Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgolion Babanod ac Iau Mynydd Cynffig.

Cynnig i gau Ysgol Fabanod Mynydd Cynffig ar 31 Awst 2015 ac ymestyn ystod oedran Ysgol Iau Mynydd Cynffig o 7-11 i 3-11 er mwyn creu ysgol gynradd pob oed, yn weithredol o 1 Medi 2015.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet

Dogfen ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig. 

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

 

Darlun cyffredinol

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn i wahodd eich barn ar y cynnig i gau Ysgol Fabanod Mynydd Cynffig o 31 Awst ac ymestyn ystod oedran Ysgol Iau Mynydd Cynffig o 7-11 i 3-11 i greu ysgol gynradd pob oed o 1 Medi 2015.

Ymgynghorir  ag aelodau staff, llywodraethwyr, disgyblion a rhieni'r ysgol, aelodau o'r gymuned leol ac unrhyw bartïon eraill â buddiant.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 30 Ionawr 2015 ac yn dod i ben ar 12 Mawrth 2015. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol gan ddefnyddio’r dulliau canlynol:

Rhif ffôn: (01656) 642 617

E-bost: Ellen.Franks@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Clicwch yma

Post: Cyfarwyddwr Corfforaethol – Plant, Y Gyfarwyddiaeth Plant, Angel Street, Pen y bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Lleoliad: Ysgol Fabanod Mynydd Cynffig

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â Chyngor Ysgol Ysgol Gynradd Pencoed 26 Chwefror 2015 2.30pm
Cyfarfod â staff Ysgol Gynradd Pencoed 26 Chwefror 2015 3.30pm
Cyfarfod â chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Pencoed

26 Chwefror 2015

4.30pm
Cyfarfod â rhieni disgyblion Ysgol Gynradd Pencoed a phobl gysylltiedig eraill 26 Chwefror 2015 5.30pm

 

Lleoliad: Ysgol Iau Mynydd Cynffig

Dyddiad

Amser

Cyfarfod â Chyngor Ysgol Ysgol Gynradd Pencoed 26 Chwefror 2015 2.30pm
Cyfarfod â staff Ysgol Gynradd Pencoed 26 Chwefror 2015 3.30pm
Cyfarfod â chorff llywodraethu Ysgol Gynradd Pencoed

26 Chwefror 2015

4.30pm
Cyfarfod â rhieni disgyblion Ysgol Gynradd Pencoed a phobl gysylltiedig eraill 26 Chwefror 2015 5.30pm


Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori lle croesewir eich barn a’ch sylwadau ynglŷn â’r cynnig*.

30 Ionawr 2015 hyd at 12 Mawrth 2015

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad i’r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau’r ymgynghoriad.

31 Mawrth 2015

Cyhoeddi Adroddiad ar yr Ymgynghoriad ar wefan CBSP, copïau caled ar gael ar gais.

14 Ebrill 2015

Os cytunir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr, cyhoeddir Hysbysiad Cyhoeddus a bydd cyfnod o 28 diwrnod lle gellir cyflwyno gwrthwynebiad i’r cynnig yn ysgrifenedig.

16 Ebrill 2015 - 13 Mai 2015

Diwedd cyfnod yr hysbysiad cyhoeddus. Os na dderbynnir gwrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu a ddylid symud ymlaen ai peidio. Os derbynnir unrhyw wrthwynebiadau, bydd rhaid cyhoeddi adroddiad ar y gwrthwynebiad. Anfonir adroddiad i'r Cabinet er mwyn iddynt gael ei ystyried a phenderfynu arno yng Nghabinet mis Gorffennaf a'i gyhoeddi wedi hynny.

Mehefin 2015

Gweithredu’r polisi newydd o bosibl.

1 Medi 2015

*Sylwch na fydd ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu cyfrif fel gwrthwynebiadau i’r cynnig ac y gellir cofrestru gwrthwynebiadau yn dilyn cyhoeddi Hysbysiad Cyhoeddus yn unig.

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud