Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellau wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Cyflwyniad

Mae budd-dal y dreth gyngor yn dod i ben ar 31 Mawrth 2013, a bydd y cynllun newydd, gostyngiadau’r dreth gyngor, yn ei ddisodli ar 1 Ebrill 2013.

Darllenwch y wybodaeth bwysig hon ynglŷn â’r newidiadau a dywedwch wrthym beth yw eich barn. 

Beth yw’r dreth gyngor?

Treth leol yw’r dreth gyngor sy’n cael ei defnyddio i ariannu gwasanaethau lleol hanfodol a ddarperir gan y cyngor. Ceir naw band treth gyngor, o A (y dreth isaf) i I (y dreth uchaf).

Beth yw budd-dal y dreth gyngor?

Arian wedi’i dynnu oddi ar fil y dreth gyngor yw budd-dal y dreth gyngor. Mae swm y budd-dal y mae pobl yn ei gael yn dibynnu ar eu hamgylchiadau personol, er enghraifft eu hincwm. Mae mwy o bobl yn hawlio’r budd-dal hwn yn y DU nag unrhyw fudd-dal arall.

Mae bron i 15,800 o aelwydydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn derbyn budd-dal y dreth gyngor. Mae tua 11,900 o aelwydydd yn gymwys i gael gostyngiad o 100% oddi ar y dreth gyngor, sy’n golygu nad oes raid iddynt dalu dim treth gyngor eu hunain. Caiff y budd-dal hwn ei gredydu’n uniongyrchol i gyfrif treth gyngor yr unigolyn.

Rhwng mis Ebrill 2011 a mis Mawrth 2012 talodd y Llywodraeth tua £12.5 miliwn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn taliadau budd-dal y dreth gyngor. Mae’r taliadau a wneir gan y Llywodraeth wedi codi bob blwyddyn. Y rheswm am hyn yw bod mwy a mwy o bobl yn hawlio budd-dal y dreth gyngor oherwydd y dirwasgiad.

Crynodeb o’r newidiadau i fudd-dal y dreth gyngor o fis Ebrill 2013

Yn rhan o’r adolygiad o wariant yn 2010, penderfynodd y Llywodraeth ddod â Budd-dal y Dreth Gyngor i ben ar 31 Mawrth 2013 a sefydlu cynlluniau eraill yn ei le i gynorthwyo gyda biliau’r dreth gyngor.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu cynllun newydd ar gyfer Cymru, o’r enw cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor.

O dan y cynllun newydd, ni fydd y Llywodraeth ond yn darparu 90% o’r cyllid y mae’n ei ddarparu ar hyn o bryd tuag at gynllun budd-dal y dreth gyngor. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi dalu tuag at fil eich treth gyngor o 1 Ebrill 2013 os ydych yn hawlio budd-dal y dreth gyngor ar hyn o bryd. Bydd yn rhaid i bawb dalu o leiaf 10%-20% o fil eu treth gyngor. Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu ar y ganran.

*Ni fydd gostyngiadau ac eithriadau presennol y dreth gyngor yn newid, er enghraifft y gostyngiad o 25% i bobl sengl, a’r eithriad i bobl â nam meddyliol difrifol sy’n byw ar eu pen eu hunain.

Diben yr ymgynghoriad hwn yw gofyn eich barn ynglŷn â’r modd y mae’r cyngor yn bwriadu gweithredu cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor.

Gan fod yn RHAID i’r cyngor ymuno â chynllun newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer gostyngiadau’r dreth gyngor, mae’n bwysig cofio na fyddwn ni’n gallu newid y cynllun. Ond byddwn yn anfon eich sylwadau at Lywodraeth Cymru cyn i’r cynllun newydd ddechrau.

Ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn

Rydym wedi ysgrifennu at bawb sy’n derbyn budd-dal y dreth gyngor ar hyn o bryd i roi gwybod iddynt am y newidiadau arfaethedig ac i’w hannog i roi eu barn trwy lenwi’r holiadur byr.

Mae mwy o fanylion am y newidiadau a fydd yn cael eu cyflwyno dan y cynllun newydd i’w gweld yma. Argymhellir eich bod yn darllen y wybodaeth hon cyn llenwi’r holiadur.

Gallwch hefyd argraffu copi o’r holiadur yma, ei lenwi a’i anfon yn ôl trwy’r post at:

Y Tîm Ymgynghoriadau

Cyfathrebu a Marchnata

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel

Os hoffwch gael gwybod mwy am yr ymgynghoriad hwn a sut y bydd yn effeithio arnoch chi, neu os hoffech gael copi o’r wybodaeth hon, ffoniwch (01656) 643643 neu anfonwch e-bost i consultation@bridgend.gov.uk.

Os oes arnoch angen y ddogfen ymgynghori ar ffurf wahanol, ffoniwch y cyngor ar 01656 643643 neu anfonwch e-bost i: consultation@bridgend.gov.uk

Cyfnod yr ymgynghoriad

Rhaid i ni dderbyn eich sylwadau i gyd erbyn 13 Ionawr 2013 felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â ni cyn y dyddiad hwnnw.

Beth yw’r camau nesaf?

Cyhoeddir canlyniadau’r ymgynghoriad hwn ym mis Ionawr 2013 a bydd y Cyngor yn penderfynu sut i weithredu cynllun newydd gostyngiadau’r dreth gyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Byddwn yn ysgrifennu at bawb sy’n hawlio budd-dal y dreth gyngor yn y Flwyddyn Newydd i roi gwybod iddynt sut y bydd y newidiadau yn effeithio arnynt.

Manylion cyswllt

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn, ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch e-bost i consultation@bridgend.gov.uk.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellau wedi ei gau

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud