Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun Corfforaethol 2013-2017

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Ein hymrwymiadau ar gyfer 2014-15

Cyflwyniad

Rydym yn cynnal ymgynghoriad ar gynnwys ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2013-17 ar hyn o bryd. Fel rhan o’r ymgynghoriad, byddem yn hoffi cael eich sylwadau ar y cynllun drafft, er mwyn inni eu hystyried cyn cwblhau’r cynllun.

Bydd y fersiwn derfynol ar gael ar wefan y cyngor www.bridgend.gov.uk ym mis 2013.

Beth yw’r Cynllun Corfforaethol?

Mae Cynllun Corfforaethol 2013-17 yn gosod y prif flaenoriaethau y bydd y cyngor yn canolbwyntio arnynt yn ystod y 4 blynedd nesaf. Cyfeirir at y rhain fel ein “blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella”. Mae’r blaenoriaethau hyn yn cyfrannu at gyflawni prif nod y cyngor o gyflenwi’r gwasanaethau lleol gorau bosibl yng Nghymru.

Beth yw blaenoriaethau’r Cyngor?

Nodir isod y pum blaenoriaeth a amlinellir yng Nghynllun Corfforaethol 2013-17:

  • Datblygu’r economi leol
  • Codi dyheadau a sbarduno cyflawniad addysgol
  • Cefnogi plant a theuluoedd trwy eu helpu i ymdopi â’u problemau mor gynnar â phosibl
  • Helpu pobl sy’n agored i niwed a phobl hŷn i aros yn annibynnol
  • Annog ffyrdd iach o fyw er mwyn gostwng anghydraddoldeb iechyd

Beth y mae’r Cynllun Corfforaethol yn ei gynnwys?

Ar gyfer pob un o flaenoriaethau’r cyngor, rhoddir gwybodaeth ynglŷn â pham y mae’r flaenoriaeth yn bwysig, pa ganlyniadau yr ydym eisiau eu cyflawni erbyn 2017, sut yr ydym yn mynd i bwyso a mesur llwyddiant, a beth yw ein hymrwymiadau ar gyfer y flwyddyn 2013-14 sydd ar ddod.

Ynglŷn â’r ymgynghoriad hwn

Hoffem gael eich sylwadau ar y Cynllun Corfforaethol cyn ei gwblhau.

Gallwch roi eich barn i ni trwy lenwi’r arolwg ar-lein byr yma.

Fel arall, gallwch argraffu copi o’r holiadur yma, ei lenwi a’i anfon yn ôl trwy’r post at:

Y Tîm Gwella Corfforaethol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cwrt y Cigfrain
Lôn y Bragdy
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3LP

Cyfnod ymgynghori

Mae’n rhaid i ni dderbyn yr holl sylwadau erbyn 18 Chwefror 2013, ac felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich sylwadau atom erbyn y dyddiad hwn.

Beth yw’r camau nesaf?

Byddwn yn ystyried yr holl sylwadau yr ydym yn eu derbyn, a phan fo’n briodol, byddwn yn diwygio’r cynllun yn unol â hynny. Byddwn hefyd yn nodi’r pwyntiau allweddol yn yr adran ymgynghori yn y ddogfen derfynol.

Bydd y Cynllun Corfforaethol terfynol ar gyfer 2013-17 yn cael ei gyhoeddi erbyn 30 Ebrill 2013.

Manylion cyswllt

Pe hoffech gael mwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn, neu os ydych angen y Cynllun Corfforaethol mewn fformat gwahanol, cysylltwch â’r Tîm Gwella Corfforaethol ar 01656 643243 neu anfonwch e-bost i: improvement@bridgend.gov.uk

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud