Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cod ymddygiad hysbysiadau cosb benodedig am absenoldeb o’r ysgol

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau ymgynghori

Cod ymddygiad

Dogfen ymgunghori

 

Cefndir a gwybodaeth

Mae rhieni a gofalwyr yn gyfrifol am sicrhau bod plant o oedran ysgol gorfodol (5 i 16 oed) yn cael addysg lawn amser effeithlon sy’n addas ar gyfer eu hoedran, eu gallu a’u sgiliau ac sy’n diwallu unrhyw anghenion arbennig a allai fod gan y plentyn/plant dan Adran 7 Deddf Addysg 1996.

Os bydd plentyn o oedran ysgol gorfodol sydd wedi’i gofrestru mewn ysgol yn methu â mynychu’r ysgol honno’n rheolaidd, bydd y rhiant/gofalwr yn euog o drosedd dan Adran 444 Deddf Addysg 1996.

Ym mis Medi 2013, daeth Rheoliadau Addysg (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2013 i rym. Fel rhan o’r rheoliadau hyn, cyflwynwyd hysbysiadau cosb i fynd i’r afael ag absenoldeb anawdurdodedig o’r ysgol.

Mae hyn yn dangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â lefelau presenoldeb gwael mewn ysgolion. Mae awdurdodau lleol ledled Cymru yn disgwyl defnyddio’r hysbysiadau cosb benodedig i’w helpu i atal absenoldeb diangen o’r ysgol.

Bydd y broses o weithredu’r rheoliadau’n effeithio ar ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol (5 i 16 oed) sydd wedi’u cofrestru mewn unrhyw ysgol a ariennir gan y llywodraeth, ysgol wirfoddol a gynorthwyir/reolir, ysgol arbennig neu ysgol Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, boed yn ysgolion babanod, ysgolion iau, ysgolion cynradd neu ysgolion uwchradd.

 

Cod ymddygiad drafft

Bydd hysbysiadau cosb benodedig yn ffordd o atal achosion unigol rhag troi’n rhai rheolaidd a chael eu dwyn gerbron llys yr ynadon lleol.

Fel rhan o’r gwaith o weithredu’r rheoliadau hyn, mae’n rhaid i bob awdurdod lleol lunio cod ymarfer i osod mesurau i sicrhau cysondeb o ran cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig.

Caiff hysbysiad cosb ei gyhoeddi lle ceir absenoldeb anawdurdodedig. Dim ond un hysbysiad a gyflwynir i riant/gofalwr (sydd â chyfrifoldeb rhianta) mewn un flwyddyn academaidd, ond gellir cyflwyno hysbysiadau ar gyfer mwy nag un plentyn yn y teulu hwnnw.

Mae hysbysiad cosb benodedig yn cyflwyno dirwy o £60 os caiff ei thalu o fewn 28 diwrnod o gael yr hysbysiad. Bydd y ddirwy’n codi i £120 os caiff ei thalu ar ôl 28 diwrnod (ond o fewn 42 diwrnod o gael yr hysbysiad). Os na chaiff y gosb ei thalu’n llawn erbyn diwedd y cyfnod o 42 diwrnod, rhaid i’r awdurdod lleol erlyn rhieni/gofalwyr am y drosedd neu dynnu’r hysbysiad yn ei ôl.

 

Trosolwg o’r ymgynghoriad

Daeth y rheoliadau sy’n ymwneud â chyhoeddi cosbau penodedig i rym ar 2 Medi 2013. Felly, mae’r ymgynghoriad hwn ond yn eich gwahodd i fynegi barn ar god ymddygiad hysbysiadau cosb benodedig arfaethedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn benodol p’un a ddylid caniatáu eithriadau o ran cyflwyno cosbau.

 

Diogelu data

Bydd yr holl ymatebion a ddaw i law Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu gweld gan bob aelod o staff sy’n ymwneud â’r broses ymgynghori. Gall adrannau eraill yn y cyngor ac aelodau’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol hefyd weld y wybodaeth i helpu i wella gwasanaethau.

Gall y cyngor hefyd ddefnyddio’r wybodaeth a gesglir i gyhoeddi dogfennau dilynol sy’n gysylltiedig â’r ymgynghoriad hwn yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ond ni fydd y cyngor yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol fel enwau neu gyfeiriadau a all ddatgelu pwy ydych chi.

Os nad ydych am i’ch barn gael ei chyhoeddi, nodwch hynny yn eich ymateb.

 

Asesiadau effaith

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG)

Mae proses sgrinio gychwynnol wedi’i chwblhau a chaiff AEG llawn ei gynnal ar ôl i’r ymgynghoriad hwn ddod i ben.

 

Cyllid

Ni chaiff hysbysiadau cosb eu defnyddio fel ffordd o godi arian.

Disgwylir i’r broses ei hariannu ei hun. Ni ddylai’r incwm a geir o hysbysiadau cosb fod yn fwy na’r costau gorfodi. Rhaid i unrhyw arian sy’n weddill gael ei ildio i Gronfa Gyfunol Cymru. Mae’r rheoliadau’n galluogi'r awdurdod lleol i gadw refeniw o’r cynllun hysbysiadau cosb i dalu am y costau o gyhoeddi neu orfodi hysbysiadau, neu’r gost o erlyn unigolion nad ydynt yn talu’r gosb.

Mae'r Awdurdod Lleol wrthi’n ystyried dulliau talu. 

 

Amserlen yr ymgynghoriad

Gweithgaredd

Dyddiad

Cyfnod ymgynghori pan fydd croeso i chi fynegi eich barn ar y cod ymddygiad

23 Mehefin i
4 Awst 2014

Cyhoeddi adroddiad yr ymgynghoriad.

7 Awst 2014

Cabinet i ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cyn dod i benderfyniad ar fabwysiadu’r cod ymddygiad

16 Medi 2014

Gweithredu’r cod ymddygiad, gan gynnwys unrhyw ddiwygiadau o ganlyniad i’r ymgynghoriad.

16 Medi 2014

Rhoddir canlyniadau’r ymgynghoriad i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a fydd yn ystyried y sylwadau a gânt mewn unrhyw ddiwygiadau i’r cod ymddygiad drafft.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 24 Mehefin 2014 ac yn dod i ben ar 4 Awst 2014. Gallwch ymateb neu ofyn rhagor o gwestiynau drwy gysylltu â:

Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Raven’s Court, Adain 3,
Brewery Lane, Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4AP.

Ffôn: (01656) 643 664

E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk

Ar-lein: Holiadur hysbysiad cosb benodedig

Mae fformatau eraill ar gael ar gais.

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 07/08/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud