Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Papur ymgynghori: newidiadau i Bolisi Cludo Dysgwyr y Cyngor

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 16 Rhagfyr 2013 hyd 24 Ionawr 2014.

Cyd-destun

Mae Pen-y-bont ar Ogwr, fel holl awdurdodau lleol Cymru, yn wynebu toriadau na welwyd eu tebyg yn ei gyllideb refeniw. Mae’r Cyngor yn wynebu gorfod arbed £36 miliwn yn ystod y cyfnod 2014-2017 ac mae wedi ffurfio Strategaeth Ariannol Tymor Canolig i ddynodi’r arbedion angenrheidiol.

Ystyriodd y Cyngor ei wariant ar gludiant dewisol ac mae’n cynnig y dylid gwneud newidiadau i’w bolisi Cludo Dysgwyr fel yr amlinellir yn yr adroddiadau i’r Cabinet ar 17 Medi 2013 a 10 Rhagfyr 2013.

Cytunodd y cabinet y byddai’n ymgynghori â’r rhai sydd â diddordeb i geisio eu barn ar y cynigion. Rhoddir crynodeb o’r newidiadau arfaethedig yn y papur hwn ac rydym yn gwahodd sylwadau gan randdeiliaid a fydd yn cael eu hystyried gan y Cabinet yn Chwefror 2014 cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Gellir ymateb:

1.         Ar-lein trwy lenwi a chyflwyno’r holiadur ar-lein

2.         Trwy lenwi a dychwelyd yr holiadur ar ddiwedd y ddogfen hon at Y Gyfarwyddiaeth Plant, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AR erbyn 24 Ionawr 2014.

3.         Trwy lenwi’r holiadur ar ddiwedd y ddogfen hon a’i ddychwelyd trwy e-bost at childrenandyoungpeople@bridgend.gov.uk

 

Os hoffech gael copi caled o’r holiadur, cysylltwch â’r Gyfarwyddiaeth Plant ar 01656 642615.

 

Cynnig 1

Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol: newid i’r lleiafswm o ran pellteroedd statudol

Y sefyllfa bresennol

Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i gynnig cludiant am ddim i:

 • bob plentyn sy’n cael addysg gynradd ac yn byw 2 filltir neu fwy o’i gartref at yr ysgol addas agosaf;
 • bob plentyn sy’n cael addysg uwchradd (11-16 oed) sy’n byw 3 milltir neu fwy o’i gartref at yr ysgol addas agosaf.

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn defnyddio grym dewisol i gynnig cludiant am ddim i:

 • Blant oed cynradd sy’n byw dros 1½ milltir o’r ysgol yn eu dalgylch lleol;
 • Blant oed uwchradd sy’n byw dros 2 filltir o’r ysgol yn eu dalgylch lleol.

Cynnig

Cynigir y dylai’r Cyngor symud i’r pellteroedd statudol i bennu cymhwyster i gludiant am ddim o’r cartref i’r ysgol. Felly, os derbynnir y cynnig, dim ond disgyblion sy’n byw tu hwnt i’r terfyn 2 filltir (cynradd) a 3 milltir (uwchradd) fyddai’n gymwys i gael cludiant am ddim.

Amseriad

Bwriedir cyflwyno’r newid am y tro cyntaf ym Medi 2015. Bydd y newid hwn mewn polisi yn effeithio ar blant:

 • sy’n dechrau’r ysgol am y tro cyntaf (Plant blwyddyn derbyn) ym Medi 2015;
 • sy’n trosglwyddo rhwng ysgolion;
 • sy’n trosglwyddo i ysgolion uwchradd ym Medi 2015.

Bydd plant sydd eisoes yn yr ysgol yn parhau i gael cludiant am ddim nes byddant naill ai yn trosglwyddo i ysgolion uwchradd neu yn cwblhau eu haddysg statudol ar ddiwedd Blwyddyn 11.

Ni fydd y cynnig yn effeithio ar blant pan fydd y llwybr cerdded i’r ysgol wedi ei bennu fel ‘llwybr cerdded anniogel’ neu pan fydd gan blant ddatganiad o anghenion addysgol arbennig.

 

Cynnig 2

Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol / Coleg: peidio â darparu cludiant i ddysgwyr ôl 16 oed.

Y sefyllfa bresennol

Nid oes dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu cludiant am ddim i ddysgwyr ôl 16 oed. Ond, ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn defnyddio ei ddisgresiwn i ddarparu cludiant am ddim i’r ysgol neu goleg pan fydd y dysgwr:

 

 • Yn mynychu’r sefydliad agosaf sy’n cynnig y cwrs astudio o ddewis y dysgwr;
 • Yn byw fwy na 2 filltir o’r sefydliad hwnnw.

Cynnig

Cynigir y dylai’r Cyngor ddwyn cludiant am ddim i’r holl ddysgwyr ôl 16 oed i ben.

Amseriad

Bwriedir cyflwyno’r newid am y tro cyntaf ym Medi 2015. Bydd y newid hwn mewn polisi yn effeithio ar y dysgwyr hynny sydd yn mynd i’r chweched dosbarth neu’r coleg ym Medi 2015.

 

Bydd y rhai sydd yn y chweched uchaf neu ar ail flwyddyn cwrs dwy flynedd yn y coleg yn parhau i gael cludiant ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster.

 

Cynnig 3

Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol: peidio â darparu cludiant i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Y sefyllfa bresennol

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn darparu cludiant am ddim ar sail ddewisol i blant sy’n mynychu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir (Catholig a’r Eglwys yng Nghymru) ar sail y meini prawf pellter teithio dewisol (1½ milltir cynradd, 2 filltir uwchradd) heb ystyried a oes ysgol Awdurdod Lleol yn nes.

Cynnig

Cynigir na fydd y Cyngor yn ystyried cludiant am ddim i ddisgyblion newydd Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir oni bai na fydd ysgol Awdurdod Lleol yn nes.

Amseriad

Bwriedir cyflwyno’r newid am y tro cyntaf ym Medi 2015. Byddai’r newid polisi yn effeithio ar y rhai sy’n dechrau’r ysgol am y tro cyntaf (Plant blwyddyn derbyn) ym Medi 2015 a’r rhai sy’n trosglwyddo i ysgolion uwchradd neu’n cychwyn ar eu hastudiaethau yn y chweched.

Bydd y rhai sydd eisoes yn yr ysgol yn parhau i gael cludiant am ddim nes byddant naill ai yn trosglwyddo i ysgolion uwchradd neu yn cwblhau eu haddysg statudol ar ddiwedd Blwyddyn 11.

 

Cynnig 4

Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol:Codi tâl am gludiant ôl 16

Y sefyllfa bresennol

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn darparu cludiant am ddim ar sail ddewisol i bob dysgwr ôl 16 sy’n mynychu’r ysgol neu goleg agosaf.

Cynnig

Pe bai Cynnig 1 uchod yn cael ei gyflwyno bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu cludiant am ddim i blant cymwys ac yn trefnu bysiau ysgol. Felly cynigir y dylid cynnig seddi sydd ar gael ar fysiau contract ysgol, ar yr amod bod tâl blynyddol yn cael ei dalu, i’r myfyrwyr chweched dosbarth hynny nad ydynt bellach yn gymwys i gael cludiant am ddim.

Mae’r cynnig hwn yn ddichonol, yn bennaf, ar gyfer dysgwyr ôl 16 sy’n mynd i’r chweched dosbarth. Ond, bydd ymrwymiad y Cyngor i gludo myfyrwyr coleg os bydd Cynnig 2 uchod yn cael ei gyflwyno yn cael ei leihau ym Medi 2015 (dim ond myfyrwyr 2il flwyddyn fyddai’n gymwys) ac yn dod i ben yn llwyr ym Medi 2016.

Amseriad

Bydd y newid mewn polisi yn effeithio ar y dysgwyr hynny sydd yn mynd i’r chweched dosbarth/coleg ym Medi 2015.

 

Cynnig 5

Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol:Cynyddu cost ‘lleoedd talu’

Y sefyllfa bresennol

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn cynnig lleoedd dros ben ar gerbydau contract ysgol presennol i blant nad ydynt yn gymwys am gludiant am ddim am gost o £270 y flwyddyn. Mae hyn yn is na chost economaidd ar gyfartaledd sedd ar gerbyd.

Cynnig

Cynigir felly y dylid codi’r gost economaidd (gwir gost) am sedd ar gerbyd ysgol ar gontract.

Amseriad

Bwriedir cyflwyno’r tâl uwch am y tro cyntaf ym Medi 2015.

 

Cynnig 6

Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol:Rhesymoli cludiant AAA

Y sefyllfa bresennol

Mae’r Cyngor yn cludo dysgwyr ag anghenion addysgol ychwanegol i’r ddwy ysgol arbennig, yr Uned Cyfeirio Disgyblion a’r Canolfannau Adnoddau Dysgu, sydd mewn ysgolion prif ffrwd ac ohonynt.

Cynnig

Mae’r Cyngor yn dymuno ystyried ystod eang o gynigion i edrych ar wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd cludo dysgwyr gydag anghenion ychwanegol. Nid yw hyn yn newid mewn polisi ac mae’r Cyngor yn derbyn yr egwyddor mai anghenion y dysgwr sydd bwysicaf wrth bennu’r dull cludo mwyaf addas.

Mae’r cynigion hyn yn cynnwys:

 • ystyried, i bobl ifanc y mae hynny’n addas ar eu cyfer, ffurfiau eraill o gludiant heblaw tacsis a bysiau mini;
 • darparu dewisiadau eraill, pan fydd yn addas, heblaw tacsis penodol i ddysgwyr unigol;
 • sicrhau bod y nifer fwyaf bosibl o ddysgwyr yn cael eu cludo ar fysiau mini yn hytrach na thacsis;
 • defnyddio cerbydau arbenigol yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Oedolion;
 • archwilio potensial gweld Ysgolion Arbennig yn defnyddio eu staff eu hunain a/neu eu cerbydau i gludo eu disgyblion i’r ysgol ac ohoni;
 • holi rhieni i fesur y potensial i rieni ddefnyddio eu cerbydau eu hunain i gludo eu plant i’r ysgol;
 • ystyried defnyddio hyfforddwyr teithio annibynnol i hyfforddi’r dysgwyr i deithio ar gludiant cyhoeddus a fydd yn cynnig sgiliau bywyd hanfodol i ddysgwyr;
 • cydweithio gydag awdurdodau lleol cyfagos a all fod yn cludo plant i’n dwy ysgol arbennig hefyd.

Amseriad

Gan nad yw hyn yn gofyn am newid polisi mae’r Cyngor yn dymuno archwilio’r dewisiadau ar unwaith a chyflwyno unrhyw newidiadau o Ebrill 2014.

 

 

 

Ymateb i’r ymgynghoriad

 Bcbclogo

 

 

Llenwch y tabl isod, dewiswch UN ateb ar gyfer pob un o’r cynigion:

 

 

 

Rwyf yn cytuno

 

Rwyf yn anghytuno

 

Nid wyf yn cytuno nag anghytuno

1

A ydych yn cytuno y dylai’r Cyngor symud i’r pellteroedd statudol - 2 filltir (cynradd) a 3 milltir (uwchradd) i bennu cymhwyster i gludiant am ddim o’r cartref i’r ysgol?

 

 

 

 

2

A ydych yn cytuno na ddylai’r Cyngor ddarparu cludiant am ddim i’r holl ddysgwyr ôl 16 oed (disgyblion chweched dosbarth a myfyrwyr coleg)?

 

 

 

 

3A

 

 

 

 

 

 

3B

 

 

 

 

 

A ydych yn cytuno na ddylai’r Cyngor ddarparu cludiant am ddim i ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir (Catholig neu Eglwys yng Nghymru)?

 

Neu:

 

A ydych yn cytuno y dylai’r Cyngor ddarparu cludiant am ddim i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Cyfrwng Cymraeg os byddant yn byw tu hwnt i’r pellteroedd statudol (gweler 1 uchod)?

 

 

 

 

4

A ydych yn cytuno y dylai’r Cyngor gynnig seddi ar fysiau contract ysgol i fyfyrwyr chweched dosbarth a fydd yn colli eu hawl i gludiant am ddim – (Dan Gynnig 2)?

 

 

 

 

5

A ydych yn cytuno y dylai’r Cyngor godi gwir gost lle ar gerbyd contract ysgol?

 

 

 

 

6

A ydych yn cytuno y dylai’r Cyngor wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd cludiant i ddysgwyr ag anghenion addysgol ychwanegol?

 

 

 

Dywedwch wrthym pwy ydych chi, os gwelwch yn dda:

Rhiant

 

Llywodraethwr

 

Disgybl/Myfyriwr

 

Darparwr Cludiant

 

Staff Ysgol/Coleg

 

Sector Gwirfoddol a Gynorthwyir

 

Sector a Gynhelir gan yr Awdurdod Lleol

 

Cynghorydd

 

Ticiwch y blwch/blychau priodol

Arall – Nodwch

 

 

Os hoffech roi unrhyw sylwadau penodol ar unrhyw un o’r chwe chynnig, gwnewch hynny yn y blwch isod:

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

 

Last Updated: 26/02/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud