Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i newid y ddarpariaeth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn Ysgol Gynradd Pîl.


Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

 

Darlun cyffredinol

Diben yr ymgynghoriad yw gofyn am eich barn ynglŷn â’r cynnig i gau’r ganolfan adnoddau dysgu ar gyfer 15 o ddisgyblion ag Anawsterau Dysgu Cymedrol (MLD) yn Ysgol Gynradd y Pîl.

Mae’r ddarpariaeth Anawsterau Dysgu Cymedrol yn Ysgol Gynradd y Pîl yn cynnwys un ganolfan adnoddau dysgu ar gyfer 15 o ddisgyblion ag Anawsterau Dysgu Cymedrol. Ar hyn o bryd mae un disgybl yn cael ei addysgu gan un athro Anawsterau Dysgu Cymedrol.

Bydd yr ymgynghoriad yn gofyn barn aelodau staff, rhieni, disgyblion,  partïon â budd a'r corff llywodraethu fel y cam cyntaf yn y broses statudol. Os cefnogir y cynigion byddant yn dod i rym ar 1 Medi 2016.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 16 Mawrth 2016 ac yn dod i ben ar 28 Ebrill 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 815 253

E-bost: Anne.Whittome@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfarwyddwr Corfforaethol – Plant, Y Gyfarwyddiaeth Plant, Angel Street, Pen y bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Lleoliad: Ysgol Gynradd y Pencoed

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â Chyngor Ysgol Ysgol Gynradd Pencoed 22 Mawrth 2016 2.30pm
Cyfarfod â staff Ysgol Gynradd Pencoed 22 Mawrth 2016 3.30pm
Cyfarfod â chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Pencoed

26 Mawrth 2016

4.30pm
Cyfarfod â rhieni disgyblion Ysgol Gynradd Pencoed a phobl gysylltiedig eraill 26 Mawrth 2016 5.30pm

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

16 Mawrth 2016 hyd at 28 Ebrill 2016

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad i’r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad.

10 Mai 2016

Cyhoeddi Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ar wefan CBSP, copïau caled ar gael ar gais.

24 Mai 2016

Os cytunir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod lle gellir cyflwyno gwrthwynebiad i’r cynnig yn ysgrifenedig.

25 Mai 2016

Diwedd cyfnod yr hysbysiad cyhoeddus. Os na dderbynnir gwrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu a ddylid symud ymlaen ai peidio. Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau, bydd rhaid cyhoeddi adroddiad ar y gwrthwynebiad. Anfonir adroddiad i'r Cabinet er mwyn iddynt gael ei ystyried a phenderfynu arno yng Nghabinet mis Gorffennaf a'i gyhoeddi wedi hynny.

22 Mahefin 2016

Gweithredu’r polisi newydd o bosibl.

1 Medi 2016

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud