Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgynghoriadau wedi dod i ben

Rhoddir manylion ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan y cyngor, ond sydd wedi dod i ben bellach, drwy'r dolenni isod.

Cliciwch ar ddolen am ragor o wybodaeth am yr hyn y gwnaethom ymgynghori yn ei gylch a pham.

2018   /   2017   /   2016   /   2015   /   2014   /   2013   /   2012

Dolenni cyflym

Past consultation Thumbnail More information

Ymgynghoriadau

Panel dinasyddion

Mwy o wybodaeth

Ymgynghoriadau yn 2018

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr Cynllun Llesiant Drafft

Prosiect Ailfodelu Gwasanaethau Preswyl i Blant

Cynigion i ymgynghori ynghylch newid y canllawiay ar y polisi ar gyfer oed cerbydau hacnai a cherbydau i'w llogi'n breifat, a'r polisiau archwilio

Ymgynghoriadau yn 2017

Cynnig i sefydlu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Llangrallo drwy ehangu

Panel Dinasyddion: arolwg gwanwyn - cofrestrwch

Asesiad digonolrwydd gofal plant 2017

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - arolwg #GwellaPenYBont

Newidiadau polisi arfaethedig ar godi tâl am ofal a chymorth 

Cynnig i ymgynghori ar bolisi bwriadu defnyddio cerbydau Hackney (tacsis)

Ysgol Gynradd Afon y Felin - Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Afon y Felin drwy ehangu

Ymgynghoriadau yn 2016

Deall y galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor 2017/18

Llunio dyfofol Pen-y-bont ar Ogwr

Asesiad digonolrwydd gofal plant

Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig

Arolwg o fynediad i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr

Casglu gwastraff: arolwg casgliadau ychwanegol

Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd - Ymgynhori

Cynllyn Cydraddoldeb Strategol 2015 / 2016

Adolygiad Llwybr Teithio Dysgwyr 2015 / 2016

Gwasanaethau ar-lein

Panel Dinasyddion: arolwg gwanwyn - cofrestrwch

Ysgol Gynradd Pencoed - Cynnig i wneud newid a reoleiddir i Ysgol Gynradd Pencoed, trwy adleoli’r ysgol, yn cynnwys campws Heol y Cyw, i safle caeau chwarae Ysgol Gynradd Pencoed ar Heol  Penprysg, Pencoed, o 1 Ebrill 2018 ymlaen

Ysgol Gynradd Pîl - Cynnig i newid y ddarpariaeth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Pîl

Strategaeth Tai Lleol

Arolwg Mesur Blaenoriaethau Corfforaethol

Cynllyn Cydraddoldeb Strategol

Adolygiad o wastraff ac ailgylchu yn y cartref

Ymgynghoriadau yn 2015

Safleoedd ar gyfer Sipsiwm, Teithwyr a Phobl Sioeau

Barcio gyda Bathodyn Glas

Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Llunio Dyfodol Pen-Y-Bont ar Ogwr

Teithio Llesol 2015

Gofal Cartref

Arolwg ar y Cynllun Cyflawni ar gyfer Dementia

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw - Cynnig i wneud addasiad a reoleiddir i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw drwy adleoli'r ysgol i adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Gynradd Betws.

Ysgol Gynradd Brynmenyn - Cynnig i wneud newid a reoleiddir ar ffurf ehangu Ysgol Gynradd Brynmenyn a'i symud i adeilad newydd ar dir wrth ymyl Coleg Cymunedol y Dderwen

Adolygiad o waith gofalwyr pafiliynau chwaraeon

Cynnig i newid y ddarpariaeth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Pencoed

Ysgolion Babanod ac Iau Mynydd Cynffig

Adolygiad o Dai Bach Cyhoeddus 2015

Ymgynghoriadau yn 2014

Cynnig i ddod â chanolfan adnoddau dysgu ar gyfer anawsterau dysgu cymedrol i ben ac agor canolfan adnoddau dysgu sbectrwm awtistig yn Ysgol Gynradd y Pîl

Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2014

Adolygiad Teithio gan Ddysgwyr

Adolygiad o Ddosbarthiadau Pleidleisio 2014

Canllawiau Cynllunio Atodol

Is-ddeddfau aciwbigo, tatŵio, lliwio croen yn lled barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis

Adolygiad o'r Gyllideb 2015

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw trwy ei helaethu

Ymgynghoriad ynglŷn â’r Polisi Trwyddedu

Cod ymddygiad hysbysiadau cosb benodedig am absenoldeb o’r ysgol

Cynnig i sefydlu darpariaeth canolfan adnoddau dysgu yn Ysgol Gyfun Maesteg

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2014–2017

Cynnig i wneud newidiadau i ardaloedd dalgylch ysgolion cyfun Cynffig a chyfun Porthcawl

Cynnig i ddiwygio Polisi Addysg Feithrin y Cyngor

Teithio llesol

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Bioamrywiaeth a Datblygu: Dull Gweithredu Seilwaith Gwyrdd Ynni Cynaliadwy Tai Fforddiadwy

Cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth i ddisgyblion ag Anawsterau Dysgu Cymedrol (ADC) yn Ysgol Gynradd Plasnewydd

Cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth lloeren Ysgol Arbennig Ysgol Bryn Castell yn Ysgol Gynradd Maes yr Haul i hyd at 8 disgybl (CALL) (yng Nghyfnod Allweddol 2) ar gyfer disgyblion ag anawsterau cyfathrebu.

Cynnig i roi'r gorau i ddarpariaeth ADC (Anawsterau Dysgu Cymedrol) yn Ysgol Gynradd Blaengarw.

Cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu (CAD) yn Ysgol Iau Llangewydd i hyd at 8 disgybl (CALL) (ar Gyfnod Allweddol 2) ar gyfer disgyblion gydag anawsterau cyfathrebu.

Ymgynghoriadau yn 2013

Newidiadau i Bolisi Cludo Dysgwyr y cyngor

Cynllun Corfforaethol 2013-17 – Ymgynghoriad 2014-15

Cynnig i gyfuno Ysgol Gynradd Betws ac Ysgol Gynradd Tynyrheol

Cynnig i wneud addasiadau rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw trwy adleoli’r ysgol

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor 2014/15

Cynnig i gyfuno Ysgol Feithrin Pontycymer ac Ysgol Gynradd Ffaldau

Ymwybyddiaeth o Sgamiau

Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Diwygiedig y CDLl

Strategaeth Leol ar gyfer rheoli pergyl llifogydd

Cynllun Corfforaethol 2013-2017

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor

Ymgynghoriadau yn 2012

Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr

Arolygon Ecolegol o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Hoffem gael eich barn ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Last Updated: 07/02/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud