Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

SBF click here W

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Adroddiad y Cabinet

Gwybograffegau

Cynllun Corfforaethol 2013 - 2017 (2014-15)

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Darlun cyffredinol

Wrth i raglen o gyni Llywodraeth y DU barhau, mae cynghorau ledled y wlad yn gorfod newid y ffordd y maent yn gweithio, a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu, fel y gallant ymdopi â llai o arian. Dros y pedair blynedd nesaf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn disgwyl lleihau'r gyllideb gan hyd at £50 miliwn. Erbyn 2020 gallai’r Cyngor fod yn ddwy ran o dair o’i faint presennol.

Er bod heriau ariannol i ddod, mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn benderfynol i gyflawni ei weledigaeth o gydweithio er mwyn gwella bywydau ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol trwy ganolbwyntio ar dair blaenoriaeth bwysig:

             1) Cefnogi economi llwyddiannus.

             2) Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol.

             3) Defnyddio adnoddau’n gallach.

Hoffai’r Cyngor glywed barn trigolion, sefydliadau a chymunedau lleol ar y blaenoriaethau a'r meysydd lle y dylai’r Cyngor geisio lleihau'r gyllideb i wneud yr arbedion y mae’n rhaid ei gwneud.


Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 28 Medi 2015 ac yn dod i ben ar 22 Tachwedd 2015. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Cymerwch ran yn yr arolwg ar-lein a chael tocyn 7 diwrnod yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer Canolfannau Hamdden Halo, a chyfle i ennill aelodaeth blwyddyn gyfan! *Telerau ac amodau'n berthnasol.

Ar-lein: Cliciwch yma
Rhif Ffôn: (01656) 643 664
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Coleg Cymunedol Y Dderwen

14 Hydref 2015

18:00

Pafiliwn y Grand, Porthcawl

15 Hydref 2015

18:00

Neuadd Lles y Glowyr Pencoed

21 Hydref 2015

18:00

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

12 Tachwedd 2015

18:00

Neuadd y dref Maesteg

18 Tachwedd 2015

18:00

Os ydych am ddod i weithdy ymgysylltu â’r gymuned yn un o’n chwe lleoliad, sicrhewch eich lle trwy anfon neges e-bost at: consultation@bridgend.gov.uk

Hefyd cadwch olwg am y tîm ymgynghori yn eich ardal leol:

Lleoliad

Dyddiad

Tesco Extra, Pen-y-bont ar Ogwr

5 - 7 Hydref 2015

Safle band Porthcawl

14 a 15 Hydref 2015

Canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

29 a 30 Hydref 2015

Farchnad Maesteg

12 a 13 Tachwedd 2015

Ymunwch â’r Prif Weithredwr am sesiwn Holi ac Ateb byw ar y cyfryngau cymdeithasol:

Gweithgaredd

Dyddiad

Amser

Twitter

13 Hydref 2015

18:00 - 20:00

Facebook

22 Hydref 2015

18:00 - 20:00

Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

22 Tachwedd 2015

Adroddiad i'r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau'r ymgynghoriad

11 Rhagfyr 2015

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud