Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gynradd Afon y Felin

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Afon y Felin drwy ehangu.

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

 

Darlun cyffredinol

Cynigir gwneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Afon y Felin drwy ei hehangu'n barhaol – o’r ysgol bresennol, gyda lle i 117 o ddisgyblion 4-11 mlwydd oed (ynghyd â meithrinfa gyda 39 o leoedd), i ysgol gyda lle i 131 o ddisgyblion (ynghyd â meithrinfa gyda 23 o leoedd), i fod yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2017.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ar 22 Tachwedd 2016 ac yn dod i ben ar 6 Ionawr 2017.

Rhif ffôn: (01656) 642 617

E-bost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Addysg a Chymorth i Deuluoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori a sesiynau galw heibio y mae modd i chi gadw lle ar eu cyfer, fel y manylir dros y ddalen ar gyfer y gwahanol bartïon sydd â diddordeb.

Os ydych chi angen i’r cyfarfodydd/sesiynau ymgynghori hyn gael eu cynnal yn Gymraeg, cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617 cyn gynted â phosibl.

Lleoliad: Ysgol Gynradd Afon y Felin

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â’r Staff a’r Corff Llywodraethu 5 Rhagfyr 2016 4pm
Cyfarfod gyda Chyngor yr Ysgol 12 Rhagfyr 2016 10.00am
Sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni, gofalwyr, aelodau o'r gymuned leol a’r holl bartïon eraill sydd â diddordeb 12Rhagfyr 2016 4pm - 6pm

* Cysylltwch ag Ellen Franks ar 01656 642617 i gadw lle ar gyfer y sesiwn galw heibio.

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad
Cyfnod ymgynghori pan fyddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig*.

22 Tachwedd 2016 - 6 Ionawr 2017

Adroddiad yr Ymgynghoriad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad. 31 Ionawr 2017
Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan CBSPO; copïau caled ar gael ar gais. 3Chwefror 2017
Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno â’r cynnig, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig. 3Chwefror 2017
Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau, gall y Cabinet benderfynu ar unwaith p’un ai symud ymlaen ynteu peidio. Os bydd yna unrhyw wrthwynebiadau, cyhoeddir Adroddiad Gwrthwynebiadau a’i anfon i'r Cabinet i gael ei ystyried ac ar gyfer penderfyniad yn dilyn hynny. 3 Mawth 2017
Gweithredu posibl. 1Ebrill 2017

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 31/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud