yr ysgol

Da

Rhagolygon ar gyfer gwella’r ysgol

Da

 Mae’r ysgol yn dda oherwydd:

 • mae’r safonau yn y ddau gyfnod allweddol ar y cyfan yn wella na’r cyfartaledd lleol a chenedlaethol, yn enwedig ar lefelau uwch 3 a 5;

 • mae ethos derfnus, gofalgar a chynhwysol sy’n sicrhau bod lles disgyblion yn nodwedd bwysig;

 • mae’r addysgu a’r asesu yn dda ar y cyfan;

 • mae’r arwain a’r rheoli yn effeithiol;

 • mae’r adeiladau yn darparu amgylchedd dysgu ysgogol; a

 • mae’r adnoddau a’r cyfleusterau o ansawdd da.

Perfformiad presennol

Rhagolygon ar gyfer gwella

Mae'r rhagolygon ar gyfer gwella yn dda oherwydd:

 • mae yna duedd o welliant cyson o ran safonau yn y ddau gyfnod allweddol ac mae’r disgyblion yn gwneud cynnydd da drwy’r ysgol;

 • mae’r ysgol yn rhoi nifer o fentrau ar waith i godi safonau a gwella ansawdd y ddarpariaeth;

 • mae gan yr uwch dîm rheoli a’r corff llywodraethu weledigaeth glir o ran cyfeiriad strategol yr ysgol;

 • mae’r strwythurau arwain a rheoli newydd yn helpu i ddatblygu’r ysgol;

 • caiff gwaith tîm ei ddatblygu’n llwyddiannus; ac

 • mae gan yr ysgol weithdrefnau hunan-werthuso cadarn.

Yn y gwerthusiadau hyn, mae arolygwyr yn defnyddio graddfa pedwar pwynt:

Beirniadaeth Beth yw ystyr y feirniadaeth.
Rhagorol Llawer o gryfderau, gan gynnwys esiamplau sylweddol o arferion dan arweiniad sector
Da Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y mae angen eu gwella’n sylweddol.
Digonol Mwy o gryfderau na meysydd i’w gwella.
Anfoddhaol

Mwy o feysydd pwysig sydd angen gwella arnynt na chryfderau.

FFURFLEN- Cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Iau Llangewydd.

Enw:

Manylion cyswllt:

Ydych chi'n (ticiwch):

Llywodraethwr Ysgol                                    Rhiant/Gwarcheidwad

Disgybl Ysgol                                               Aelod o staff yr ysgol

Parti arall â diddordeb (nodwch): 

Sylwadau/awgrymiadau/ceisiadau/cwestiynau:

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 29/04/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud