Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd Pencoed

Cynnig i wneud newid a reoleiddir i Ysgol Gynradd Pencoed, trwy adleoli’r ysgol, yn cynnwys campws Heol y Cyw, i safle caeau chwarae Ysgol Gynradd Pencoed ar Heol  Penprysg, Pencoed, o 1 Ebrill 2018 ymlaen

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

Penderfyniad diweddaraf

 

Darlun cyffredinol

Diben yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd pobl i roi eu barn ar y cynnig i wneud newid a reoleiddir i Ysgol Gynradd Pencoed trwy adleoli’r ysgol, yn cynnwys campws Heol y Cyw, i adeilad ysgol newydd a fydd yn cael ei adeiladu ar safle cyfredol caeau chwarae Ysgol Gynradd Pencoed, Heol Penprysg, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6RH.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 23 Mawrth 2016 ac yn dod i ben ar 9 Mai 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 642 617

E-bost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfarwyddwr Corfforaethol – Plant, Y Gyfarwyddiaeth Plant, Angel Street, Pen y bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

Lleoliad: Ysgol Gynradd y Pencoed, Penprysg

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â Chyngor Ysgol Gynradd Pencoed 21 Ebrill 2016 2.00pm
Cyfarfod â staff Ysgol Gynradd Pencoed 13 Ebrill 2016 5.00pm
Cyfarfod â chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Pencoed

13 Ebrill 2016

4.00pm
Cyfarfod â rhieni disgyblion Ysgol Gynradd Pencoed a phobl gysylltiedig eraill* 13 Ebrill 2016 6.30pm

Lleoliad: Ysgol Gynradd y Pencoed, Heol y Cyw

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â rhieni disgyblion Ysgol Gynradd Pencoed a phobl gysylltiedig eraill*. 14 Ebrill 2016 6.30pm
  • *Sesiynau galw heibio y gellir eu neilltuo ar gyfer rhieni, gofalwyr, aelodau o’r gymuned leol a’r holl bartïon eraill â diddordeb (cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617 i neilltuo lle ar gyfer y sesiwn galw heibio)

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

23 Mawrth 2016 hyd at 9 Mai 2016

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad i’r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad.

7 Mehefin 2016

Cyhoeddi Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ar wefan CBSP, copïau caled ar gael ar gais.

14 Mehefin 2016

Os cytunir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod lle gellir cyflwyno gwrthwynebiad i’r cynnig yn ysgrifenedig.

15 Mehefin 2016

Diwedd cyfnod yr hysbysiad cyhoeddus. Os na dderbynnir gwrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu a ddylid symud ymlaen ai peidio. Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau, bydd rhaid cyhoeddi adroddiad ar y gwrthwynebiad. Anfonir adroddiad i'r Cabinet er mwyn iddynt gael ei ystyried a phenderfynu arno yng Nghabinet mis Gorffennaf a'i gyhoeddi wedi hynny.

2 Awst 2016

Gweithredu’r polisi newydd o bosibl.

1 Ebrill 2018

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 02/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud