Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, drwy ehangu ac adleoli’r ysgol, i safle Ysgol Gyfun Cynffig yn Rhodfa’r Dwyrain, Mynydd Cynffig, a fydd yn dod i rym ar 1 Medi 2018.

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol. Atodiad 9

Darlun cyffredinol

Bwriad yr ymgynghoriad hwn yw gwahodd pobl i fynegi eu barn ar y cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig drwy ehangu ac adleoli’r ysgol, i adeilad ysgol wedi’i ailfodelu a sicrhau darpariaeth newydd ar safle presennol Ysgol Gyfun Cynffig, Rhodfa’r Dwyrain, Mynydd Cynffig, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6NP.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 4 Hydref 2016 ac yn dod i ben ar 22 Tachwedd 2016.

Rhif ffôn: (01656) 642 617

E-bost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: www.bridgend.gov.uk/ymgynghori neu clicwch yma

Post: Addysg a Chymorth i Deuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori a sesiynau galw heibio y mae modd i chi gadw lle ar eu cyfer, fel y manylir dros y ddalen ar gyfer y gwahanol bartïon sydd â diddordeb. Os ydych chi angen i’r cyfarfodydd/sesiynau ymgynghori hyn gael eu cynnal yn Gymraeg, cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617 cyn gynted â phosibl.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig, Campws yr Ysgol Iau

Dyddiad

Amser

Cyfarfod ar gyfer yr aelodau staff 31 Hydref 2016 4;00pm
Cyfarfod ar gyfer y Corff Lywodraethu 31 Hydref 2016 4:00pm
Cyfarfod ar gyfer Cyngor yr Ysgol

19 Hydref 2016

10:00am
Sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni, gofalwyr, aelodau o’r gymuned leol a phob parti arall sydd â diddordeb* 1 Tachwedd 2016 4:00pm

* Cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617 i gadw lle ar gyfer y sesiwn galw heibio

Lleoliad: Ysgol Gyfun Cynffig

Dyddiad

Amser

Cyfarfod ar gyfer yr aelodau staff 10 Hydref 2016 3:30pm
Cyfarfod ar gyfer y Corff Lywodraethu 10 Hydref 2016 3:30pm
Cyfarfod ar gyfer Cyngor yr Ysgol

TBA

TBA

Sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni, gofalwyr, aelodau o’r gymuned leol a phob parti arall sydd â diddordeb *              

8 Tachwedd 2016 4:00pm

* Cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617 i gadw lle ar gyfer y sesiwn galw heibio

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

4 Hydref 2016 hyd at 22 Tachwedd 2016

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad i’r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad.

10 Ionawr 2017

Cyhoeddi Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ar wefan CBSP, copïau caled ar gael ar gais.

10 Ionawr 2017

Os cytunir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod lle gellir cyflwyno gwrthwynebiad i’r cynnig yn ysgrifenedig.

17 Ionawr 2017

Diwedd cyfnod yr hysbysiad cyhoeddus. Os na dderbynnir gwrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu a ddylid symud ymlaen ai peidio. Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau, bydd rhaid cyhoeddi adroddiad ar y gwrthwynebiad. Anfonir adroddiad i'r Cabinet er mwyn iddynt gael ei ystyried a phenderfynu arno yng Nghabinet mis Gorffennaf a'i gyhoeddi wedi hynny.

28 Chwefror 2017

Gweithredu’r polisi newydd o bosibl.

1 Medi 2018

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 04/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud