Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i gyfuno Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad gwrthwynebu.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

 

Diben yr ymgynghoriad hwn

Diben yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd eich barn am y cynnig i gyfuno Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol.

Bydd y sawl yr ymgynghorir â nhw'n cynnwys staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni'r ysgol, aelodau o'r gymuned leol ac unrhyw barti arall â diddordeb.

Cynhelir y broses ymgynghori hon rhwng 12 Tachwedd 2013 a 24 Rhagfyr 2013.

Y cynnig

Er mwyn cyfuno Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol, cynigir y bydd Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol yn cau ar ddiwedd tymor yr haf 2014 ac y bydd un ysgol yn agor ar sail safleoedd wedi'u rhannu ym mis Medi 2014 trwy ddefnyddio'r adeiladau ysgol presennol tra'n aros i adeilad newydd fod yn barod i'w ddefnyddio ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016. 

Er mwyn symud hwn ymlaen, mae angen cyflawni ymarfer ymgynghori gyda staff, rhieni, disgyblion, partïon â diddordeb a'r cyrff llywodraeth fel cam cyntaf yn y broses statudol,

Beth mae'r cynnig yn ei olygu'n ymarferol

Mae gan Ysgol Gynradd Betws bennaeth gweithredol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2013-14. Mae gan Ysgol Gynradd Tynyrheol bennaeth go iawn ond mi fydd yn ymddeol ar ddiwedd tymor y gwanwyn 2014. Mae hyn yn golygu ni fyddai gan y naill ysgol na'r llall bennaeth go iawn yn y swydd ac, o dan yr amgylchiadau hyn pan gynigir cyfuniad hefyd, mae'n bwysig ymdrin â'r ddwy ysgol yn deg. Gan hynny, byddai'r cynnig yn mynnu bod Ysgolion Cynradd Betws a Thynyrheol yn cau ar ddiwedd tymor yr haf 2014 a bod un ysgol, yn gweithredu ar sail rhannu safleoedd, yn agor yn adeiladau presennol Betws a Llangeinor, o fis Medi 2014. Byddai dalgylchoedd y ddwy ysgol hyn yn cael eu cyfuno. Byddai'r trefniad rhannu safleoedd hwn yn gweithredu tan i'r ysgol newydd gael ei chwblhau a'i bod yn barod i'w defnyddio ym mis Medi 2016. Trwy wneud hyn byddai corff llywodraethu cysgodol yn cael ei ffurfio i benodi pennaeth ar gyfer yr un ysgol, i ymgymryd â'i swydd ym mis Medi 2014. Byddai corff llywodraethu llawn hefyd yn dod i fodolaeth yn hydref 2014. Byddai'r ddwy gymuned yn cael eu cynrychioli ar y corff llywodraethu cysgodol a byddai modd iddynt gyfrannu at gynllunio a datblygu'r ysgol newydd.

Y cynnig ar gyfer addysg gynradd cyfrwng Saesneg yn rhan Ddeheuol Cwm Garw yw creu un ysgol gynradd (4-11 oed) newydd gyda 315 o leoedd gan gynnwys darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) a dosbarth meithrin gyda 64 o leoedd cyfwerth ag amser llawn (cyfuniad o Ysgolion Cynradd presennol Betws a Thynyrheol) ar safle presennol Ysgol Gynradd Betws a fyddai, yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriadau, cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru a chaniatâd cynllunio, fod yn barod i'w defnyddio ym mis Medi 2016. Byddai un pennaeth ac un corff llywodraethu.

Pam mae'r cynnig hwn wedi'i gyflwyno?

Ym mis Medi 2006, mabwysiadodd y Cyngor bolisi o ddarparu parhad mewn addysg o 3 i 11 oed pan fo'n bosib. Yn yr un ddogfen bolisi, amlinellwyd 5 egwyddor allweddol i gyfeirio trefniadaeth a moderneiddiad ein hysgolion: 

1.    Ymrwymiad i safonau uchel a rhagoriaeth yn y ddarpariaeth

2.    Cyfle cyfartal, er mwyn i'r holl ddisgyblion fedru hygyrchu cyfleoedd dysgu o safon, ble bynnag y maent yn mynd i'r ysgol

3.    Ysgolion cynhwysol, sy'n darparu ar gyfer anghenion dysgu eu holl ddisgyblion

4.    Ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned, lle mae'r ysgol yn ymgysylltu'n weithredol â'i chymuned leol

5.    Gwerth am arian

Mae'r Fframwaith Polisi a Chynllunio'n amlinellu 13 maes lle y dylid cymhwyso'r egwyddorion yn ymarferol. Mae'r rhai sy'n arbennig o berthnasol yng nghyd-destun y cynnig hwn yn ymwneud â maint ysgolion cynradd (er mwyn sicrhau bod "holl ysgolion cynradd Pen-y-bont ar Ogwr yn ddigon mawr i'r holl amrediad o ddarpariaeth fod ar gael") a gwerth am arian, effeithlonrwydd, ac effeithiolrwydd ("lleihau'r bwlch rhwng y ddarpariaeth fwyaf a lleiaf costus ar hyn o bryd"). 

Ar hyn o bryd mae 2 ysgol cyfrwng Saesneg yn gwasanaethu rhan Ddeheuol Cwm Garw.  Mae un o'r rhain ym mhentref Llangeinor a'r llall ym Metws. Mae gan yr ysgol yn Llangeinor, Ysgol Gynradd Tynyrheol, gapasiti o 74 a'r nifer ar y gofrestr ym mis Medi 2013 yw 69 (4-11 oed), y rhagfynegir y bydd yn codi i 85 erbyn 2021.  Ni ellir ehangu'r ysgol ar y safle presennol i fodloni'r galw am leoedd ysgol yn yr ardal, gan nad yw'r safle'n ddigon mawr. Hefyd, nid yw'r ysgol yn addas ar gyfer cyflwyno'r cwricwlwm cyfoes, nid oes ganddi faes chwarae, mae'r lle awyr agored yn gyfyngedig, ac nid oes mynediad o gwbl i ddisgyblion ac ymwelwyr anabl. Graddir cyflwr yr ysgol fel 'Gwael' (gan ddangos diffygion sylweddol a/neu ddim yn gweithredu fel y bwriedir) gydag ôl-groniad o waith atgyweirio a chynnal a chadw gwerth £390,000.

Mae Ysgol Gynradd Betws wedi'i lleoli 1.7 milltir o Ysgol Gynradd Tynyrheol ym mhentref Betws.  Capasiti'r ysgol yw 242 a'r nifer ar y gofrestr ar hyn o bryd yw 195 (4-11 oed), y rhagfynegir y bydd yn codi i 238 erbyn 2021.  Dinistriwyd bloc iau'r ysgol gan dân ym mis Mehefin 2012 ac mae'r adran hon o'r ysgol yn gweithredu o ystafelloedd dosbarth mewn cabanau dros dro ar hyn o bryd. Mae'r dosbarth meithrin mewn adeilad ar ei ben ei hun ac mae bloc babanod ar wahân. Mae gan y bloc babanod ddiffygion niferus ac fe'i graddir yn 'wael' o ran cyflwr (gan ddangos diffygion sylweddol a ddim yn gweithredu fel y bwriedir). Amcangyfrifir bod ôl-groniad o waith atgyweirio a chynnal a chadw gwerth £250,000. Mae natur wasgarog y llety'n achosi anawsterau gweithredu sylweddol i'r ysgol. Mae'r safle hefyd yn cynnwys cyfleuster Dechrau'n Deg sy’n gwasanaethu pentref Betws.

Mae'r cynnig hwn yn gysylltiedig ag un o gynigion eraill yr Awdurdod, y bydd yn destun ymgynghoriad ar yr un pryd, a fyddai'n gweld Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw'n adleoli o Bontycymer i safle Ysgol Gynradd Betws. Dangosodd Astudiaeth dichonolrwydd a gwblhawyd yn 2012 fod safle Betws yn ddigon mawr i gynnwys ysgol gynradd cyfrwng Saesneg i wasanaethu anghenion rhannau Deheuol Cwm Garw, ynghyd ag ysgol cyfrwng Cymraeg i wasanaethu ardal ogledd-ddwyreiniol estynedig y fwrdeistref sirol. Bwriedir adeiladu dwy ysgol newydd ar safle presennol Ysgol Gynradd Betws, un i ddiwallu anghenion ysgol gynradd cyfrwng Saesneg rhan Ddeheuol Cwm Garw ac un i ddiwallu anghenion ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ardal ogledd-ddwyreiniol estynedig Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Er bod angen ysgolion ar wahân, mae cyfle i ymchwilio i rannu'r defnydd o'r cyfleusterau, megis meysydd chwarae, y gellir ei amserlennu heb gyfaddawdu'r cyfleoedd dysgu angenrheidiol yn y ddwy ysgol, ond gan greu mesurau effeithlonrwydd ar gyfer y ddwy ysgol o ran darpariaeth a chynnal a chadw parhaus,

Fel dewis arall i'r cynnig, gallai'r Cyngor benderfynu i 'wneud dim byd' a pheidio â chyfuno'r ddwy ddarpariaeth. Fodd bynnag mae'n amlwg na fyddai'r manteision a fanylir yn yr adran 'Beth yw'r manteision os aiff y cynnig ymlaen?' isod yn cael eu gwireddu. Hefyd, ni ellid ymdrin â'r problemau gyda'r llety presennol. 

Corff Llywodraethu

Byddai'r cynnig yn mynnu bod Ysgolion Cynradd Betws a Thynyrheol yn cau ar ddiwedd tymor yr haf 2014 a bod un ysgol, yn gweithredu ar sail rhannu safleoedd, yn agor yn adeiladau presennol Betws a Llangeinor, o fis Medi 2014. Byddai dalgylchoedd y ddwy ysgol hyn yn cael eu cyfuno'n un. Byddai'r trefniad rhannu safleoedd hwn yn gweithredu tan i'r ysgol newydd gael ei chwblhau a'i bod yn barod i'w defnyddio ym mis Medi 2016. Trwy wneud hyn byddai corff llywodraethu cysgodol yn cael ei ffurfio i benodi pennaeth ar gyfer yr un ysgol, i ymgymryd â'i swydd ym mis Medi 2014. Byddai corff llywodraethu llawn hefyd yn dod i fodolaeth yn hydref 2014. Byddai'r ddwy gymuned yn cael eu cynrychioli ar y corff llywodraethu cysgodol a byddai modd iddynt gyfrannu at gynllunio a datblygu'r ysgol newydd. Bydd y corff llywodraethu cysgodol yn gyfrifol am gynnig enw ar gyfer yr ysgol newydd a bydd angen i'r Cyngor gadarnhau hyn.

Staffio

Os aiff y cynnig ymlaen, byddai'n golygu bod y cyflenwad staffio'n cynnwys un swydd pennaeth yn llai. Ar gyfer gweddill y staff sy'n addysgu a hefyd nad ydynt yn addysgu, byddai angen pennu angen ar gyfer y cyfnod dwy flynedd pan fyddai'r ysgol newydd yn gweithredu ar sail rhannu safleoedd ac yna pan fydd yr holl ddarpariaeth ar yr un safle. Byddai angen i'r corff llywodraethu cysgodol ddyfeisio strwythur staffio newydd ac ymgynghori â staff cyfredol yn y ddwy ysgol. Byddai'r strwythur newydd yn cael ei bennu'n bennaf gan anghenion addysgol yr ysgol a'r gyllideb sydd ar gael. Byddai swydd y pennaeth yn cael ei hysbysebu'n genedlaethol ond byddai swyddi eraill yn y strwythur newydd yn agored dim ond i'r staff sydd wedi'u cyflogi ar hyn o bryd yn y ddwy ysgol. Os nad oedd modd eu llenwi o'r gronfa staff hon, dim ond bryd hynny y byddai unrhyw swyddi'n cael eu hysbysebu'n allanol i'r ysgolion. 

Beth yw'r manteision os aiff y cynnig ymlaen?

Ansawdd a safonau mewn addysg

Canlyniadau (safonau a lles);

Y tro diwethaf yr arolygwyd Ysgol Gynradd Betws ym mis Gorffennaf 2011, barnwyd bod safonau'n dda; o'i chymharu ag ysgolion eraill, erys safonau mewn sawl maes yn is na'r cyfartaledd ar gyfer consortiwm yr awdurdod lleol (ALl) a Chymru. Mae'r ysgol yn rhagfynegi y bydd canlyniadau disgyblion yn gostwng eleni ac mae'r ysgol yn disgrifio ei pherfformiad mewn nifer o feysydd allweddol fel digonol. Barnwyd bod Ysgol Gynradd Tynyrheol yn dda'n gyffredinol yn ei harolygiad diwethaf ym mis Tachwedd 2010. Mae safonau wedi gwella ac yn cymharu'n dda gyda chanlyniadau mewn ysgolion tebyg. Byddai dibynadwyedd data perfformiad ar draws lleoliad mwy yn cael ei gryfhau'n gyffredinol o ganlyniad i'r ysgol newydd. Mae'r meysydd gwella allweddol ar gyfer y ddwy ysgol yn debyg gan eu bod yn rhannu'r un cyd-destun cymdeithas-economaidd. Mae gan y ddwy ysgol ffocws tebyg ar wella agweddau amrywiol ar lythrennedd, rhifedd a lles, gan gynnwys presenoldeb, a dylai'r rhain gael eu cryfhau mewn lleoliad cymunedol mwy. 

Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, gofal cefnogaeth ac arweiniad, a'r amgylchedd dysgu);

Disgrifir ansawdd yr addysgu ym Metws fel amrywiol gan yr ysgol yn ei hadroddiad hunanwerthuso ond yn Nhynyrheol fe'i disgrifir yn dda ac weithiau'n ardderchog. Ar hyn o bryd mae athrawon yn y ddwy ysgol yn gwneud y defnydd gorau o'r amgylchedd dysgu ond mae’r ddwy ysgol yn wynebu heriau. Mae'n debygol y byddai darpariaeth, gan gynnwys ansawdd yr addysgu, yn cael ei gwella trwy'r ffaith anochel y byddai arfer da o'r ddwy ysgol gynt yn cael ei rannu ac o ganlyniad i gyfleuster modern. 

Arweinyddiaeth a rheolaeth (arweinyddiaeth, gwella ansawdd, gwaith partneriaeth a rheoli adnoddau);

Er bod arweinyddiaeth yn Ysgol Gynradd Betws wedi cael effaith gadarnhaol ar safonau y llynedd, mae'r ysgol yn cael ei harwain gan bennaeth gweithredol gyda chefnogaeth gan ddirprwy a secondiwyd. Mae cyfran sylweddol o athrawon ar gontractau cyfnod penodol, sy'n gwneud i staff deimlo'n anesmwyth ac yn tynnu eu sylw. Byddai hyn yn cael ei leddfu gan strwythur staffio diwygiedig ar gyfer yr ysgol newydd tra'n peidio â chael effaith andwyol amlwg ar staff Tynyrheol, yn enwedig gan fod y pennaeth presennol yn ymddeol. 

Petai'r cynigion yn cael eu rhoi ar waith, byddai'r effaith debygol ar allu'r ysgol newydd i gyflwyno'r cwricwlwm llawn a chodi safonau yn y cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol dau'n gadarnhaol. 

Cyllid

Bydd cost debygol yr ysgol newydd, sef £6 miliwn, yn cael ei thalu o Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, yr ydym wedi cael cymeradwyaeth mewn egwyddor ar ei chyfer, a rhaglen gyfalaf y Cyngor fel y cymeradwywyd gan y Cyngor ym mis Chwefror 2012. Byddwn yn datblygu gweithdrefnau angenrheidiol yr achos busnes yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru yn ystod y camau datblygu  a dylunio. 

Byddai arbediad sy'n gyfwerth â chyflog un pennaeth yn deillio o’r cynnig o'i gymharu â pheidio â newid y sefyllfa. Gallai fod cyfle i wneud rhai arbedion ar gostau rhedeg eraill ond cyn y gall y pennaeth asesu’r newidiadau trefniadaethol y mae angen eu gwneud, nid yw'n bosib meintioli'r costau neu arbedion i ddod yn llawn. 

£4007 yw'r gost gyfredol fesul disgybl yn Ysgol Gynradd Betws.
£4232 yw'r gost gyfredol fesul disgybl yn Ysgol Gynradd Tynyrheol.
Byddai'r costau newydd fesul disgybl o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfuniad arfaethedig oddeutu £3,000.

Mae'r arbedion cylchol hyn yn gysylltiedig ag arbedion gostwng cyllideb y Cyngor a adnabuwyd yn ei Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

Llety

Byddai'r ysgol newydd yn cynnig cyfleusterau modern a fyddai'n cynnig cyfleoedd dysgu ychwanegol a hyblyg, dan do ac awyr agored, nad ydynt ar gael i'r ddwy ysgol ar hyn o bryd. Byddai'n amgylchedd diogel ac yn gwbl hygyrch i'r holl blant ac oedolion, gan gynnwys y rhai sydd ag anableddau. Gan y byddai ei dyluniad a'i dull adeiladu'n gyfoes, byddai'r adeilad newydd hefyd yn llesol i'r amgylchedd gyda chostau rhedeg gostyngol o ganlyniad i fesurau arbed ynni gael eu cynnwys yn y dyluniad. Byddai'r dyluniad hefyd yn caniatáu i newidiadau i'r ffordd y defnyddir yr adeilad yn y dyfodol esblygu i gydweddu â'r ffyrdd newidiol y mae plant ac oedolion yn dysgu.

Beth yw'r anfanteision posib os aiff y cynnig ymlaen? 

Mae'n bosib y bydd yn well gan rai rhieni weld eu plant yn cael eu haddysgu ar safleoedd yr ysgolion presennol am resymau amrywiol. Byddai angen i blant o Langeinor deithio i safle Betws gan ddefnyddio'r cludiant a ddarperir a gallai hyn gynyddu eu hamser teithio i'r ysgol. Ni fyddai plant o Langeinor yn cael y cyfle i gerdded neu feicio i'r ysgol ychwaith. Mae rhai'n credu bod ysgol fach yn well o ran diwallu anghenion penodol eu plant ac na fydd ysgol fwy yn cynnig yr un lefel o sylw personol. Mae rhieni wedi dod i arfer â delio â dau bennaeth a byddai hyn, wrth gwrs, yn newid os aeth y cynnig ymlaen. Ystyrir yn aml bod ysgol gynradd wrth wraidd y gymuned leol, yn enwedig pan nad oes unrhyw adeiladu cyhoeddus eraill. Gellid ystyried bod y newid i ochr gymdeithasol bywyd ysgol yn Llangeinor yn cael effaith andwyol ar y gymuned.

Manylion am yr ysgolion

Mae'r cynnig yn effeithio ar ddim ond Ysgolion Cynradd Betws a Thynyrheol yn uniongyrchol ac YGG Cwm Garw yn anuniongyrchol, ac ni ddisgwylir y bydd yn effeithio ar ysgolion eraill, gyda'r rhai agosaf yn rhan Ogleddol Cwm Garw ac ardal y Porth i'r Cymoedd

Ysgol Gynradd Betws
Heol Betws
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8YD 

Ysgol Gynradd Tynyrheol
Heol Llangeinor
Llangeinor
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8PN 

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw
Hill View,
Pontycymer
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8LU 

Mae'r tabl isod yn darparu manylion y nifer ar y gofrestr ym mhob un o'r ysgolion ym mis Medi 2013 ynghyd â'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol blaenorol.

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi-2013

 

A/Ll

Rh/A

A/Ll

Rh/A

A/Ll

Rh/A

A/Ll

Rh/Ll

A/Ll

Rh/A

Ysgol Gynradd Betws

210 25M

10

9M

204

26M

10

10M

219

27M

9

9M

224

26M

5

5M

220

26M

0

Ysgol Gynradd Tynyrheol

77

8M

3

3M

84

15M

2

2M

80

10M

6

6M

76

9M

2

2M

79

10M

0

YGG Cwm Garw

151

25M

0

0M

149

19M

0

0M

147

21M

0

0M

157

25M

0

0M

154

15M

0

 

 

 

 

 

 

Mae'r tabl a ganlyn yn darparu rhagamcaniad 5 mlynedd o'r boblogaeth ddisgyblion ar gyfer Ysgol Gynradd Betws, sy'n Ysgol Gymunedol Cyfrwng Saesneg gyda chapasiti disgyblion o 242 ac wedi'i graddio'n gyflwr C (gwael). 

Blwyddyn

Meithrin 1

Meithrin 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-3

3-4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

8

26

29

26

34

27

31

27

32

240

2015

8

26

32

30

27

34

28

32

27

244

2016

8

26

33

33

31

27

35

29

32

254

2017

8

26

29

34

35

31

28

38

29

257

2018

8

26

31

30

36

35

32

29

36

263

Mae'r tabl a ganlyn yn darparu rhagamcaniad 5 mlynedd o'r boblogaeth ddisgyblion ar gyfer Ysgol Gynradd Tynyrheol, sy'n Ysgol Gymunedol Cyfrwng Saesneg gyda chapasiti disgyblion o 74 ac wedi'i graddio'n gyflwr C (gwael).

Blwyddyn

­­Meithrin 1

Meithrin 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-3

3-4

4 - 5

5 – 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

3

8

12

10

12

9

10

7

9

80

2015

3

11

10

11

10

12

8

10

7

82

2016

3

11

16

10

12

9

11

8

10

90

2017

3

11

14

15

10

11

9

11

8

92

2018

3

11

13

13

16

9

10

8

11

94

 

 

 

 

Mae'r tabl a ganlyn yn darparu rhagamcaniad 5 mlynedd o'r boblogaeth ddisgyblion ar gyfer Ysgol Gynradd Cwm Garw sy'n Ysgol Gymunedol Cyfrwng Cymraeg gyda chapasiti disgyblion o 223 ac wedi'i graddio'n gyflwr C (gwael). 

Blwyddyn

Meithrin 1

Meithrin 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-3

3-4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

0

28

25

23

16

22

19

19

21

173

2015

0

23

28

25

22

16

21

21

17

173

2016

0

23

25

28

25

22

16

23

20

180

2017

0

23

25

25

27

25

21

17

22

183

2018

0

23

26

25

23

26

23

23

16

185

 

 

 

 

Os caiff y cynigion eu rhoi ar waith, mae'r wybodaeth a amlinellir isod y cynrychioli'r rhagamcaniadau disgyblion ar gyfer yr ysgol gyfunedig (capasiti disgyblion 366 4-11 oed), yn seiliedig ar bolisi blynyddoedd cynnar presennol. 

Blwyddyn

Meithrin 1 a 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2-4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

45

41

36

46

36

41

34

41

320

2015

48

42

41

38

46

36

42

34

326

2016

48

49

43

43

36

46

38

42

344

2017

48

43

49

45

42

38

48

38

349

2018

48

44

43

52

44

42

38

47

357

Tir ac adeiladau

Cyfrifir capasiti ysgolion yn seiliedig ar Gylchlythyr Llywodraeth Cymru Rh 21/2011 'Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru'. 242 yw capasiti Ysgol Gynradd Betws ar hyn o bryd. Mae gan Ysgol Gynradd Tynyrheol gapasiti o 74.

Ystyrir bod ansawdd y llety yn Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol yn 'Wael' (yn dangos diffygion sylweddol a/neu ddim yn gweithredu fel y bwriedir).

Os aiff y cynnig yn ei flaen, byddai adeiladau a safleoedd presennol Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol yn aros mewn defnydd nes bod yr adeilad newydd yn barod i gael ei ddefnyddio ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016. Gan hynny, nid oes angen unrhyw drosglwyddiadau neu warediadau tir sylweddol ar unwaith o ganlyniad i'r cynnig. Pan feddiannir yr ysgol newydd ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016, ni fyddai angen safle presennol Ysgol Gynradd Tynyrheol mwyach a byddai'n cael ei waredu. Byddai unrhyw elw cyfalaf a dderbynnir yn cael ei ail-fuddsoddi yn y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion. Byddai'r llety dros dro ar safle Betws yn cael ei adleoli i ddiwallu'r angen am fwy o gapasiti rhywle arall o fewn y sir.

Ystyriaethau eraill 

Byddai'r adeiladau a'r safleoedd presennol yn parhau i weithredu nes bod yr adeilad newydd yn barod i gael ei ddefnyddio ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016. Gan hynny, ni ddisgwylir unrhyw newidiadau o ran hygyrchu'r ddarpariaeth neu i drefniadau teithio dysgwyr yn ystod y ddwy flynedd o weithredu rhwng y safleoedd oni bai bod unrhyw newidiadau i'r meini prawf ar gyfer darparu cludiant am ddim,  petai'r cynnig yn cael ei weithredu. Pan feddiannir yr ysgol newydd ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016 (mae safle Betws wedi'i leoli 1.7 milltir o Ysgol Gynradd Tynyrheol) darperir cludiant i'r ysgol am ddim ar gyfer disgyblion sy'n bodloni'r meini prawf. Darperir cludiant i'r ysgol am ddim ar hyn o bryd yn ardal CBSPO ar gyfer pellterau cerdded sy'n fwy nag 1.5 milltir ar lwybrau diogel, er y gallai hyn newid. Os yw llwybr yn llai na'r pellter sydd fel arfer yn cymhwyso ar gyfer cludiant am ddim ond yn cael ei asesu'n anniogel, darperir cludiant am ddim. Ar hyn o bryd nid yw bws yn cludo disgyblion i Ysgol Gynradd Tynyrheol felly byddai cost gludiant ychwanegol o tua £19,000 y.f. i gludo disgyblion Tynyrheol i safle Betws ar gludiant gyda hebryngwr. Nid oes unrhyw fysiau ysgol i'r Ysgol Gynradd Betws bresennol.

Gan nad oes gan yr Ysgol Gynradd Tynyrheol bresennol feysydd chwarae a lle awyr agored cyfyngedig, a'i bod yn gwbl anhygyrch i ddisgyblion ac ymwelwyr anabl, disgwylir y bydd hygyrchedd y ddarpariaeth yn cael ei gwella'n sylweddol ar ôl i'r ysgol newydd gael ei hadeiladu ar safle presennol Betws.

Yr awdurdod derbyniadau ar gyfer yr ysgol gynradd gyfunedig arfaethedig fyddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Byddai'r trefniadau derbyn yn cyfateb i'r hyn a nodir yn llyfryn 'Dechrau'r Ysgol y Cyngor - Canllaw i Bolisi a Threfniadau Derbyn Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Ysgolion'.  Byddai'r ysgol gyfunedig yn ysgol gynradd Cyfrwng Saesneg 3-11 oed gyda nifer derbyn o 45 gan ddefnyddio llety presennol Betws a Llangeinor ar sail rhannu safleoedd (nes y meddiannir yr ysgol newydd ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016).

Ni fydd y cynnig yn cael unrhyw effaith ar ddarpariaeth ALN. Er bod gan Ysgol Gynradd Betws ganolfan Nam ar y Clyw a fynychir gan ddau ddisgybl ar hyn o bryd, ni fydd unrhyw ddisgyblion pellach yn mynychu'r ganolfan cyn 2016. Y dosbarth maethu presennol sy'n darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion ymddygiadol yw darpariaeth bresennol yr Awdurdod Lleol (ALl) ar gyfer ysgolion ym Mhen-y-Bont ac fe fyddai hyn yn parhau.

Mae crynodebau o adroddiadau arolygu Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol wedi'u cynnwys yn atodiadau A a B er gwybodaeth. Mae'r adroddiadau arolygu llawn ar gael ar wefan Estyn.

Asesiad Effaith: Y Gymuned 

Byddai'r ysgol yn parhau i weithredu ar ei safleoedd presennol nes bod yr adeilad newydd yn barod i gael ei ddefnyddio ar safle Betws ym mis Medi 2016, felly ni ddisgwylir unrhyw effaith ar y gymuned yn syth. Pan feddiannir yr ysgol newydd ar safle presennol Betws ym mis Medi 2016, bydd darparu cyfleusterau cymunedol modern a hygyrch yn gwella'r ddarpariaeth ym Metws. Er bod Canolfan Richard Price gyferbyn ag Ysgol Gynradd Tynyrheol yn darparu cyfleusterau cymunedol yn Llangeinor, gallai fod rhai pobl yn Llangeinor sy'n credu y bydd diffyg ysgol yn y pentref yn golled sylweddol i'r gymuned. Bydd yr ymgynghoriad yn rhoi cyfle i bartïon â diddordeb ddatgan yr hyn y maen nhw'n tybio yw'r effeithiau tebygol ar y ddwy gymuned.

Asesiad Effaith: Cydraddoldeb

Fel rhan o'r broses gyffredinol, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i ystyried goblygiadau unrhyw gynnig ar gyfer holl aelodau'r gymuned leol a allai gael eu heffeithio'n annheg o ganlyniad i weithredu'r cynnig. Mae asesiad cychwynnol wedi'i wneud o'r potensial am anghydraddoldeb cyfleoedd yn deillio o'r cynigion hyn a bydd asesiad effaith ar gydraddoldeb llawn yn cael ei gyflawni ar yr un pryd â'r broses ymgynghori. Bydd y canlyniadau a'r camau gweithredu a adnabuwyd gan yr asesiad yn cael eu cynnwys yn ac yn ffurfio rhan o'r adroddiad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r broses ymgynghori. Os oes gennych farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai'n gadarnhaol neu'n andwyol o ran cydraddoldeb, byddem yn croesawu eich sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn.

Yr ymgynghoriad a'r broses statudol

Caiff y broses ymgynghori ei chwblhau erbyn 24 Rhagfyr 2013 a bydd y canlyniadau (a gaiff eu hymgorffori yn y cynnig lle bo'n bosib) yn cael eu hadrodd i gyfarfod o'r Cabinet yn gynnar yn y flwyddyn newydd (7 Ionawr 2014).  Os ceir penderfyniad i beidio â symud ymlaen, dyna fydd y diwedd i'r cynnig hwn hyd y gellir rhagweld a bydd angen ceisio cynnig amgen.

Os ceir penderfyniad i symud ymlaen, byddai angen cyhoeddi hysbysiad statudol yn amlinellu'r cynigion am gyfnod o 28 niwrnod a byddai unrhyw wrthwynebiadau ffurfiol yn cael eu gwahodd yn ystod y cyfnod hwn. Os ceir gwrthwynebiadau yn y cam Hysbysiad Cyhoeddus hwn, bydd angen i'r Cabinet ystyried y cynnig. Yna gallai'r Cabinet dderbyn, gwrthod neu ddiwygio'r cynnig. Os na cheir unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, fel aiff ymlaen yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol gan y Cabinet.

Mae'r amserlen a'r weithdrefn dros dro fel a ganlyn:

12 Tachwedd 2013 i

24 Rhagfyr 2013

Y cyfnod ymgynghori pan fyddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig. Sylwer na fydd ymatebion i ymgynghoriad yn cael eu hystyried yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau dim ond ar ôl i'r Hysbysiad Cyhoeddus gael ei gyhoeddi.

 

31 Rhagfyr 2013

Cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori ar wefan CBSPO; bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.

 

7 Ionawr 2014

Adroddiad Ymgynghori i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

 

 15 Ionawr 2014

Os cytunir arno gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd Hysbysiad Cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi a bydd cyfnod o 28 niwrnod pan ellir cyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig i'r cynnig.

 

12 Chwefror 2014

Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os nad oes unrhyw wrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu ar unwaith p'un a fydd yn symud ymlaen ai beidio. Os ceir unrhyw wrthwynebiadau, bydd Adroddiad Gwrthwynebiadau'n cael ei gyhoeddi erbyn 4 Mawrth 2014  a'i anfon i'r Cabinet i gael ei ystyried ac i benderfyniad dilynol gael ei wneud.

Beth mae angen i chi ei ystyried nawr?

Fe'ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno eich barn p'un a ydych yn cefnogi'r cynnig i gyfuno Ysgolion Cynradd Betws a Thynyrheol ai beidio. 

Sut ydych chi'n lleisio eich barn?

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori fel y manylir isod ar gyfer y partïon gwahanol â diddordeb. Fe'ch gwahoddir i ddod i'r cyfarfod perthnasol lle gallwch glywed esboniad o'r cynnig, gofyn cwestiynau a mynegi unrhyw farn neu bryderon sydd gennych.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Betws

 

Dyddiad

Amser

Cyfarfod gyda staff Ysgol Gynradd Betws

26 Tachwedd 2013

4.00pm

Cyfarfod gyda chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Betws

26 Tachwedd 2013

5.15pm

Cyfarfod gyda rhieni Ysgol Betws a phartïon eraill â diddordeb

26 Tachwedd 2013

6.30pm

Cyfarfod gyda'r Cyngor Ysgol yn Ysgol Gynradd Betws

I'w gadarnhau

 

Lleoliad: Ysgol Gynradd Tynyrheol

 

 

 

Cyfarfod gyda staff Ysgol Gynradd Tynyrheol

19 Tachwedd 2013

4.00pm

Cyfarfod gyda chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Tynyrheol

19 Tachwedd 2013

5.15pm

Cyfarfod gyda rhieni disgyblion Ysgol Gynradd Tynyrheol

19 Tachwedd 2013

6.30pm

Cyfarfod gyda'r Cyngor Ysgol yn Ysgol Gynradd Tynyrheol

I'w gadarnhau

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â'r cynnig hwn, neu rydych yn dymuno cyflwyno eich barn yn ysgrifenedig, awgrymu cynigion amgen neu ofyn am gopi o'r adroddiad ymgynghori ar ôl ei gyhoeddi, cysylltwch â'r canlynol (gan ddefnyddio'r profforma atodedig):

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Plant
Cyfarwyddiaeth Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Marciwch at sylw Ellen Franks, neu anfonwch e-bost at ellen.franks@bridgend.gov.uk

Mae'n rhaid derbyn pob barn erbyn 24 Rhagfyr 2013 fan hwyraf.

Ffurflen - Cynnig i gyfuno Ysgolion Cynradd Betws a Thynyrheol

Enw:

Manylion cyswllt:

Ydych chi'n (ticiwch):        

Llywodraethwr Ysgol               

Rhiant/Gwarcheidwad                                                 

Disgybl Ysgol                              

Staff Ysgol

Parti arall â diddordeb (nodwch beth)

Sylwadau/awgrymiadau/ceisiadau/cwestiynau:

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau 

Last Updated: 09/05/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud