Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma i weld y prif ganfyddiadau.

 

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddyletswydd statudol i sicrhau bod darpariaeth gofal plant addas ar gael yn yr ardal leol ar gyfer rhieni/gofalwyr sy’n gweithio, a rhieni/gofalwyr sydd ar hyn o bryd yn hyfforddi er mwyn paratoi ar gyfer gweithio. 

Fel rhan o’r ddyletswydd hon, mae’n ofynnol i bob cyngor gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn bob tair blynedd.  Cynhaliodd y cyngor ei asesiad llawn cyntaf yn 2008, ei ail yn 2011, a bellach mae’n paratoi ar gyfer ei drydydd asesiad yn 2014. 

Fel rhan o’r asesiad, rhaid i’r cyngor adolygu’r cyflenwad o ofal plant, trwy ymgynghori â rhieni/gofalwyr, darparwyr a chyflogwyr gofal plant, er mwyn nodi a oes unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth ofal plant ledled y fwrdeistref sirol. 

Yna bydd y tîm Gofal Plant yn datblygu ‘Cynllun Gweithredu’ er mwyn ymdrin ag unrhyw fylchau a allai gael eu nodi.

Sut y gallaf gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn?

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a rhoi eich safbwyntiau ynglŷn â pha mor addas yw’r gofal plant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a faint ohono sydd ar gael gallwch:

Lenwi’r arolwg i rieni/gofalwyr trwy glicio yma

Llenwi’r arolwg i gyflogwyr trwy glicio yma

Ffonio, anfon neges e-bost neu ysgrifennu at y Tîm Gofal Plant gyda’ch sylwadau, neu i ofyn am gopïau papur o’r arolwg:

Rhif ffôn

01656 642649 (rhowch 18001 cyn y rhif hwn os ydych yn defnyddio ffôn testun, er mwyn defnyddio’r Gwasanaeth Cyfnewid Testun)

E-bost

bethan.davies@bridgend.gov.uk

Ysgrifennwch at

Bethan Davies
Tîm Gofal Plant
Cyfarwyddiaeth Plant
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Lefel 3 Swyddfeydd Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Bydd yr ymgynghoriad gyda darparwyr gofal plant yn dechrau yn y dyfodol agos.  Bydd y manylion yn ymddangos ar y wefan hon pan fyddant ar gael.

Cyfnod ymgynghori

Mae’r ymgynghoriad i rieni/gofalwyr yn dod i ben ddydd Gwener 13 Rhagfyr.

Bydd yr ymgynghoriad i gyflogwyr yn dod i ben ddydd Gwener 20 Rhagfyr.

Beth yw’r camau nesaf?

Bydd yr holl ymatebion i’r arolwg yn cael eu casglu a’u dadansoddi, a byddant yn cynorthwyo’r cyngor i nodi unrhyw fylchau sy’n bodoli yn y ddarpariaeth gofal plant yn y fwrdeistref sirol.  Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chrynhoi mewn dogfen o’r enw ‘Dadansoddi’r Bylchau’, a fydd ar gael ar gyfer ymgynghoriad yn ystod gwanwyn 2014. 

Manylion cyswllt

Os oes angen i chi gael yr arolwg mewn iaith arall neu ar ffurf arall, cysylltwch â’r Tîm Gofal Plant:

Rhif ffôn

01656 642649 (rhowch 18001 cyn y rhif hwn os ydych yn defnyddio ffôn destun, er mwyn defnyddio’r gwasanaeth Cyfnewid Testun)

E-bost

bethan.davies@bridgend.gov.uk

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 25/06/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud