Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

YGG Cwm Garw

Cynnig i wneud addasiad a reoleiddir i Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw drwy adleoli'r ysgol i adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Gynradd Betws.

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet

Dogfen ymgynghori

Cliciwch yma i weld y penderfyniad i oedi'r dyddiad gweithredu.

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad gwrthwynebu.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

 

Darlun cyffredinol

Cynigir bod YGG Cwm Garw yn cael ei hadleoli o Bontycymer i ysgol gynradd Gymraeg wedi'i hadeiladu o'r newydd ar safle presennol Ysgol Betws, sy'n bellter o 4.7 milltir. Byddai hyn yn creu lle i 210 yn yr ysgol yn ogystal â meithrinfa o 45 o ddisgyblion cyfwerth â llawn amser. Byddai hefyd yn caniatáu ar gyfer twf yn y galw am addysg cyfrwng Cymraeg ac yn darparu lle i ddisgyblion ychwanegol o ddalgylch estynedig.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 21 Ebrill 2015 and cau ar 1 Mehefin 2015. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ffôn: (01656) 642 617

Ebost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Cliciwch yma

Post: Adran Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Sunnyside, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AR.

Mae croeso ichi wneud cais am gopi o'r ddogfen hon mewn fformat gwahanol.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

21 Ebrill - 1 Mehefin 2015

Adrodd i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.

16 Mehefin 2015

Cyhoeddi Adroddiad yr Ymgynghoriad ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd copïau caled ar gael ar gais.

23 Mehefin 2015

Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno, bydd Hysbysiad Cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi a bydd modd cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig am gyfnod o 28 diwrnod.

24 Mehefin 2015

Os nad oes gwrthwynebiadau caiff y Cabinet benderfynu ar unwaith a ddylid symud ymlaen ai peidio. Os oes unrhyw wrthwynebiadau, bydd Adroddiad Gwrthwynebiadau'n cael ei gyhoeddi a'i anfon at y Cabinet er mwyn iddynt gael ei ystyried a phenderfynu arno. Bydd yr adroddiad wedi'i gymeradwyo wedyn yn cael ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.

2 Medi 2015

Dyddiad gweithredu posibl.

1 Ebrill 2018

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Ymgynghoriad newydd yw hwn ar y cynnig i adleoli Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw i safle Ysgol Gynradd Betws. Ni fydd unrhyw sylwadau a fynegwyd yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad blaenorol ar y cynnig hwn, y penderfynwyd arno ac a ddiystyriwyd yn ddiweddarach gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cael eu hystyried oni bai bod cais ffurfiol am hynny yn cael ei wneud yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad hwn. Dylid cyfeirio ceisiadau o'r fath i Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud