Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth i ddisgyblion ag Anawsterau Dysgu Cymedrol (ADC) yn Ysgol Gynradd Plasnewydd

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig. 

Y cynnig.

Er mwyn ymateb i'r twf yn nifer y disgyblion ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig (ASA), gan gynnwys darpariaeth arbenigol i ddisgyblion uwch weithredu ag ASA yn CA2, 3 a 4, argymhellir y dylid ailalinio'r gwaith o leihau nifer y disgyblion sydd angen darpariaeth arbenigol ADC. Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich barn ar y cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth i ddisgyblion ag ADC yn Ysgol Gynradd Plasnewydd. Cafodd y Ganolfan Adnoddau Dysgu ei sefydlu i 15 o ddisgyblion ag ADC.

Er mwyn datblygu hyn, mae angen cynnal ymgynghoriad â staff, rhieni, disgyblion, partïon â diddordeb a'r corff llywodraethu fel y cam cyntaf yn y broses statudol. Os caiff ei gwblhau, byddai'r cynnig yn dod i rym ar 1af Medi 2014.

Goblygiadau ymarferol y cynnig

Os byddai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo byddai'n golygu'r canlynol:

 • Byddai'r  tri disgybl ag ADC ym Mlwyddyn 6 yn symud i'r Ysgol Uwchradd leol ac yn gallu mwynhau'r amrywiaeth arferol o brofiadau "prif ffrwd". Cyflawnir hyn drwy'r cwricwlwm a'r ysgol fel cymuned, tra'n cynnal cymorth y mewnbwn addysgiadol arbenigol er mwyn diwallu eu hanghenion.

 • Caiff y disgybl ym Mlwyddyn 5 ei integreiddio i ddosbarth prif ffrwd ym Mlwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Plasnewydd gyda chymorth.

 • O safbwynt y disgyblion, disgwyliwn y byddant yn trosglwyddo i Ysgol Uwchradd a chael eu hintegreiddio i ddosbarth prif ffrwd yn ddidrafferth. Caiff eu cynnydd ei fonitro'n agos a chaiff cynlluniau unigol eu hadolygu'n rheolaidd. Ni fydd unrhyw newid i drefniadau cludo disgyblion o'r cartref i'r ysgol yn sgîl y cynnig hwn gan fod y polisi presennol yn dal i sefyll.

 • Byddai cyfanswm yr arbedion am y flwyddyn gyfan o fewn Cyllideb Ddirprwyedig Ysgolion Cynradd a ddiogelir yn gyffredinol oddeutu £45,000. Gallai'r swm hwn gael ei ailddyrannu er mwyn ariannu'r twf mewn darpariaeth Dosbarth Arbennig mewn rhannau eraill o'r Fwrdeistref Sirol.

Pam y cyflwynwyd y cynnig hwn?

Ers 2005, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio gydag ysgolion er mwyn rhoi dwy strategaeth ar waith:

 • Cymunedau Dysgu: Ysgolion y Dyfodol, a
 • Addysg
 • Cynhwysiant.

Un o'r egwyddorion pwysig a fabwysiadwyd gan y Cyngor yw y dylid gwneud penderfyniadau mor agos â phosibl i'r ddarpariaeth. Mae'r dull hwn yn golygu y gall penderfyniadau gael eu gwneud yn fwy cyflym ac yn aml ar sail gwybodaeth well o gymharu â threfniant "hyd braich". Hefyd, mae'r gwaith o reoli perfformiad yn debygol o fod yn fwy effeithiol.

Mae Cymunedau Dysgu: Ysgolion y Dyfodol a'r Strategaeth Cynhwysiant Addysg yn cefnogi'r egwyddorion y dylai plant, cyn belled ag y bo'n bosibl, gael eu haddysgu o fewn amgylchedd ysgol brif ffrwd ac mor agos i gartref â phosibl.

Ceir llai o ddisgyblion sydd angen darpariaeth arbenigol ADC a cheir mwy o ddisgyblion ag ASA gan gynnwys disgyblion uwch weithredu ag ASA yn CA2, 3 a 4.

Staffio

Caiff y staff presennol gynnig cyflogaeth amgen o fewn yr Awdurdod Lleol.

Beth fydd y manteision os aiff y cynnig rhagddo?

Ansawdd a safonau addysg.

 • Canlyniadau (safonau a lles).

Mae llawer o blant yn dod i Ysgol Gynradd Plasnewydd gyda sgiliau llai datblygedig na'r hyn sy'n ddisgwyliedig gan blant o'r un oedran. Mae data'r ysgol yn dangos bod y rhan fwyaf o ddisgyblion yn gwneud cynnydd da, ac weithiau da iawn wrth ddysgu yn ystod eu hamser yn yr ysgol.

Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn dangos agweddau da tuag at ddysgu ac maent yn gweithio'n gynhyrchiol gydag eraill. Mae safonau ymddygiad yn dda.

Mae'r disgyblion yn ennill ystod dda o sgiliau cymdeithasol a sgiliau bywyd sy'n eu paratoi'n dda ar gyfer bywyd y tu allan i'r ysgol.  Pan arolygwyd Plasnewydd ddiwethaf ym Mehefin 2011, dyfarnwyd bod y safonau'n dda.  Mae canlyniadau cyffredinol y disgyblion ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 mewn Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth wedi bod yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer y teulu o ysgolion ar y cyfan.  Mae canlyniadau mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn cymharu'n ffafriol â chyfartaleddau'r awdurdod lleol a chenedlaethol yn y rhan fwyaf o flynyddoedd ond maent yn is mewn Saesneg.

Byddai'r disgybl sy'n cael ei integreiddio i Flwyddyn 6 yn cael budd o'r canlyniadau da hyn.

 • Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, cymorth a chanllawiau gofal a'r amgylchedd dysgu);

Mae pob athro yn rhoi ystod dda o brofiadau dysgu sy'n cymell disgyblion ac sy'n ennyn diddordeb ac yn diwallu anghenion disgyblion yn dda. Maent yn sicrhau bod cynnwys y gwersi'n cael ei osod ar lefel briodol i hyrwyddo proses ddysgu'r plant. Ar draws yr ysgol, mae pwyslais da ar ymateb i anghenion disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol; mae hyn yn gryfder.

Gwneir defnydd effeithlon o ystod o asiantaethau i ddarparu cymorth personol ac arbenigol ychwanegol fel bo angen.

Mae gan yr ysgol ethos gwbl gynhwysol ac mae'n ystyried yr amrywiaeth yng nghefndiroedd y disgyblion yn dda. Mae'n cynnig mynediad cyfartal at y cwricwlwm ac at bob agwedd o'i ddarpariaeth.

Byddai'r disgybl sy'n cael ei integreiddio i Flwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Plasnewydd yn cael budd o'r amgylchedd dysgu cynhwysol sy'n cymell disgyblion.

 • Arwain a rheoli (arwain, gwella ansawdd, gweithio mewn partneriaeth a rheoli adnoddau);

Mae gan y pennaeth weledigaeth glir ar gyfer yr ysgol a gaiff ei deall a'i rhannu gan bawb. Mae ethos gref o dîm. Caiff cynnydd a safonau'r disgyblion yn y pynciau craidd eu gwerthuso mewn modd effeithiol, drwy ddadansoddiad manwl ac ystod o ddata perfformio.

Mae ystod partneriaethau'r ysgol â grwpiau cymunedol lleol, ysgolion eraill, sefydliadau addysg uwch, busnesau a llywodraeth leol yn cyfrannu'n effeithiol at ddysgu a lles disgyblion. Caiff y rhieni gynnig cyfle yn rheolaidd i drafod cynnydd eu plant.

Byddai'r disgybl blwyddyn 6 sy'n integreiddio i flwyddyn 6 a rhieni'r disgybl yn cael cefnogaeth lawn.

Cyllid

Yn sgil y cynnig i gau'r dosbarth ADC, bydd cyfanswm yr arbedion am y flwyddyn gyfan o fewn Cyllideb Ddirprwyedig Ysgolion Cynradd a ddiogelir yn gyffredinol oddeutu £45,000. Gallai'r swm hwn gael ei ailddyrannu er mwyn ariannu'r twf mewn darpariaeth Dosbarth Arbennig mewn rhannau eraill o'r Fwrdeistref Sirol.

Beth yw'r anfanteision posibl os na aiff y cynnig rhagddo?

Gall unrhyw newidiadau o'r fath achosi pryder i rai pobl, yn arbennig pan fyddant yn fodlon ar y trefniadau presennol. Gallai fod dryswch hefyd ynghylch sut y mae'r newidiadau hyn yn cyd-fynd â newidiadau eraill, er enghraifft, y rheini sy'n ymwneud â chynlluniau peilot "Cyflwyno datganiadau neu rywbeth gwell" a deddfwriaeth sydd i ddod.

Manylion yr ysgol yr effeithir arni

Ysgol Gynradd Plasnewydd
Stryd y Castell,
Maesteg,
Pen-y-bont ar Ogwr.
CF34 9UN

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion ar gyfer y niferoedd ar y gofrestr ym Medi 2013 yn Ysgol Gynradd Plasnewydd a'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol diwethaf.

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi 2013

 

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ysgol Gynradd Plasnewydd

31M

a

293

4M

21M

a

272

8M

33M

a

260

6M

34M

a

237

11M

37M +

245

0

Mae'r tabl canlynol yn rhoi rhagamcaniad 5 mlynedd o boblogaeth disgyblion ar gyfer Ysgol Gynradd Plasnewydd sy'n Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg gyda lle i 258 o ddisgyblion oed 4-11, 41 meithrin, wedi'i graddio fel Cyflwr B.

Blwyddyn

Meithrin 1 a 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

2-11

2014

37

36

35

22

30

41

42

38

281

2015

37

35

38

34

22

32

43

40

281

2016

37

46

37

37

33

24

34

41

289

2017

37

30

48

36

36

36

25

32

280

2018

37

37

32

47

35

40

38

24

290

Ystyriaethau eraill

Caiff crynodebau o adroddiadau arolygu Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Plasnewydd eu cynnwys yn Atodiad A.

Asesiad Effaith: Cymuned

Nid oes effaith negyddol sylweddol ar y gymuned.

Asesiad Effaith: Cydraddoldebau

Fel rhan o'r broses gyffredinol, mae dyletswydd ar y Cyngor i ystyried goblygiadau unrhyw gynnig ar bob aelod o'r gymuned leol y gellid effeithio arno mewn ffordd annheg o ganlyniad i'r cynnig dan sylw.

Cynhaliwyd asesiad cychwynnol o'r posibilrwydd y gallai diffyg cyfle cyfartal ddeillio o'r rhain a chaiff asesiad llawn o'r effaith ar gydraddoldeb ei gynnal ochr yn ochr â'r broses ymgynghori. Caiff y canlyniadau a'r camau gweithredu a nodir gan yr asesiad hwn eu cynnwys mewn adroddiad i'r cabinet ar y broses ymgynghori.

Os bydd gennych unrhyw farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai mewn ffordd gadarnhaol neu mewn ffordd andwyol, yna byddem yn croesawu eich sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn.

Yr ymgynghoriad a'r broses statudol

Caiff y broses ymgynghori ei chwblhau erbyn 16eg Ionawr 2014 a chyflwynir adroddiad ar y canlyniadau (a gynhwysir yn y cynnig lle bo modd) i gyfarfod cabinet ar 4ydd Chwefror 2014. Os penderfynir peidio â bwrw ymlaen, dyna fydd diwedd y cynnig hwn ar gyfer y dyfodol a bydd angen ceisio cynnig amgen.

Os penderfynir bwrw ymlaen, byddai angen cyhoeddi hysbysiad statudol yn amlinellu'r cynigion am gyfnod o 28 diwrnod gan wahodd unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol ar y cam Hysbysiad Cyhoeddus, a bydd angen i'r Cabinet ystyried y cynnig. Wedyn gallai'r Cabinet dderbyn, gwrthod neu addasu'r cynnig. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, yna bydd yn mynd yn ei flaen yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol y Cabinet.

Mae'r amserlen a'r weithdrefn amodol fel a ganlyn:

3 Rhagfyr 2013 i 16 Rhagyr 2014 Cyfnod ymgynghori lle byddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig. Noder na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu hystyried yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac mai dim ond cofrestru gwrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi'r Hysbysiad Cyhoeddus y gellir ei wneud.
17 Ionawr 2014

Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan CBS Pen-y-bont ar Ogwr, bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.

4 Chwefror 2014 Adroddiad ymgynghoriad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.
12 Chwefror 2014 Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno, caiff Hysbysiad Cyhoeddus ei gyhoeddi a bydd cyfnod o 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig.
12 Mawrth 2014 Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau gall y Cyngor benderfynu yn syth a ddylid bwrw ymlaen ai peidio. Os bydd unrhyw wrthwynebiadau, caiff Adroddiad Gwrthwynebiadau ei gyhoeddi erbyn 31ain Mawrth 2014 a'i anfon i'r Cabinet er mwyn iddo ei ystyried a phenderfynu arno.

Beth sy'n rhaid i chi ei ystyried nawr?

Fe'ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno eich barn ynghylch p'un a ydych yn cefnogi'r cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth ADC yn Ysgol Gynradd Plasnewydd.

Sut y gallwch gyflwyno eich barn?

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori fel y'u manylir isod ar gyfer y gwahanol bartïon â diddordeb. Mae croeso i chi fynychu'r cyfarfod perthnasol lle y gallwch glywed esboniad o'r cynnig, gofyn cwestiynau a mynegi unrhyw farn neu bryder a allai fod gennych.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Plasnewydd Dyddiad  Amser
Staff Ysgol Gynradd Plasnewydd 4Rhagfyr 2013 3.30pm
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Plasnewydd 4 Rhagfyr 2013  4.30pm
Rhieni Disgyblion Ysgol Gynradd Plasnewydd Ysgol a phartïon eraill â diddordeb 8Ionawr 2014  3.30pm
Cyngor Ysgol Gynradd Plasnewydd - -

Os oes gennych ragor o gwestiynau ynghylch y cynnig hwn, os hoffech gyflwyno eich sylwadau'n ysgrifenedig, awgrymu cynigion amgen neu ofyn am gopi o adroddiad yr ymgynghoriad pan gaiff ei gyhoeddi, cysylltwch â (gan ddefnyddio'r ffurflen atodedig):

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Plant
Y Gyfarwyddiaeth Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR.

Dylech ei nodi at sylw Ellen Franks neu anfonwch e-bost at ellen.franks@bridgend.gov.uk

Rhaid derbyn pob sylw erbyn 16eg Ionawr 2014.

Atodiad A.

Crynodeb o arolygiad Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru o Ysgol Gynradd Plasnewydd.

Crynodeb

Perfformiad presennol yr ysgol Da
Rhagolygon ar gyfer gwella’r ysgol Da

Perfformiad presennol

Mae perfformiad presennol yr ysgol yn dda oherwydd:

 • mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn gwneud cynnydd da, ac weithiau da iawn yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol;
 • mae’r ffordd y maent yn adnabod anghenion dysgu’r disgyblion wedi’i gefnogi gan strategaethau ymyrryd yn gryfder;
 • mae’r addysgu yn gyson dda ar draws yr ysgol;
 • mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn ymddwyn yn dda, yn gwrtais ac mae ganddynt agweddau da tuag at ddysgu;
 • caiff disgyblion gynnig ystod dda o brofiadau dysgu o fewn amgylchedd dysgu sy’n cymell disgyblion.

Rhagolygon ar gyfer gwella

Mae’r rhagolygon ar gyfer gwella yn dda oherwydd:

 • caiff yr ysgol ei harwain yn dda gyda gweledigaeth glir am ddatblygiad pellach;
 • mae’r staff yn gweithio fel tîm yn effeithiol ac yn rhannu’r un gwerthoedd;
 • mae’r blaenoriaethau ar gyfer gwelliannau pellach wedi’u ffocysu’n glir ar godi safonau yn seiliedig ar ddadansoddi data yn drylwyr;
 • mae mentrau newydd yn gwella ar agweddau ar ddysgu a chodi safonau;
 • caiff arferion o ddydd i ddydd eu trefnu a’u rheoli’n effeithlon;
 • mae’r ethos cynhwysol yn hyrwyddo dysgu a datblygiad disgyblion.
Judgement What the judgement means
Rhagorol Llawer o gryfderau, gan gynnwys esiamplau sylweddol o arferion dan arweiniad sector.
Da Llawer o gryfderau a dim meysydd pwysig y mae angen eu gwella’n sylweddol.
Digonol Mwy o gryfderau na meysydd i’w gwella.
Anfoddhaol

Mwy o feysydd pwysig sydd angen gwella arnynt na chryfderau.

Ffurflen - Cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth ADC yn Ysgol Gynradd Plasnewydd.

Enw:

Manylion cyswllt: 

Ydych chi'n (ticiwch)

Llywodraethwr Ysgol                                   

Rhiant/Gwarcheidwad

Disgybl Ysgol                                              

Aelod o staff yr ysgol

Parti arall â diddordeb (nodwch) 

Sylwadau/awgrymiadau/ceisiadau/cwestiynau:

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 17/07/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud