Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arolygon Ecolegol dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y broses o adolygu cyfres o Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur ar hyd a lled y sir a ddynodwyd yng Nghynllun Datblygu Unedol (CDU) Cymeradwy’r Cyngor yn 2005 (Polisi EV19). Yn unol â chanllawiau cynllunio cyfredol, mae safleoedd o ddiddordeb cadwraeth natur wedi cael eu hadnabod er mwyn ymorol yn briodol amdanynt mewn perthynas â datblygu a defnyddio tir. Mae’r Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur hyn yn cael eu hadolygu yn awr fel rhan o baratoi Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr sydd wrthi’n dod i fodolaeth. Mae’r safleoedd yn cael eu hail-arolygu a’u hasesu’n unol â Chanllawiau Safleoedd Gwyllt Cymru – Arweiniad i Ddatblygu Systemau Bywyd Gwyllt Lleol yng Nghymru (Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, 2008), sy’n darparu fframwaith safonol i awdurdodau lleol ledled y rhanbarth ddethol a dynodi safleoedd bywyd gwyllt.

Mae Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur yn rhan allweddol o’r system gynllunio er mwyn i safleoedd o ddiddordeb cadwraeth natur sylweddol gael eu gwarchod ac/neu eu gwella y tu allan i’r rhwydwaith cyfyngedig o safleoedd a warchodir yn statudol megis Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae ymgynghoriaeth Capita Symonds wedi cael comisiwn gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr i gyflawni’r prosiect i asesu’r Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur o fewn y Fwrdeistref Sirol. Mae’r ymgynghorwyr hyn wedi’u hawdurdodi gan CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn unol â’i bwerau dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (adran 324) i fynd ar dir preifat a chynnal arolygon o lystyfiant a rhywogaethau.

Bydd y prosiect yn cael ei gyflawni rhwng mis Awst a mis Tachwedd 2011. Os hoffech drafod y materion hyn ymhellach, cysylltwch ag Ecolegydd y Sir neu’r Swyddog Rheoli Cefn Gwlad ar 01656 643196 neu 643160. Fel arall gallwch anfon neges e-bost i’r cyfeiriad canlynol SINCreview@bridgend.gov.uk

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud