Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor 2014/15

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Beth yw’r dreth gyngor?

Treth leol yw’r dreth gyngor sy’n cael ei gosod gan y cyngor ar sail gwerth eich cartref ar 1 Ebrill 2003. Y cyngor sy’n gyfrifol am gasglu’r dreth gyngor ac mae’r arian hwn yn ariannu cyfran o wasanaethau cyhoeddus lleol, gan gynnwys casglu sbwriel, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd yr amgylchedd ac addysg.

Beth yw gostyngiadau’r dreth gyngor?

Cafodd budd-dal y dreth gyngor ei ddisodli gan ostyngiadau’r dreth gyngor  ledled Cymru o 1 Ebrill 2013.  Mae gostyngiadau’r dreth gyngor yn cael eu talu i aelwydydd incwm isel i’w cynorthwyo i dalu eu biliau treth gyngor. Mewn sawl achos mae’n bosibl derbyn cymorth o 100%, er enghraifft os yw ymgeisydd yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu Warant Credyd Pensiwn.

Beth yw cynllun gostyngiadau’r dreth incwm?

Llywodraeth Cymru sy’n gwneud y rhan fwyaf o’r penderfyniadau ynglŷn â phwy sydd â hawl i dderbyn y gostyngiadau, ac mae’n nodi’r rheolau hyn yng nghynllun gostyngiadau’r dreth incwm. Er hynny, mae’r cyngor yn cael gwneud rhai penderfyniadau penodol ynglŷn â’r gostyngiadau.

Mae’r cyngor yn cael penderfynu: 

  • a fydd yn cynyddu’r cyfnod taliad estynedig safonol i bobl sy’n mynd yn ôl i weithio, pan fyddant wedi bod yn derbyn budd-dal cymwys am fwy na 26 wythnos;
  • a fydd yn ystyried incwm y mae pobl yn ei dderbyn o Bensiynau Anabledd Rhyfel a Phensiynau Rhyfel Gwraig Weddw wrth benderfynu a oes gan bobl hawl i dderbyn gostyngiadau’r dreth gyngor;
  • a fydd yn ôl-ddyddio ceisiadau am ostyngiadau ar y dreth gyngor am fwy na’r drefn safonol o dri mis dan amgylchiadau penodol.

Ymgynghorwyd â chi ynglŷn â hyn yn ystod gaeaf y llynedd, ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor ar gyfer 2013/14.  Ar ôl ymgynghori, penderfynodd y cyngor: 

  • gadw’r cyfnod taliad estynedig o bedair wythnos yn ôl y drefn safonol;
  • diystyru Pensiynau Anabledd Rhyfel a Phensiynau Rhyfel Gwraig Weddw wrth gyfrifo hawl pobl i dderbyn gostyngiadau’r dreth incwm;
  • ymestyn y cyfnod ar gyfer ôl-ddyddio ceisiadau am ostyngiadau’r dreth gyngor i uchafswm o chwe mis yn hytrach na’r drefn safonol o dri mis. 

I wybod mwy am yr ymgynghoriad a gynhaliwyd y llynedd a’r penderfyniadau a wnaed, darllenwch yr adroddiad a aeth i’r Cyngor ar 29 Ionawr 2013 trwy glicio yma

Ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn

Mae cynllun presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer gostyngiadau’r dreth gyngor yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth 2014, felly cynigir cynllun newydd, a fydd ar waith o fis Ebrill 2014 tan fis Mawrth 2015.  Yn y cynllun drafft newydd hwn, mae’n dal i gynnig rhoi hyd at 100% o gymorth â’r dreth gyngor i bobl sy’n talu treth, yn ddibynnol ar amgylchiadau ariannol yr aelwyd. Bydd gostyngiadau ar y dreth gyngor sydd eisoes yn bodoli hefyd yn aros yr un fath yn y cynllun drafft newydd, er enghraifft y gostyngiad o 25% i bobl sengl, ac eithriadau sydd eisoes yn bodoli, er enghraifft eithrio pobl sydd â nam meddyliol difrifol ac yn byw ar eu pennau eu hunain,.

Fel gaeaf diwethaf, rhaid i’r cyngor benderfynu eto:

  • a fydd yn cynyddu neu’n gostwng y cyfnod taliad estynedig safonol i bobl sy’n dychwelyd i weithio, pan fyddant wedi bod yn derbyn budd-dal cymwys am fwy na 26 wythnos;
  • a fydd yn ystyried incwm y mae pobl yn ei dderbyn o Bensiynau Anabledd Rhyfel a Phensiynau Rhyfel Gwraig Weddw wrth benderfynu a oes gan bobl hawl i dderbyn gostyngiadau’r dreth gyngor;
  • a fydd yn ôl-ddyddio ceisiadau am ostyngiadau ar y dreth gyngor am fwy na’r drefn safonol o dri mis dan amgylchiadau penodol.

Mae’n rhaid i’r cyngor wneud y penderfyniadau hyn erbyn 31 Ionawr 2014, ac mae’n ymroddedig i sicrhau bod trigolion yn cael dweud eu barn cyn gwneud hynny.

I rannu eich safbwyntiau gyda ni, llenwch yr arolwg ar-lein byr trwy glicio yma

Fel arall, cewch rannu eich safbwyntiau trwy anfon eich sylwadau mewn neges e-bost at:

consultation@bridgend.gov.uk

neu trwy ysgrifennu at:

Ymgynghoriad
Adain 3, Cwrt y Cigfrain
Lôn y Bragdy
Pen-y-bont ar Ogwr 

Cewch wneud cais am gopi papur o’r arolwg trwy ffonio 01656 643396 (rhowch 18001 cyn y rhif hwn os ydych yn defnyddio ffôn testun, er mwyn defnyddio’r Gwasanaeth Cyfnewid Testun) neu trwy anfon neges e-bost at consultation@bridgend.gov.uk 

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben ddydd Mawrth 17 Rhagfyr 2013, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich safbwyntiau i ni cyn hynny. 

Beth yw’r camau nesaf?

Ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori byddwn yn casglu’r holl sylwadau a dderbyniwyd.  Cyhoeddir y canlyniadau ar ein gwefan, a bydd y cyngor yn eu hystyried yn y cyfarfod ar 8 Ionawr 2014 cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Manylion cyswllt

Os ydych am gael mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn a sut y gallai effeithio arnoch, neu os oes angen i chi gael yr arolwg mewn iaith arall neu ar ffurf arall, ffoniwch 01656 643396 (rhowch 18001 cyn y rhif hwn os ydych yn defnyddio ffôn testun, er mwyn defnyddio’r gwasanaeth Cyfnewid Testun) neu anfonwch neges e-bost at consultation@bridgend.gov.uk

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 26/02/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud