Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Bioamrywiaeth a Datblygu: Dull Gweithredu Seilwaith Gwyrdd Ynni Cynaliadwy Tai Fforddiadwy

Adolygiad o Safleoedd o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur (SBCD)

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Cyflwyniad

Mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â thair dogfen Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA): (1) Bioamrywiaeth a Datblygu: Dull Gweithredu Seilwaith Gwyrdd; (2) Ynni Cynaliadwy; a (3) Tai Fforddiadwy. Paratowyd yr holl ddogfennau hyn i roi canllawiau pellach i ddarpar ddatblygwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar wahanol bolisïau sydd yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) y Cyngor.

Mae'r ymgynghoriad hefyd yn ceisio eich barn ar adroddiad drafft sy'n manylu ar yr adolygiad cynhwysfawr o Safleoedd o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur (SBCD) ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Y Cefndir i'r Cynigion

Bioamrywiaeth a Datblygu: CCA Dull Gweithredu Seilwaith Gwyrdd Adolygiad o Safleoedd o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur (SBCD)

Mae ymwybyddiaeth gynyddol o'r angen i ddiogelu'r amgylchedd naturiol er budd y gwasanaethau y mae'n eu darparu i ni o safbwynt cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Fodd bynnag, mae galw cynyddol am ddatblygiad hefyd, sy'n darparu tai, gwaith a chyfleusterau addysgiadol ac ati i'r boblogaeth. Yn y gorffennol, ystyriwyd bod yr amcanion hyn yn cystadlu â'i gilydd, bod diogelu'r amgylchedd yn llesteirio datblygiad a bod datblygiad yn cael effaith andwyol ar yr amgylchedd. O ran hynny, mae amcan y CCA yn ddeublyg:

Yn y lle cyntaf, mae'r CCA yn darparu canllawiau manwl ar faterion bioamrywiaeth. Mae hyn yn galluogi datblygwyr i fod yn ymwybodol, o gyfnod cynnar yn y broses ddatblygu, o'r hyn y bydd y Cyngor yn ei ddisgwyl ganddynt o ran diogelu a gwella'r seilwaith gwyrdd sy'n bodoli yn y Fwrdeistref Sirol.

Yn ail, mae'r CCA yn ceisio dangos sut y gall y seilwaith gwyrdd gael ei weld fel ased a all, os caiff ei ddiogelu a'i wella, ddod â buddiannau cymdeithasol ac economaidd yn ogystal â'r buddiannau amgylcheddol amlwg, gan anghofio'r gwrthdaro hanesyddol hwn sy'n bodoli rhwng datblygiad a'r amgylchedd.

Y CCA hyn yw'r cyntaf o'u math i gael eu cynhyrchu yng Nghymru a'n gobaith yw y byddant yn cynrychioli arfer da o ran cyflwyno'r cysyniad o seilwaith gwyrdd i'r prosesau cynllunio a datblygu, gan wneud cyfraniad gwerthfawr at yr agenda datblygu cynaliadwy.

Mae cysylltiad cynhenid rhwng yr Adolygiad o Safleoedd o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur (SBCD)a'r CCA Bioamrywiaeth. Caiff y safleoedd eu cydnabod fel un o'r asedau seilwaith gwyrdd 'allweddol' sy'n bodoli yn y Fwrdeistref Sirol. Mae datblygiadau sy'n effeithio ar safleoedd lleol o bwys ar gyfer cadwraeth natur (SBCN), yn ogystal â safleoedd rhanbarthol fel gwarchodfeydd natur lleol, yn ddarostyngedig i Bolisi EBV4 y CDLl, sydd hefyd yn eu diogelu.

Mae Arolwg SBCN yn ddogfen ffeithiol sy'n cynnwys gwybodaeth fanwl am werth ecolegol pob safle gyda thaflen ddata a map ffiniau ar gyfer pob un. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys argymhellion ar gyfer gwaith pellach a chanllawiau ar sut y dylid rheoli cynefinoedd SBCN yn y dyfodol.

Mae'r CCA Bioamrywiaeth a Datblygu yn rhoi canllawiau manwl ar ystyried safleoedd a ddiogelir (gan gynnwys SBCN) wrth ddylunio cynigion datblygu yn y Fwrdeistref Sirol.

CCA Ynni Cynaliadwy

Mae'r Cyngor hefyd yn chwilio am ffyrdd o hwyluso'r gwaith o adeiladu tai ac adeiladau cynaliadwy ledled y Fwrdeistref Sirol sy'n effeithlon o ran eu defnydd o adnoddau naturiol ac ynni, yn ogystal â diwallu anghenion ynni pellach yr adeiladau hyn drwy gyfrwng systemau ynni adnewyddadwy neu garbon isel.

Y system gynllunio fydd un o'r ffyrdd allweddol o gyflawni hyn, ac mae gofynion polisi penodol ar waith o fewn Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr a fydd yn helpu i sicrhau bod cynigion datblygu newydd mor gynaliadwy â phosibl. Bydd hyn, ar y cyd â newidiadau blaengar i ofynion Rheoliadau Adeiladu, yn helpu i gyflawni targed Llywodraeth Cymru o sicrhau bod pob adeilad newydd yn cael ei adeiladu yn unol â safonau di-garbon (a di-ynni bron) erbyn 2021.

Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) drafft, Ynni Cynaliadwy, sy'n ymhelaethu ar bolisïau yn y CDLl sy'n ei gwneud yn ofynnol i ystyried y materion hyn pan fydd datblygwyr yn paratoi eu ceisiadau cynllunio ar gyfer gwaith datblygu newydd. Mae'r CCA yn cynnwys: 

 • Canllaw Cynllunio sy'n rhoi cyngor ar sut y gellir dylunio ac adeiladu pob datblygiad newydd yn gynaliadwy yn ogystal â lleihau'r defnydd o adnoddau naturiol ac ynni;
 • Cynllun Cyfleoedd Ynni sy'n rhoi gwybodaeth ofodol am yr adnoddau ynni adnewyddadwy sydd ar gael yn y Fwrdeistref Sirol. Mae fersiwn eglur iawn o'r Cynllun Cyfleoedd Ynni ar gael i'w lawrlwytho ar wahân isod;
 • Canllawiau Technoleg ar ddewis y system ynni carbon isel / adnewyddadwy fwyaf addas ar gyfer cynigion datblygu;
 • Canllaw ar Asesiadau Ynni, sy'n helpu datblygwyr i gyflwyno asesiad ynni gyda cheisiadau mawr. Mae'r asesiadau hyn yn ofyniad penodol o dan Bolisi ENV17 y CDLl.

CCA Tai Fforddiadwy

Mae darparu Tai Fforddiadwy drwy'r system gynllunio yn un o amcanion allweddol Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr. Prif bwrpas y CCA yw rhoi cyngor i ddatblygwyr ar yr amgylchiadau pan fydd y Cyngor yn disgwyl i dai fforddiadwy gael eu darparu ar ddatblygiadau preswyl arfaethedig.

I grynhoi, mae'r CCA yn darparu: 

 • Targed tai fforddiadwy y Cyngor mewn perthynas â sail dystiolaeth y CDLl ac anghenion lleol.
 • Proses ar gyfer ystyried cynigion datblygu lle y gall hyfywedd ariannol darparu tai fforddiadwy fod yn broblem.
 • Y fethodoleg y mae'r Cyngor yn ei ffafrio o ran darparu tai fforddiadwy gan gynnwys yr amgylchiadau pan allai darpariaeth oddi ar y safle neu daliad swm gohiriedig gael ei ystyried yn ddewis amgen derbyniol i ddarpariaeth ar y safle.
 • Dull o gyfrifo swm gohiriedig priodol ac enghreifftiau o brosiectau/mentrau a allai gael eu hariannu gyda chyfraniadau o'r fath.
 • Anogaeth i ddatblygwyr gymryd rhan mewn trafodaethau gyda'r Cyngor cyn cyflwyno cais er mwyn trafod mewn mwy o fanylder yr effaith y bydd y CCCA yn ei chael ar eu cynigion datblygu;
 • Ffigurau Canllawiau Costau Derbyniol (CCD)  cyfredol gan Lywodraeth Cymru.

Dulliau Ymgynghori

Rydym am sicrhau ein bod yn cael eich barn ar y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) a'r dogfennau ategol cyn iddynt gael eu cwblhau a'u cyhoeddi.

Gallwch ddarllen ac argraffu'r dogfennau canllaw a'r ffurflenni sylwadau ar-lein isod ac maent hefyd ar gael i chi eu gweld yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr ac ym mhob llyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol.

Sut y gallwch gyflwyno eich barn?

Anfonwch eich sylwadau atom drwy 

 • E-bostio eich sylwadau yn uniongyrchol at developmentplanning@bridgend.gov.uk
 • Anfon eich sylwadau at Mr David Llewellyn, Rheolwr Grŵp - Datblygu, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
 • Anfon eich sylwadau drwy ffacs i 01656 643190

Mae ffurflen sylwadau ar gael i chi ei chwblhau. Hwn yw'r dull a ffefrir gennym ar gyfer derbyn eich sylwadau.

Mae'n rhaid i ni dderbyn ffurflenni a sylwadaucyn 12:00 hanner dydd ddydd Iau 6ed Chwefror 2014. Yn anffodus, ni dderbynnir unrhyw sylwadau sy'n ein cyrraedd ar ôl y dyddiad cau hwn.

Cyfnod Ymgynghori

Mae'r cyfnod ymgynghori hwn rhwng dydd Iau 19fed Rhagfyr 2013 a 6ed Chwefror 2014.

Beth yw'r Camau Nesaf?

Unwaith y daw'r cyfnod ymgynghori i ben, bydd pob ymateb / sylw yn cael ei adrodd yn ôl i'r Pwyllgor Rheoli Datblygu gydag ymateb gan y Cyngor yn argymell unrhyw newidiadau arfaethedig yr ystyrir eu bod yn briodol yn sgil y sylwadau a dderbyniwyd.

Yna caiff y CCA eu mabwysiadu gan y Cyngor a chânt eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol.

Manylion Cyswllt

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad hwn, cysylltwch â'r tîm Cynllunio Datblygu ar 01656 643168, e-bost: developmentplanning@bridgend.gov.uk

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 16/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud