Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

SBF click here W

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Darlun cyffredinol

Yn dilyn gostyngiadau parhaus mewn cyllid gan y llywodraeth ganolog, rhaid i bob cyngor ar draws y wlad newid y ffordd mae’n gweithio a’r gwasanaethau mae’n eu darparu er mwyn ymdopi â llai. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi arbed dros £30 miliwn o’i gyllideb ers 2012. Dros y pedair blynedd nesaf, disgwylir i’r cyngor barhau i wneud arbedion. Cyfanswm y rhain fydd oddeutu £37 miliwn.

Er gwaethaf yr heriau ariannol sydd ar y gweill, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn benderfynol o gyflawni ei weledigaeth o gydweithio i wella bywydau ar draws y fwrdeistref sirol drwy ganolbwyntio ar y blaenoriaethau y gwnaethoch ein helpu i’w pennu y llynedd:

             1. Cefnogi economi lwyddiannus;

             2. Helpu pobl i fod yn fwy hunanddibynnol;

             3. Defnyddio adnoddau’n gallach.

Hoffai’r cyngor glywed barn trigolion, sefydliadau a chymunedau lleol ynghylch lle dylai’r cyngor geisio gwireddu’r gostyngiadau cyllidebol angenrheidiol.

Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 6 Hydref 2016 ac yn dod i ben ar
1 Rhagfyr 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein (16+): Cliciwch yma
Arolwg ieuenctid (dan 16s): Cliciwch yma
Rhif Ffôn:
(01656) 643 664
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

Bydd pawb sy’n llenwi’r arolwg hwn yn gymwys am docyn saith diwrnod am ddim i gyfleusterau Hamdden Halo a chânt eu cynnwys mewn cystadleuaeth am ddim i ennill*:

1. Blwyddyn o aelodaeth lawn Hamdden Halo (16+) / Taleb rhodd Halo Leisure gwerth £50 (dan 16).

2. Tocyn pantomeim i’r teulu (dau oedolyn a dau blentyn).

3. Tocyn £50 ar gyfer Pafiliwn Porthcawl a lleoliadau ategol eraill.

4. Tocyn £30 ar gyfer Pafiliwn Porthcawl a lleoliadau ategol eraill.

5. Tocyn £20 ar gyfer Pafiliwn Porthcawl a lleoliadau ategol eraill.

*mae telerau ac amodau yn berthnasol

Ymweliad: Dewch i'n gweithdai ymgysylltu â'r gymuned:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Canolfan Gymunedol Caerau

17 Tachwedd 2016

18:00 - 19:30

Ysgol Isaf Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr

21 Tachwedd 2016

18:30 - 20:00

 Clwb Rygbi Porthcawl

24 Tachwedd 2016

14:15 - 16:15

Os ydych am ddod i weithdy ymgysylltu â’r gymuned yn un o’n tri lleoliad, sicrhewch eich lle trwy anfon neges e-bost at: consultation@bridgend.gov.uk

Os ydych chi angen i’r cyfarfodydd/sesiynau ymgynghori hyn gael eu cynnal yn Gymraeg, cysylltwch ag consultation@bridgend.gov.uk neu 01656 643664 cyn gynted â phosibl.

Cliciwch yma i chwilio am y cludiant cyhoeddus sydd ar gael er mwyn mynd i'r gweithdy ymgysylltu a ddewiswyd gennych.


Cadwch olwg amdanom yn eich ardal leol rhwng 11am a 3pm ar y diwrnodau canlynol:

Lleoliad

Dyddiad

Sainsburys, Sarn

11 & 12 Hydref 2016

Tesco Extra, Pen-y-bont ar Ogwr

18 & 19 Hydref 2016

Safle band Porthcawl

1 (11am - 2pm) & 2 Tachwedd 2016

Farchnad Maesteg

10 & 11 Tachwedd 2016

Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr

14 & 15 Tachwedd 2016


Ymunwch â’r Prif Weithredwr am sesiwn Holi ac Ateb byw ar y cyfryngau cymdeithasol:

Gweithgaredd

Dyddiad

Amser

Twitter

19 Hydref 2016

18:30 - 20:00

Facebook

9 Tachwedd 2016

18:30 - 20:00


Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

1 Rhagfyr 2016

Adroddiad i'r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau'r ymgynghoriad

10 Ionawr 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 13/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud