Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd Brynmenyn

Cynnig i wneud newid a reoleiddir ar ffurf ehangu Ysgol Gynradd Brynmenyn a'i symud i adeilad newydd ar dir wrth ymyl Coleg Cymunedol y Dderwen


Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.


Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet

Dogfen ymgynghori

Diweddariad Penderfyniad

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol (saesneg).

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.
 

Darlun cyffredinol

Cynigir gwneud newid a reoleiddir i Ysgol Gynradd Brynmenyn ar ffurf ehangu ar faint presennol yr ysgol (lle i 136 o ddisgyblion a meithrinfa i 26) i ysgol â dau ddosbarth ym mhob blwyddyn (lle i 420 o ddisgyblion a meithrinfa i 60), a hynny o 1 Medi 2017. Nifer Derbyn Cyhoeddedig (NDC) yr ysgol newydd fyddai 60. Cynigir hefyd bod yr ysgol yn symud o'i adeilad presennol i safle newydd ar dir wrth ymyl Coleg Cymunedol y Dderwen.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 23 Mawrth 2015 and cau ar 5 Mai 2015. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffôn: (01656) 642 617

Ebost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Adran Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.

Mae croeso ichi wneud cais am gopi o'r ddogfen hon mewn fformat gwahanol.

Os hoffai rhieni/aelodau o'r gymuned/pobl â buddiant sicrhau gadw lle yn y sesiynau galw heibio, cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617.

 

Lleoliad: Ysgol Gynradd Brynmenyn

Dyddiad

Amser

Cyfarfod gyda staff a chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Brynmenyn. 27 Ebrill 2015 4pm - 5pm
Cyfarfod gyda chyngor Ysgol Gynradd Brynmenyn. 30 Ebrill 2015 10.00am

 

Lleoliad: Ysgol Gynradd Bryncethin

Dyddiad

Amser

Cyfarfod gyda staff a chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Bryncethin. 29 Ebrill 2015
4pm - 5pm
Cyfarfod gyda chyngor Ysgol Gynradd Bryncethin. 30 Ebrill 2015 2.00pm

 

Lleoliad: Ysgol Gynradd Tondu

Dyddiad

Amser

Cyfarfod gyda staff a chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Tondu 22 Ebrill 2015 4pm - 5pm
Cyfarfod gyda chyngor Ysgol Gynradd Tondu. 30 Ebrill 2015 11.15am

 

Lleoliad: Ysgol Gynradd Brynmenyn

Dyddiad

Amser

Sesiynau galw heibio i rieni, gofalwyr, aelodau o'r gymuned leol ac unrhyw un arall â buddiant. 30 Ebrill 2015
4pm - 6pm

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Gweithgaredd

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

23 Mawrth - 5 Mai 2015

Adrodd i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

26 Mai 2015

Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd copïau caled ar gael ar gais.

2 Mehefin 2015

Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno, bydd Hysbysiad Cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi a bydd modd cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig am gyfnod o 28 diwrnod.

3 Mehefin 2015

Os nad oes gwrthwynebiadau caiff y Cabinet benderfynu ar unwaith a ddylid symud ymlaen ai peidio. Os oes unrhyw wrthwynebiadau, bydd Adroddiad Gwrthwynebiadau'n cael ei gyhoeddi a'i anfon at y Cabinet er mwyn iddynt gael ei ystyried a phenderfynu arno. Bydd yr adroddiad wedi'i gymeradwyo wedyn yn cael ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.

Gorffennaf 2015

Dyddiad gweithredu posibl.

1 Medi 2017

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 04/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud