Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Is-ddeddfau aciwbigo, tatŵio, lliwio croen yn lled barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis


Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.


Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

 

Darlun cyffredinol

Ar hyn o bryd mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn diweddaru ei ddulliau o reoli tatwio a thyllu clustiau ac mae’n ystyried mabwysiadu Is-ddeddfau model newydd.

Mae’r is-ddeddfau a gynigir wedi eu seilio ar is-ddeddfau model a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Cefndir a Gwybodaeth

Ar hyn o bryd mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn diweddaru ei ddulliau o reoli tatwio a thyllu clustiau ac mae’n ystyried mabwysiadu Is-ddeddfau model newydd.

Mae’r cyngor o’r farn y bydd yr is-ddeddfau a gynigir yn sicrhau y bydd tyllu cosmetig a lliwio croen yn lled-barhaol yn cael eu rheoleiddio ac y bydd gofynion cyfreithiol yn cael eu diwygio i wella amgylchiadau hylendid a chamau rheoli afiechydon heintus a weithredir gan y diwydiannau perthnasol. Mae’n ofynnol i ymarferwyr yr holl arferion sydd wedi eu cynnwys yn yr is-ddeddfau a’r safleoedd lle cynhelir yr arferion hyn fod wedi eu cofrestru gyda’r Awdurdod Lleol.

Mae’r is-ddeddfau a gynigir wedi eu seilio ar is-ddeddfau model a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Y sefyllfa bresennol

Mae'r is-ddeddfau presennol yn bodoli ers yr 1980au, ac nid ydynt yn cynnwys tyllu’r corff na lliwio’r croen yn lled-barhaol, ac nid ydynt yn caniatáu inni ei gwneud yn ofynnol i safleoedd cofrestredig fodloni safonau hylendid cyfoes.

Mae’r angen i dyllu croen yn y gweithdrefnau a nodir uchod yn gallu achosi amrywiaeth o beryglon iechyd posibl i’r bobl hynny sy’n eu derbyn, a gallant gynnwys:

  • Heintiau ar y croen;
  • Alergedd neu adwaith gwenwynig i’r sylweddau a ddefnyddir;
  • Trosglwyddo firysau a gludir yn y gwaed fel hepatitis neu HIV.

Mae manteision mabwysiadu’r is-ddeddfau newydd hyn yn cynnwys:

  • Amddiffyn y cyhoedd yn well rhag y peryglon iechyd posibl;
  • Amddiffyn busnesau yn well rhag masnachu annheg gan fusnesau nad oes angen iddynt gofrestru ar hyn o bryd ac nad ydynt yn bodloni’r safonau gofynnol o bosibl.

 

Y broses ymgynghori

Byddwn yn ymgynghori â’r holl fusnesau sydd wedi eu cofrestru ar hyn o bryd gydag Adran Amddiffyn y Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddarparu gweithdrefnau aciwbigo, tatwio, tyllu clustiau neu electrolysis ynglŷn â’r is-ddeddfau a gynigir. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon ac yn cynnwys yr ymatebion i’r ymgynghoriad, a bydd y camau nesaf yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad hwnnw.

Os byddwn yn penderfynu mabwysiadu’r Is-ddeddfau Model newydd, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth mewn papurau lleol ac yn cyflwyno adroddiad i’r Aelodau etholedig. Ar ôl cwblhau’r holl waith ymgynghori a’r prosesau cyfreithiol, disgwylir y bydd unrhyw is-ddeddfau newydd yn dod i rym ym mis Ionawr 2015. Mae’r rhan fwyaf o’r safleoedd sydd wedi eu cofrestru ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes yn bodloni’r safonau newydd - ond bydd ganddynt tan o leiaf y 1 o Awst 2015 i wneud unrhyw newidiadau ychwanegol angenrheidiol.

Amserlen ragamcanol ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig.

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

28 Tachwedd 2014

Adroddiad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad

9 Rhagfyr 2014

Gweithredu posibl

1 Ionawr 2015


Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 28 Hydref 2014 ac yn dod i ben ar 28 Tachwedd 2014. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Rhif Ffôn: (01656) 643 643.
E-bost: PublicProtection@bridgend.gov.uk
Post: Amddiffyn y Cyhoedd, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 22/01/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud