Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i ymgynghori ar bolisi bwriadu defnyddio cerbydau Hackney

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau Cysylltiedig

Dogfen ymgynghori

Darlun cyffredinol

Mae rhai awdurdodau trwyddedu ar draws y DU wedi derbyn nifer uchel o geisiadau am drwyddedau Cerbydau Hackney, a cheisiadau am drwyddedau ar y cyd rhwng Cerbydau Hackney a Gyrwyr Llogi Preifat gan ymgeiswyr sydd yn byw mewn awdurdodau lleol gwahanol i’r un maent yn gwneud cais iddo.

Mae’r egwyddor o reolaeth leol yn bwysig a bydd awdurdodau trwyddedu yn gosod eu trefn ei hun i sicrhau eu bod yn cwrdd â’u gofynion statudol i ddarparu gwasanaeth, tra bod hefyd yn gymesur ag amgylchiadau lleol a chynnal fflyd hyfyw oddi mewn i’r awdurdod, gyda’r dealltwriaeth bod cerbydau a gyrwyr yn masnachu yn bennaf o fewn yr ardal honno.

Y cynnig

Bydd y cynnig yn effeithio yn bennaf ar y rhai hynny sydd yn gwneud cais newydd am drwydded cerbyd Hackney; disgwylir i ymgeiswyr brofi bwriad  bona fide i chwilio am gyfleoedd i logi oddi mewn i ardal weinyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dan delerau’r drwydded maent yn cynnig amdani.

Bydd rhagdybiaeth na fydd ymgeiswyr nad ydynt yn bwriadu chwilio am gyfleoedd i logi yn gyfan gwbl neu yn bennaf oddi mewn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn trwydded cerbyd Hackney fydd yn eu hawdurdodi i wneud hyn. Caiff pob cais ei ystyried ar sail rhagoriaeth.

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 9 Rhagfyr 2016 and cau ar 9 Ionawr 2017. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ar-lein: Cliciwch yma
E-bost: licensing@bridgend.gov.uk
Ffon: (029) 2087 1022
Post: Adran Trwyddedu a Chofrestru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Mae fformatau eraill hefyd ar gael ar gais.

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb

9 Ionawr 2017

Cyhoeddi’r adroddiad terfynol -
www.bridgend.gov.uk/cy/gwasanaethau/trwyddedu-licencing

6 Chwefror 2017

Dyddiad gweithredu posibl

14 Mawrth 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 10/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud