Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth ADC (Anawsterau Dysgu Cymedrol) yn Ysgol Gynradd Blaengarw.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

Y cynnig

Er mwyn ymateb i'r twf yn nifer y disgyblion ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig (ASA), gan gynnwys darpariaeth arbenigol i ddisgyblion uwch weithredu ag ASA yn CA2, 3 a 4, argymhellir y dylid ailalinio'r gwaith o leihau nifer y disgyblion sydd angen darpariaeth arbenigol ADC. Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich barn ar y cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth ADC yn Ysgol Gynradd Blaengarw. Cafodd y Ganolfan Adnoddau Dysgu ei sefydlu i 15 o ddisgyblion ag ADC.

Er mwyn datblygu hyn, mae angen cynnal ymgynghoriad â staff, rhieni, disgyblion, partïon â diddordeb a'r corff llywodraethu fel y cam cyntaf yn y broses statudol. Os caiff ei gwblhau, byddai'r cynnig yn dod i rym ar 1af Medi 2014.

Goblygiadau ymarferol y cynnig

Os byddai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo byddai'n golygu'r canlynol:

 • Byddai'r disgybl ag ADC ym Mlwyddyn 6 yn symud i'r Ysgol Uwchradd leol ac yn gallu mwynhau'r amrywiaeth arferol o brofiadau "prif ffrwd". Cyflawnir hyn drwy'r cwricwlwm a'r ysgol fel cymuned, tra'n cynnal cymorth y mewnbwn addysgiadol arbenigol er mwyn diwallu anghenion y disgybl.

 • Caiff y disgybl ym Mlwyddyn 4 a'r disgybl ym Mlwyddyn 5 eu hintegreiddio mewn dosbarth prif ffrwd ym Mlaengarw gyda'r cymorth sydd eisoes ar gael yn yr ysgol.

 • O safbwynt y disgyblion, disgwyliwn y byddant yn trosglwyddo i Ysgol Uwchradd a chael eu hintegreiddio mewn dosbarth prif ffrwd yn ddidrafferth. Caiff eu cynnydd ei fonitro'n agos a chaiff cynlluniau unigol eu hadolygu.

 • Ni fydd unrhyw newid i drefniadau cludo disgyblion o'r cartref i'r ysgol yn sgîl y cynnig hwn gan fod y polisi presennol yn dal i sefyll.

 • Byddai cyfanswm yr arbedion am y flwyddyn gyfan o fewn Cyllideb Ddirprwyedig Ysgolion Cynradd a ddiogelir yn gyffredinol oddeutu £45,000. Gallai'r swm hwn gael ei ailddyrannu er mwyn ariannu'r twf mewn darpariaeth Dosbarth Arbennig mewn rhannau eraill o'r Fwrdeistref Sirol.                                                    

Pam y cyflwynwyd y cynnig hwn?

Ers 2005, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio gydag ysgolion er mwyn rhoi dwy strategaeth ar waith:

 • Cymunedau Dysgu: Ysgolion y Dyfodol, a
 • Addysg 
 • Cynhwysiant.

Un o'r egwyddorion pwysig a fabwysiadwyd gan y Cyngor yw y dylid gwneud penderfyniadau mor agos â phosibl i'r ddarpariaeth. Mae'r dull hwn yn golygu y gall penderfyniadau gael eu gwneud yn fwy cyflym ac yn aml ar sail gwybodaeth well o gymharu â threfniant "hyd braich".  Hefyd, mae'r gwaith o reoli perfformiad yn debygol o fod yn fwy effeithiol.

Mae Cymunedau Dysgu:  Ysgolion y Dyfodol a'r Strategaeth Cynhwysiant Addysg yn cefnogi'r egwyddorion y dylai plant, cyn belled ag y bo'n bosibl, gael eu haddysgu o fewn amgylchedd ysgol brif ffrwd ac mor agos i gartref â phosibl.

Ceir llai o ddisgyblion sydd angen darpariaeth arbenigol ADC a cheir mwy o ddisgyblion ag ASA gan gynnwys disgyblion uwch weithredu ag ASA yn CA2, 3 a 4.

Staffio

Caiff y staff presennol gynnig cyflogaeth amgen o fewn yr Awdurdod Lleol

 

Beth fydd y manteision os aiff y cynnig rhagddo?

Ansawdd a safonau addysg

 • Canlyniadau (safonau a lles).

Mae disgyblion, yn cynnwys y rhai ag AAA, yn cyrraedd safonau da o ran gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau. Mae gan y rhan fwyaf o ddisgyblion agweddau cadarnhaol tuag at ddysgu, maent yn llwyddo'n dda waeth beth fo'u cefndiroedd cymdeithasol, ethnig neu ieithyddol ac maent yn cyflawni targedau a nodau cytûn a bennwyd gan yr ysgol.

Mae disgyblion â galluoedd amrywiol, gan gynnwys y rhai ag AAA, yn cyflawni'n dda, ac yn gwneud cynnydd da tuag at gyflawni eu potensial a symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu.

Mae cyfraniad yr ysgol at les disgyblion yn dda a cheir nodweddion rhagorol.  Pan arolygwyd Blaengarw ddiwethaf yn Ebrill 2008, dyfarnwyd y safonau ar Radd 2.  Pan gaiff DPC 2007 ar gyfer CA 2 (disgyblion sy'n cyrraedd o leiaf lefel 4 mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg) ei gymharu â meincnodau ALl a chenedlaethol, mae'n uwch na'r sir a ffigurau Cymru gyfan.  Pan gaiff ei gymharu ag ysgolion tebyg dros y dair blynedd ddiwethaf, bu gwelliant cyffredinol i'r 50% uchaf.

Byddai'r disgyblion o Flynyddoedd 4 a 5 sy'n cael eu hintegreiddio mewn dosbarth prif ffrwd yn cael budd o'r canlyniadau da hyn.

 • Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, cymorth a chanllawiau gofal a'r amgylchedd dysgu);

Dyfarnwyd pob agwedd yn y maes hwn fel Gradd 1.

Mae gan bron pob disgybl agweddau da iawn tuag at ddysgu. Mae'r athrawon yn darparu ystod eang o weithgareddau sy'n cymell disgyblion ac, o ganlyniad, mae'r disgyblion yn mwynhau dod i'r ysgol. Y nodwedd hynod ragorol ymhob gwers bron yw'r gydberthynas waith gadarnhaol ymhlith athrawon, staff cymorth a disgyblion, sy'n meithrin dysgu yn effeithiol iawn.

Byddai'r disgyblion o Flynyddoedd 4 a 5 sy'n cael eu hintegreiddio mewn dosbarth prif ffrwd yn cael budd o amgylchedd dysgu sy'n cymell disgyblion.

 • Arwain a rheoli (arwain, gwella ansawdd, gweithio mewn partneriaeth a rheoli adnoddau);

Dyfarnwyd bod y gwaith arwain a rheoli ar Radd 1.

Mae gan arweinwyr wybodaeth neilltuol am yr ysgol ac maent yn wybodus iawn ynghylch y meysydd y maent yn gyfrifol amdanynt.

Mae gan yr ysgol bartneriaeth gadarnhaol iawn â rhieni. Mae'r corff llywodraethu yn gwneud trefniadau effeithiol i oruchwylio AAA yn yr ysgol. Mae cyswllt agos dyddiol rhwng y llywodraethwr AAA a'r ysgol ac mae'n cefnogi'r Cydgysylltydd AAA, staff a disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn rheolaidd.

Byddai'r disgyblion o Flynyddoedd 4 a 5 a'u rhieni yn cael cefnogaeth dda iawn wrth drosglwyddo i addysg brif ffrwd.

Cyllid

Yn sgil y cynnig i gau'r dosbarth ADC, bydd cyfanswm yr arbedion am y flwyddyn gyfan o fewn Cyllideb Ddirprwyedig Ysgolion Cynradd a ddiogelir yn gyffredinol oddeutu £45,000. Gallai'r swm hwn gael ei ailddyrannu er mwyn ariannu'r twf mewn darpariaeth Dosbarth Arbennig mewn rhannau eraill o'r Fwrdeistref Sirol.

Beth yw'r anfanteision posibl os na aiff y cynnig rhagddo?

Gall unrhyw newidiadau o'r fath achosi pryder i rai pobl, yn arbennig pan fyddant yn fodlon ar y trefniadau presennol. Gallai fod dryswch hefyd ynghylch sut y mae'r newidiadau hyn yn cyd-fynd â newidiadau eraill, er enghraifft, y rheini sy'n ymwneud â chynlluniau peilot "Cyflwyno datganiadau neu rywbeth gwell" a deddfwriaeth sydd i ddod.

Manylion yr ysgol yr effeithir arni.

Ysgol Gynradd Blaengarw.
Stryd yr Orsaf,
Blaengarw,
Pen-y-bont ar Ogwr.
CF32 8BA. 

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion ar gyfer y niferoedd ar y gofrestr ym Medi 2013 yn Ysgol Gynradd Blaengarw a'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol blaenorol.

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi 2013

 

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ll/A

Rh/A

Ysgol Gynradd Blaengarw

23M

a

158

7M

23M

a

165

4M

17M

a

155

9M

23M

a

146

6M

20M

0

Mae'r tabl canlynol yn rhoi rhagamcaniad 5 mlynedd o boblogaeth disgyblion ar gyfer Ysgol Gynradd Blaengarw sy'n Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg gyda lle i 152 o ddisgyblion oed 4-11, 16 meithrin, wedi'i graddio fel Cyflwr B.

Blwyddyn

Meithrin 1 a 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

29

23

19

24

25

19

19

20

178

2015

28

22

24

19

24

25

20

19

181

2016

28

25

23

24

19

24

25

20

188

2017

28

21

27

23

24

19

24

25

191

2018

28

23

22

27

23

24

19

24

190

Ystyriaethau eraill

Caiff crynodebau o adroddiadau arolygu Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Blaengarw eu cynnwys yn Atodiad A.

Asesiad Effaith: Cymuned

Nid oes effaith negyddol sylweddol ar y gymuned.

Asesiad Effaith: Cydraddoldebau

Fel rhan o'r broses gyffredinol, mae dyletswydd ar y Cyngor i ystyried goblygiadau unrhyw gynnig ar bob aelod o'r gymuned leol y gellid effeithio arno mewn ffordd annheg o ganlyniad i'r cynnig dan sylw.

Cynhaliwyd asesiad cychwynnol o'r posibilrwydd y gallai diffyg cyfle cyfartal ddeillio o'r rhain a chaiff asesiad llawn o'r effaith ar gydraddoldeb ei gynnal ochr yn ochr â'r broses ymgynghori. Caiff y canlyniadau a'r camau gweithredu a nodir gan yr asesiad hwn eu cynnwys mewn adroddiad i'r cabinet ar y broses ymgynghori.

Os bydd gennych unrhyw farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai mewn ffordd gadarnhaol neu mewn ffordd andwyol, yna byddem yn croesawu eich sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn.

Yr ymgynghoriad a'r broses statudol

Caiff y broses ymgynghori ei chwblhau erbyn 16eg Ionawr 2014 a chyflwynir adroddiad ar y canlyniadau (a gynhwysir yn y cynnig lle bo modd) i gyfarfod cabinet ar 4ydd Chwefror 2014. Os penderfynir peidio â bwrw ymlaen, dyna fydd diwedd y cynnig hwn ar gyfer y dyfodol a bydd angen ceisio cynnig amgen.

Os penderfynir bwrw ymlaen, byddai angen cyhoeddi hysbysiad statudol yn amlinellu'r cynigion am gyfnod o 28 diwrnod gan wahodd unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol ar y cam Hysbysiad Cyhoeddus, a bydd angen i'r Cabinet ystyried y cynnig. Wedyn gallai'r Cabinet dderbyn, gwrthod neu addasu'r cynnig. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, yna bydd yn mynd yn ei flaen yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol y Cabinet.

Mae'r amserlen a'r weithdrefn amodol fel a ganlyn:

   
3  Rhagfyr 2013 i 16 Rhagfyr 2014 Cyfnod ymgynghori lle byddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig. Noder na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu hystyried yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac mai dim ond cofrestru gwrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi'r Hysbysiad Cyhoeddus y gellir ei wneud.
17 Ionawr 2014 Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan CBS Pen-y-bont ar Ogwr, bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.
4 Chwefror 2014

Adroddiad ymgynghoriad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

12 Chwefror 2014

Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno, caiff Hysbysiad Cyhoeddus ei gyhoeddi a bydd cyfnod o 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig.

12 Mawrth 2014 Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau gall y Cyngor benderfynu yn syth a ddylid bwrw ymlaen ai peidio. Os bydd unrhyw wrthwynebiadau, caiff Adroddiad Gwrthwynebiadau ei gyhoeddi erbyn 31ain Mawrth 2014 a'i anfon i'r Cabinet er mwyn iddo ei ystyried a phenderfynu arno. 

Beth sy'n rhaid i chi ei ystyried nawr?

 

Fe'ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno eich barn ynghylch p'un a ydych yn cefnogi'r cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth ADC yn Ysgol Gynradd Blaengarw.

 

Sut y gallwch gyflwyno eich barn?

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori fel y'u manylir isod ar gyfer y gwahanol bartïon â diddordeb. Mae croeso i chi fynychu'r cyfarfod perthnasol lle y gallwch glywed esboniad o'r cynnig, gofyn cwestiynau a mynegi unrhyw farn neu bryder a allai fod gennych. 

Lleoliad: Ysgol Gynradd Blaengarw Dyddiad Amser
Staff Ysgol Gynradd Blaengarw 5 Rhagfyr 2013 3.30pm
Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Blaengarw. 5 Rhagfyr 2013 4.30pm
Rhieni Disgyblion Ysgol Gynradd Blaengarw a phartïon eraill â diddordeb. 9 Ionawr 2014  5.30pm
Cyngor Ysgol Gynradd Blaengarw I'w gadarnhau  

Os oes gennych ragor o gwestiynau ynghylch y cynnig hwn, os hoffech gyflwyno eich sylwadau'n ysgrifenedig, awgrymu cynigion amgen neu ofyn am gopi o adroddiad yr ymgynghoriad pan gaiff ei gyhoeddi, cysylltwch â (gan ddefnyddio'r ffurflen atodedig):

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Plant
Y Gyfarwyddiaeth Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR.

Dylech ei nodi at sylw Ellen Franks neu anfonwch e-bost at ellen.franks@bridgend.gov.uk

Rhaid derbyn pob sylw erbyn 16eg Ionawr 2014.

 

Atodiad A

Crynodeb o arolygiad Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, o Ysgol Gynradd Blaengarw.

Nodau'r Ysgol

Mae'r rhain yn eang ac yn briodol.

Datganiad Cenhadaeth yr Ysgol

Mae datganiad cenhadaeth yr Ysgol fel a ganlyn: "Mae Ysgol Gynradd Blaengarw yn ceisio bod yn gymuned ofalgar, hapus lle y caiff pawb sy'n gweithio ynddi eu gwerthfawrogi, eu cefnogi a'u trin â pharch a goddefgarwch. Wrth geisio gwneud hynny, gobeithiwn y bydd pawb yn cael eu cymell i gyflawni eu potensial llawn ac anelu am y safonau addysgu, dysgu ac ymddwyn uchaf.

Crynodeb

Cwestiwn allweddol

Gradd arolygu

1. Pa mor dda y mae dysgwyr yn cyflawni?

2

2. Pa mor effeithiol yw’r addysgu, yr hyfforddi a’r asesu?

1

3. Pa mor dda y mae profiadau o ddysgu yn cwrdd ag anghenion a diddordebau dysgwyr a’r gymuned ehangach?

2

4. Pa mor dda yw’r gofal, y cyfarwyddyd a’r gefnogaeth i ddysgwyr?

1

5. Pa mor effeithiol yw arweiniaeth a rheolaeth strategol?

1

6. Pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn arfarnu ac yn gwella ansawdd a safonau?

1

7. Pa mor effeithlon y mae’r arweinwyr a rheolwyr wrth ddefnyddio adnoddau?

1

8. Mae Ysgol Gynradd Blaengarw yn ysgol fywiog. Mae’n leoliad sydd wedi’i drefnu’n dda gyda llawer o nodweddion da a rhagorol. Mae disgyblion yn manteisio ar ystod eang o brofiadau ble maent yn cyflawni llawer ac yn profi llwyddiant. Caiff yr ysgol ei harwain a’i rhedeg yn arbennig o dda.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Safonau

Yn y pynciau a arolygwyd, cafodd safonau cyflawni mewn gwersi eu barnu fel a ganlyn:

Gradd 1

Gradd 2

Gradd 3

Gradd 4

Gradd 5

24%

70%

6%

0%

0%

 

 

Mae'r raddfa pum pwynt a ddefnyddiwyd i gynrychioli pob dyfarniad o'r arolygiad yn yr adroddiad hwn fel a ganlyn:

Gradd 1 - da gyda nodweddion rhagorol.

Gradd 2 - nodweddion da a dim diffygion pwysig.

Gradd 3 - nodweddion da yn gorbwyso'r diffygion.

Gradd 4 - rhai nodweddion da, ond diffygion mewn meysydd pwysig.

Gradd 5 - llawer o ddiffygion pwysig.

 

Furflen - Cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth ADC yn Ysgol Gynradd Blaengarw

Enw:

Manylion cyswllt: 

Ydych chi'n (ticiwch)

Llywodraethwr Ysgol                                    Rhiant/Gwarcheidwad

Disgybl Ysgol                                               Aelod o staff yr ysgol

Parti arall â diddordeb (nodwch) 

Sylwadau/awgrymiadau/ceisiadau/cwestiynau: 

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 17/07/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud