Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i gyfuno Ysgol Feithrin Pontycymer ac Ysgol Gynradd Ffaldau

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Diben yr ymgynghoriad hwn

Diben yr ymgynghoriad hwn yw eich gwahodd i fynegi eich barn ynghylch y cynnig i gyfuno Ysgol Feithrin Pontycymer ac Ysgol Gynradd Ffaldau.

Bydd y rhai y byddwn yn ymgynghori â nhw yn cynnwys staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni’r ysgolion, aelodau’r gymuned leol ac unrhyw barti arall â buddiant.

Caiff y broses ymgynghori hon ei chynnal o 4 Tachwedd 2013 i 16 Rhagfyr 2013.

Y cynnig

Er mwyn cyfuno Ysgol Feithrin Pontycymer ac Ysgol Gynradd Ffaldau, cynigir cau Ysgol Feithrin Pontycymer fel sefydliad ar wahân a newid cymeriad Ysgol Gynradd Ffaldau i ysgol i ddisgyblion 3-11 oed.  Byddai’r ysgol feithrin yn parhau i weithredu ar ei safle presennol nes y gellir cynnwys y ddarpariaeth feithrin ar yr un safle ag Ysgol Gynradd Ffaldau.  Bydd darpariaeth yn ardal Gogledd Cwm Garw yn destun adolygiad fel rhan o’r ailgyflwyniad Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif i Lywodraeth Cymru.

Er mwyn bwrw ymlaen â’r cynnig hwn, mae angen cynnal ymarfer ymgynghori â staff, rhieni, disgyblion, partïon â buddiant a’r corff llywodraethol fel cam cyntaf y broses statudol.  Pe byddai’r cynnig yn cael ei gwblhau, byddai Ysgol Feithrin Pontycymer yn cau fel sefydliad ar wahân ar 31 Awst 2014 a byddai Ysgol Gynradd Ffaldau yn dod yn ysgol 3-11 oed ar 1 Medi 2014.

Beth mae’r cynnig yn ei olygu yn ymarferol

Pe byddai’r cynnig yn cael ei gymeradwyo, byddai’n golygu:

• bod adeilad a safle presennol Ysgol Feithrin Pontycymer yn parhau i gael eu defnyddio ac yn parhau i ddarparu elfen oed meithrin y ddarpariaeth, ond wedi’i rheoli fel rhan o Ysgol Gynradd Ffaldau; 

• byddai un pennaeth; 

• byddai un corff llywodraethol, sef corff llywodraethol Ysgol Gynradd Ffaldau; 

• caiff cyllideb Ysgol Gynradd Ffaldau ei chynyddu i ariannu costau ymestyn ei darpariaeth i gynnwys dosbarth meithrin; at ei gilydd, byddai arbediad ar gost gweithredu dwy ysgol ar wahân. 

Pam y cyflwynwyd y cynnig hwn?

Ym mis Medi 2006, mabwysiadodd y Cyngor bolisi o ddarparu dilyniant addysg o 3 i 11 oed, lle bo hynny’n bosibl.  Yn yr un ddogfen bolisi, amlinellwyd 5 egwyddor graidd i lywio’r gwaith o drefnu a moderneiddio ein hysgolion:

1.                  Ymrwymiad i safonau uchel a darpariaeth ragorol

2.                  Cyfle cyfartal, fel y gall pob disgybl fanteisio ar gyfleoedd dysgu o ansawdd uchel, pa ysgol bynnag y maent yn ei mynychu

3.                  Ysgolion cynhwysol, sy’n darparu ar gyfer anghenion dysgu eu holl             ddisgyblion

4.                  Ysgolion bro, lle mae’r ysgol yn ymgysylltu’n weithredol â’i chymuned leol

5.                  Gwerth am arian

Mae’r Fframwaith Polisi a Chynllunio yn amlinellu 13 maes lle y dylid rhoi’r egwyddorion hyn ar waith.  Mae’r rhai sy’n arbennig o berthnasol yng nghyd-destun y cynnig hwn yn ymwneud â maint ysgolion cynradd (er mwyn sicrhau bod “pob un o ysgolion cynradd Pen-y-bont ar Ogwr yn ddigon mawr i gyflenwi ystod lawn y ddarpariaeth angenrheidiol”) a gwerth am arian, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (“lleihau’r bwlch rhwng y ddarpariaeth ddrutaf a rhataf ar hyn o bryd”).

Mae’r polisi o greu darpariaeth gynradd bob oed i blant 3 i 11 oed wedi’i ddatblygu’n llwyddiannus i’r graddau mai Ysgol Feithrin Pontycymer yw’r ysgol feithrin olaf sy’n weddill ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar hyn o bryd.  Ysgol Gynradd Ffaldau yw’r unig ysgol gynradd heb ei darpariaeth feithrin ei hun.

Nid oes pennaeth parhaol yn Ysgol Feithrin Pontycymer, er y bu’r pennaeth dros dro yn ei swydd ers sawl blwyddyn.  Mae hwn yn gyfle da i unioni trefniadau rheoli’r ysgol a dod â mwy o ddilyniant i brofiad addysgol y disgyblion ifanc iawn hyn trwy greu darpariaeth bob oed dan reolaeth un pennaeth, er y bydd hynny ar safleoedd ar wahân.

Mae Ysgol Feithrin Pontycymer wedi’i lleoli 900 metr o Ysgol Gynradd Ffaldau, nad oes ganddi ddarpariaeth feithrin ar hyn o bryd.  Roedd 30 o ddisgyblion ar y gofrestr (24 amser llawn a 6 rhan-amser) yn yr ysgol feithrin ym mis Ionawr 2013 ac, ym mis Medi 2013, roedd 20 o ddisgyblion amser llawn ar y gofrestr a 7 o ddisgyblion rhan-amser yn barod i ddechrau ym mis Ionawr 2014.

Fel dewis arall i’r cynnig, gallai’r Cyngor ddewis ‘gwneud dim’ a pheidio â chyfuno’r ddwy ddarpariaeth.  Fodd bynnag, yna yn amlwg, ni fyddai manteision darpariaeth gynradd bob oed (fel y manylir arnynt yn yr adran ‘Beth yw’r manteision os aiff y cynnig yn ei flaen?’ isod), yn cael eu gwireddu.

Corff Llywodraethu

Byddai un corff llywodraethu, sef corff llywodraethu Ysgol Gynradd Ffaldau.

Materion Staffio

Pe byddai’r cynnig yn mynd ei flaen, byddai hynny’n golygu y byddai’r cyflenwad staff yn lleihau o 1 swydd pennaeth (gan y byddai un pennaeth yn hytrach na dau).

Beth yw’r manteision os aiff y cynnig yn ei flaen?

Ansawdd a safonau mewn addysg

Deilliannau (safonau a lles);

Ar hyn o bryd, mae’r ddwy ysgol mewn categori risg canolig/isel yng nghategori effeithiolrwydd ysgolion (A-D) Consortiwm Canolbarth y De oherwydd y safonau da a gyflawnwyd. Roedd Ysgol Feithrin Pontycymer yng nghategori A hyd at yr arolygiad diweddar ac fe’i symudwyd i gategori C yn sgil cael ei rhoi yng nghategori monitro gan yr ALl, oherwydd mân faterion lles a diogelu sydd wedi’u datrys ers hynny. Mae gan Ysgol Gynradd Ffaldau risg isel hefyd ac mae yng nghategori B. Mae’r safonau yn y ddwy ysgol yn dda ac mae’n annhebygol y bydd yr uno yn niweidio hynny.

Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, gofal cymorth ac arweiniad, a’r amgylchedd dysgu);

Byddai’r uno yn gwella dull cyffredin o gynllunio a chyflwyno’r Cyfnod Sylfaen o’r cyfnod meithrin i flwyddyn dau. Byddai’n bosibl olrhain cynnydd disgyblion o ran dysgu yn fwy systematig ar draws pedair blwyddyn barhaus, yn hytrach na rhwng un a thri, i hwyluso dilyniant. Byddai dull mwy cyfannol o ymyrryd yn effeithio’n gadarnhaol ar safonau. Mae gan y ddwy ysgol ddull cyffredin eisoes o annog a phontio bugeiliol ac ni fyddai’r cynnig hwn yn effeithio ar hynny. Ni fyddai’r ddarpariaeth ragorol yn yr ysgol feithrin ar gyfer dysgu yn yr awyr agored a’r Ysgol Goedwig yn cael eu colli a gellid ei hymestyn ar draws pob grŵp blwyddyn o ganlyniad.

Arweinyddiaeth a rheolaeth (arweinyddiaeth, gwella ansawdd, gweithio mewn partneriaeth a rheoli adnoddau);

Mae un o’r meysydd i’r ysgol feithrin ei wella yn canolbwyntio ar gryfhau’r gweithdrefnau pontio fel bod mwy o ffocws ar safonau. Gellid cyflawni hyn yn fwy hwylus drwy broses gyffredin o olrhain, monitro ac ymyrryd o’r feithrinfa i flwyddyn dau a thu hwnt. Byddai un weledigaeth o ran arwain a rheoli’r ysgol o’r feithrinfa i flwyddyn chwech yn gwella ymhellach y gallu i wella.

Mae gweithio mewn partneriaeth eisoes yn gryfder yn y ddwy ysgol ac ni fyddai effaith ar hyn. Byddai llywodraethu’r ysgol unedig yn gadarnach a byddai mwy o atebolrwydd o ran y ddarpariaeth meithrin a’r safonau. Dim ond un ysgol y bydd yn rhaid i rieni weithio gyda hi.  Bydd hi’n haws meithrin perthynas dda rhwng staff a rhieni dros y cyfnod 8 mlynedd y bydd plentyn yn mynychu’r ysgol. Felly, byddai effaith debygol y cynigion ar allu’r ysgol i gyflwyno’r cwricwlwm llawn yn y Cyfnod Sylfaen ac ym mhob cyfnod allweddol addysg yn gadarnhaol.

Cyllid

Er y byddai arbediad ariannol cyfwerth ag un cyfandaliad yn deillio o’r cynnig o gymharu â’r sefyllfa bresennol, sy’n cyfateb i ryw £61,901 yn gyfan gwbl yn ôl gwerthoedd presennol, byddai rhai costau ychwanegol tra byddai’r ysgol yn gweithredu, i bob diben, ar safleoedd ar wahân. Mae’n bosibl y bydd cyfle i arbed rhywfaint o arian o ran costau rhedeg ond hyd nes bod y pennaeth wedi gallu asesu’r newidiadau trefniadaethol y bydd angen eu gwneud, nid yw’n bosibl mesur y costau neu’r arbedion hynny yn y dyfodol yn llwyr.

Ni fyddai unrhyw gost net ond rhagwelir arbediad net yn y flwyddyn ariannol gyntaf (a fydd tua 7/12 o flwyddyn lawn) o ryw £28,877. Bydd arbediad blwyddyn lawn tua £49,503, gan gyfrif am y lwfans ychwanegol y bydd angen ei ddyrannu ar gyfer y safle rhanedig.

Y gost bresennol fesul disgybl yn Ysgol Feithrin Pontycymer yw £7741 y flwyddyn. Y gost bresennol fesul disgybl yn Ysgol Gynradd Ffaldau yw £3363 y disgybl. Byddai’r costau newydd fesul disgybl o ganlyniad uniongyrchol i’r uno arfaethedig oddeutu £4004 fel rhan o Ysgol Gynradd Ffaldau i blant 3-11 oed.  Mae’r arbedion cylchol hyn yn gysylltiedig ag Arbedion Gostwng Cyllideb y Cyngor a nodwyd yn ei Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.

Beth yw’r anfanteision posibl os aiff y cynnig yn ei flaen?

Mae risg y byddai’n well gan rai rhieni i’w plant gael addysg mewn ysgol feithrin neu gynradd ar wahân. Mae rhieni wedi arfer delio â dau bennaeth ac, wrth reswm, byddai hyn yn newid petai’r uno’n mynd yn ei flaen. Fodd bynnag, dylid cofio bod ysgolion eraill yn yr Awdurdod yn ysgolion cynradd bob oed a’u bod yn gweithredu’n effeithiol iawn. Mae penaethiaid a staff yn sicrhau bod plant yn ddiogel ac yn hapus i weithio yn unol â’u potensial drwy’r trefniadau rheoli mewnol a threfniadau ystafell ddosbarth mewn ysgolion o’r fath.

Manylion yr ysgolion sy’n cael eu heffeithio

Nodwyd y bydd y cynnig yn effeithio’n uniongyrchol neu’n debygol o effeithio ar yr ysgolion cymunedol cyfrwng Saesneg canlynol:

Ysgol Feithrin Pontycymer
Victoria Street,
Pontycymer,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF32 8NN

Ysgol Gynradd Ffaldau,
Ivor Street,
Pontycymer,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF32 8HW.

Ysgol Gynradd Blaengarw
Station Street
Blaengarw
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8BA 

Mae’r tabl isod yn darparu manylion am niferoedd ar y gofrestr ym Medi 2013 ym mhob un o’r ysgolion, a’r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol blaenorol. 

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi-2013

 

A/Ll

Rh/A

A/Ll

Rh/A

A/Ll

Rh/A

A/Ll

Rh/A

A/Ll

Rh/A

Ysgol Feithrin Pontycymer

16

10

20

8

17

7

24

6

20

0

Ysgol Gynradd Ffaldau

139

0

150

0

150

0

155

0

150

0

Ysgol Gynradd Blaengarw

23N a 158

7N

23N a 165

4N

17N a 155

9N

23N a 146

6N

20N a 153

0

 

 

 

 

Mae’r tabl isod yn darparu rhagamcaniad 5 mlynedd o’r boblogaeth disgyblion ar gyfer Ysgol Gynradd Ffaldau

Blwyddyn

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

4 – 5 oed

5 – 6 oed

6 – 7 oed

7 – 8 oed

8 – 9 oed

9 – 10 oed

10 – 11 oed

4 – 11 oed

2014

27

20

24

24

22

16

21

154

2015

19

28

21

28

24

21

17

158

2016

22

19

28

24

28

23

22

166

2017

20

22

20

32

24

27

24

169

2018

22

20

23

23

32

23

28

171

Pe bai’r cynigion yn cael eu rhoi ar waith, mae’r wybodaeth a amlinellir isod yn cynrychioli’r rhagamcaniadau disgyblion ar gyfer yr ysgol wedi’i huno, ar sail y polisi presennol ar y blynyddoedd cynnar.

Blwyddyn

Derbyn 1 a 2

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

Cyfanswm

 

2-4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

2-11

2014

30

27

20

24

24

22

16

21

184

2015

30

19

28

21

28

24

21

17

188

2016

30

22

19

28

24

28

23

22

196

2017

30

20

22

20

32

24

27

24

199

2018

30

22

20

23

23

32

23

28

201

Mae’r tabl canlynol yn cynrychioli’r rhagamcaniadau 5 mlynedd ar gyfer Ysgol Gynradd Blaengarw 

 

Meithrin 1

Meithrin 2

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Cyfanswm

 

2 – 3

3-4

4-5

   5-6

   6-7

   7-8

   8-9

  9-10

10-11

  2-11

2014

7

22

23

19

24

25

19

19

20

178

2015

7

21

22

24

19

24

25

20

19

181

2016

7

21

25

23

24

19

24

25

20

188

2017

7

21

21

27

23

24

19

24

25

191

2018

7

21

23

22

27

23

24

19

24

190

Tir ac adeiladau

Cyfrifir capasiti ysgolion ar sail Cylchlythyr Rhif 21/2011 Llywodraeth Cymru ‘Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru’.  Capasiti Ysgol Gynradd Ffaldau yw 197 ar hyn o bryd.  Mae gan Ysgol Gynradd Blaengarw gapasiti o 152 yn ogystal â meithrinfa sydd â lle i 16.  Mae Ysgol Feithrin Pontycymer yn derbyn hyd at 30 o ddisgyblion.

Ystyrir bod ansawdd yr adeiladau yn Ysgol Gynradd Ffaldau, Ysgol Gynradd Blaengarw ac Ysgol Feithrin Pontycymer yn foddhaol (yn perfformio fel y dylent, gan arddangos dirywiad bach).

Pe bai’r cynnig yn mynd yn ei flaen, byddai adeiladau a safle presennol Ysgol Feithrin Pontycymer yn parhau i gael eu defnyddio ac yn parhau i ddarparu elfen oedran meithrin y ddarpariaeth, ond yn cael ei rheoli gan Ysgol Gynradd Ffaldau.  O ganlyniad, nid oes angen i unrhyw achosion arwyddocaol o drosglwyddo neu waredu tir ddigwydd o ganlyniad i’r cynnig.

Ystyriaethau eraill

Byddai’r adeiladau a’r safleoedd presennol yn parhau i weithredu lle y maen nhw o dan y cynnig. O ganlyniad, ni ragwelir y bydd unrhyw newidiadau i drefniadau teithio dysgwyr nac effeithiau ar hygyrchedd y ddarpariaeth, pe bai’r cynnig yn cael ei roi ar waith.

Yr awdurdod derbyn ar gyfer yr Ysgol Gynradd Ffaldau 3-11 arfaethedig fyddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Byddai manylion am drefniadau derbyn i’w gweld yn ‘Llyfryn Dechrau’r Ysgol– Canllaw i Bolisi a Threfniadau Derbyn Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Ysgolion’ gan y Cyngor. 

Mae crynodebau o adroddiadau arolygu Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn) mewn perthynas ag Ysgol Feithrin Pontycymer ac Ysgol Gynradd Ffaldau wedi’u cynnwys yn Atodiad A a B, er gwybodaeth.  Mae’r adroddiadau arolygu llawn ar gael oddi ar wefan Estyn.

Asesiad Effaith: Cymuned

Byddai’r feithrinfa yn parhau i weithredu ar ei safle presennol hyd nes y gellir gwneud lle i’r ddarpariaeth feithrin ar yr un safle ag Ysgol Gynradd Ffaldau, felly ni ragwelir unrhyw effaith negyddol arwyddocaol ar y gymuned.

Asesiad Effaith: Cydraddoldeb

Fel rhan o’r broses gyffredinol, mae gan y cyngor ddyletswydd i ystyried goblygiadau unrhyw gynnig ar bob aelod o’r gymuned leol a allai gael eu heffeithio’n annheg o ganlyniad i’r cynnig a wneir.  Gwnaed asesiad cychwynnol o’r potensial ar gyfer cyfle anghyfartal yn deillio o’r cynigion hyn a bydd asesiad effaith cydraddoldeb llawn yn cael ei gynnal yn gyfochrog â’r broses ymgynghori.  Bydd y canlyniadau a’r camau gweithredu a nodwyd gan yr asesiad hwn yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r broses ymgynghori, ac yn ffurfio rhan o’r adroddiad.  Os oes gennych unrhyw farn am botensial y cynnig hwn i effeithio naill ai’n gadarnhaol neu’n niweidiol ar unrhyw grwpiau neu unigolion, yna byddem yn croesawu’ch sylwadau fel rhan o’r ymgynghoriad hwn.

Y broses ymgynghori a’r broses statudol

Bydd y broses ymgynghori’n cael ei chwblhau erbyn 16 Rhagfyr 2013 a bydd y canlyniadau (a fydd yn cael eu hymgorffori yn y cynnig, lle bo modd) yn cael eu hadrodd wrth gyfarfod y Cabinet ar 7 Ionawr 2014.  Os penderfynir peidio â bwrw ymlaen â hyn, dyna fydd diwedd y cynnig hwn hyd y gellir ei ragweld, a bydd angen gofyn am gynnig arall.

Os eir ymlaen â’r penderfyniad, byddai angen cyhoeddi hysbysiad statudol yn amlinellu’r cynigion am gyfnod o 28 diwrnod a byddai unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol yn cael eu gwahodd yn ystod y cyfnod hwn. Os oes gwrthwynebiad yn y cyfnod Hysbysiad Cyhoeddus hwn, bydd angen i’r Cabinet ystyried y cynnig.  Wedyn, gallai’r Cabinet dderbyn, gwrthod neu addasu’r cynnig. Os nad oes unrhyw wrthwynebiad i’r cynnig, yna bydd yn mynd yn ei flaen yn amodol ar gael ei gymeradwyo’n derfynol gan y Cabinet.

Mae’r amserlen a’r weithdrefn dros dro fel a ganlyn: 

4 Tachwedd 2013 i

16 Rhagfyr  2013

Cyfnod ymgynghori lle rydym yn croesawu’ch barn a’ch arsylwadau ar y cynnig. Sylwer na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir ond cofrestru gwrthwynebiadau ar ôl cyhoeddi’r Hysbysiad Cyhoeddus.

 

18 Rhagfyr 2013

Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan CBSP, a bydd copïau caled o’r adroddiad ar gael ar gais.

 

7 Ionawr 2014

Adroddiad yr Ymgynghoriad i’r Cabinet ar ganlyniadau’r ymgynghoriad.

 

 15 Ionawr 2014

Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno, bydd Hysbysiad Cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi a bydd cyfnod o 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i’r cynnig yn ysgrifenedig.

 

12 Chwefror 2014

Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os nad oes unrhyw wrthwynebiadau, gall y Cabinet benderfynu ar unwaith p’un ai bwrw ymlaen ag ef ai peidio. Os bydd unrhyw wrthwynebiadau, bydd Adroddiad Gwrthwynebiadau yn cael ei gyhoeddi erbyn 4 Mawrth 2014 a’i anfon i’r Cabinet iddynt ei ystyried a gwneud penderfyniad dilynol.

Beth sy’n rhaid i chi ei ystyried nawr?

Fe’ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno’ch barn ynghylch p’un a ydych yn cefnogi’r cynnig i uno Ysgol Feithrin Pontycymer ac Ysgol Gynradd Ffaldau ai peidio.

Sut ydych yn cyfleu eich barn?

Bydd cyfarfodydd ymgynghori’n cael eu cynnal yn unol â’r manylion isod ar gyfer y gwahanol gyfranogion. Fe’ch gwahoddir i fynychu’r cyfarfod perthnasol lle gallwch glywed esboniad o’r cynnig, holi cwestiynau a mynegi unrhyw farn neu bryderon a allai fod gennych.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Ffaldau

 

Dyddiad

Amser

Cyfarfod gyda staff Ysgol Gynradd Ffaldau

7 Tachwedd 2013

4pm

Cyfarfod gyda chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Ffaldau

7 Tachwedd 2013

5.15pm

Cyfarfod gyda rhieni disgyblion Ysgol Ffaldau a chyfranogion eraill

7 Tachwedd 2013

6.30pm

Cyfarfod gyda Chyngor Ysgol, Ysgol Gynradd Ffaldau

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau

Lleoliad: Ysgol Feithrin Pontycymer

 

 

 

Cyfarfod gyda staff Ysgol Feithrin Pontycymer

13 Tachwedd 2013

4pm

Cyfarfod gyda chorff llywodraethu Ysgol Feithrin Pontycymer

13 Tachwedd 2013

5.15pm

Cyfarfod gyda rhieni disgyblion Ysgol Feithrin Pontycymer

13 Tachwedd 2013

6.30pm

Cyfarfod gyda disgyblion Ysgol Feithrin Pontycymer

I’w gadarnhau

I’w gadarnhau

Os oes gennych ragor o gwestiynau ynglŷn â’r cynnig hwn, eisiau cyflwyno’ch barn yn ysgrifenedig, awgrymu cynigion eraill neu ofyn am gopi o’r adroddiad yr ymgynghoriad pan fydd wedi’i gyhoeddi, cysylltwch (gan ddefnyddio’r ffurflen atodedig):

Cyfarwyddwr Corfforaethol – Plant
Y Gyfarwyddiaeth Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Marciwch y ffurflen at sylw Ellen Franks, neu anfonwch neges e-bost: ellen.franks@bridgend.gov.uk

Rhaid derbyn pob barn erbyn 16 Rhagfyr 2013 fan bellaf.


Ffurflen – Cynnig i uno Ysgol Feithrin Pontycymer ac Ysgol Gynradd Ffaldau

Enw:

Manylion cyswllt:

A ydych chi’n un o’r canlynol (ticiwch):           

Llywodraethwr Ysgol                           

Rhiant/Gwarcheidwad                                             

Disgybl Ysgol                                         

Staff Ysgol

Rhywun arall â buddiant (nodwch)

Sylwadau/awgrymiadau/ceisiadau/cwestiynau:

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau 

Last Updated: 09/05/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud