Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnig i sefydlu darpariaeth canolfan adnoddau dysgu yn Ysgol Gyfun Maesteg

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Dogfennau ymgynghori

Cliciwch yma ar gyfer yr benderfyniad.

Cliciwch yma ar gyfer yr adroddiad ymgynghori terfynol.

Cliciwch yma ar gyfer yr hysbysiad statudol mewn perthynas â'r cynnig.

 

Y cynnig

Cynigir sefydlu canolfan adnoddau dysgu yn Ysgol Gyfun Maesteg er mwyn ymateb i'r galw gan nifer gynyddol o ddisgyblion sy'n cael diagnosis o Anhwylder ar y Sbectrwm Artistig, gan gynnwys yr angen am ddarpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion uwch weithredu ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig yng Nghyfnod Allweddol 2, 3 a 4. Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich barn ar y cynnig i sefydlu Canolfan adnoddau dysgu ar gyfer 12 disgybl ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig. 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn ceisio barn staff, rhieni, disgyblion, partïon â diddordeb a'r corff llywodraethu fel y cam cyntaf yn y broses statudol.  Os cânt eu cefnogi, byddai'r cynigion yn dod i rym ar 1 Medi 2014.

 

Goblygiadau ymarferol y cynnig

Os byddai'r cynnig yn cael ei gymeradwyo byddai'n golygu'r canlynol:

 • Byddai Canolfan Adnoddau Dysgu yn cael ei sefydlu yn Ysgol Gyfun Maesteg yn barod ar gyfer mis Medi 2014.

 • Caiff disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig eu derbyn i'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn raddol o fis Medi 2014. Byddai Panel Derbyn yn penderfynu pwy fydd yn cael eu derbyn i'r Ganolfan Adnoddau Dysgu.

 • Ar hyn o bryd, mae darpariaeth ar gyfer Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yng Nghyfnod Allweddol 3 yn gyfyngedig i un Ganolfan Adnoddau Dysgu CARE (addysg adnodd awtistig cyfathrebu) yn Nwyrain Pen-y-bont ar Ogwr yn Ysgol Gyfun Bryntirion.  Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu CARE Cyfnod Allweddol 2 bresennol wedi'i lleoli yn Ysgol Gynradd Llangewydd sydd o fewn dalgylch Ysgol Gyfun Bryntirion.

 • Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu CARE Cyfnod Allweddol 1/2 yn Ysgol Gynradd Llangewydd sydd o fewn dalgylch Ysgol Gyfun Maesteg. Yn ystod y cyfnod pontio rhwng Cyfnod Allweddol 2/3, os oes angen i'r disgyblion hyn gael mynediad i ddarpariaeth CARE, mae'n rhaid iddynt deithio i Ysgol Gyfun Bryntirion.  Byddai'r Ganolfan Dysgu Adnoddau arfaethedig yn Ysgol Gyfun Maesteg yn galluogi'r disgyblion hyn i aros yn eu hardal a chael mynediad i addysg uwchradd ochr yn ochr â disgyblion eraill sy'n byw yn gymharol achos iddynt.

 • Byddai'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn ystafell benodedig yn ardal y llyfrgell a bydd ystafell newydd yn cael ei chreu ar lefel llawr canol Ysgol Gyfun Maesteg.

 • Byddai'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn rhan integredig o'r ysgol brif ffrwd, gan ddarparu amgylchedd priodol lle y gall disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig ddatblygu a ffynnu yn eu grŵp o gyfoedion, cael mynediad arferol i'r cwricwlwm prif ffrwd, lle y bo'n briodol, ac felly gyrraedd eu llawn botensial.

 • Byddai'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn darparu cyfleusterau dysgu arbenigol yn yr ysgol.  Byddai hefyd yn darparu arbenigedd ar Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig i ddosbarthiadau prif ffrwd.

 • O safbwynt y disgyblion, byddent yn cael mynediad i brofiadau unigol, grwpiau bach a dosbarth cyfan, fel y bo'n briodol.  Byddai eu cynnydd yn cael ei fonitro'n agos a chaiff cynlluniau unigol eu hadolygu'n rheolaidd. 

 • Byddai disgyblion prif ffrwd eraill yn Ysgol Gyfun Maesteg ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig hefyd yn cael budd o'r cynnig hwn am ei fod yn ceisio ehangu'r cyfleusterau dysgu arbenigol yn yr ysgol a rhoi arbenigedd a chyngor i bob aelod o staff.

 • Caiff staff a neilltuir i'r Ganolfan Adnoddau Dysgu eu trefnu gan y Pennaeth a'r Uwch Dîm Rheoli.

                                                                                          

Pam y cyflwynwyd y cynnig hwn?

Ym mis Medi 2006, mabwysiadodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddogfen bolisi a nododd bum egwyddor allweddol i lywio'r sefydliad a moderneiddio ein hysgolion:

 1. Ymrwymiad i safonau uchel a rhagoriaeth mewn darpariaeth
 2. Cyfle cyfartal er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn cael mynediad i gyfleoedd dysgu o safon, waeth pa ysgol mae'n ei mynychu
 3. Ysgolion cynhwysol, sy'n diwallu anghenion dysgu pob un o'u disgyblion
 4. Ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned, lle mae'r ysgol yn ymgysylltu â'r gymuned leol
 5. Gwerth am arian

Mae'r cynigion yn ymwneud yn benodol â'r ail a'r drydedd egwyddor.  Cytunwyd ar y Strategaeth Cynhwysiant Addysg gan Gabinet y Cyngor ym mis Mawrth 2009.

Ym mis Rhagfyr 2011, cafodd y Cabinet y newyddion diweddaraf am adolygiad o gymorth a darpariaeth ar gyfer cynnwys plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). 

Ym mis Hydref 2013, cafodd y Cabinet adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i ymgynghori'n ffurfiol â rhieni, staff, a chyrff llywodraethu ysgolion cynradd Blaengarw a Phlasnewydd a phartïon eraill â diddordeb i gau'r Canolfannau Adnoddau Dysgu i ddisgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol. Mae'r papurau ymgynghori yn amlinellu'r cynnig i ailalunio gwasanaethau er mwyn ymateb i'r galw gan nifer gynyddol o ddisgyblion sy'n cael diagnosis o Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig.

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r egwyddorion y dylai plant, cyn belled ag y bo'n bosibl, gael eu haddysgu o fewn amgylchedd ysgol brif ffrwd ac mor agos at eu cartref â phosibl. Byddai'r cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gyfun Maesteg yn galluogi'r plant hynny ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig, sy'n byw yng ngogledd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gael eu haddysgu'n lleol. Y brif ysgol Gynradd fwydo ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu Maesteg fyddai Ysgol Gynradd Llangynwyd lle y mae Canolfan Adnoddau Dysgu Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig wedi'i lleoli.  Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu hon yn un ar gyfer wyth disgybl.

Egwyddor arall a fabwysiadwyd gan y Cyngor yw y dylai penderfyniadau gael eu gwneud yn gyflymach gan bobl sy'n agosach at y prosiect yn hytrach na threfniadau 'hyd braich'. Drwy wneud hyn, mae'r gwaith o reoli perfformiad yn debygol o fod yn fwy effeithiol.

 

Beth fydd y manteision os aiff y cynnig rhagddo?

Ansawdd a safonau addysg

 • Canlyniadau (safonau a lles).

Mae disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cyflawni'n dda, yn aml yn rhagori ar ddisgwyliadau.  Mewn gwersi a thros amser, mae'r rhan fwyaf o'r disgyblion yn gwneud cynnydd da neu gynnydd gwell yn eu dysgu.  Mae pob un ohonynt yn gallu galw gwybodaeth i gof ac yn defnyddio hyn yn dda mewn dysgu newydd.  Mae ganddynt sgiliau meddwl a rhesymu da.  Mae'r disgyblion yn teimlo'n ddiogel ac mewn gofal da yn yr ysgol.  Maent yn ymateb yn dda i lefel ragorol o gymorth personol.  Mae bron bob un yn teimlo bod ganddynt rywun i siarad â nhw os oes angen help arnynt.  Mae gan bron bob disgybl agweddau cadarnhaol at ddysgu ac maent yn awyddus i wneud cynnydd.  Mae hyn yn cael effaith eithriadol ar les a safonau.

Safonau: Da

Mae perfformiad yr ysgol yn gwella'n raddol mewn bron pob dangosydd yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4. Ar hyn o bryd mae perfformiad yn ddigonol ar y cyfan yng Nghyfnod Allweddol 3, ond mae'n dda yng Nghyfnod Allweddol 4. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gadawodd pob disgybl â chymhwyster a pharhaodd cyfran uchel i addysg llawn amser ar ôl 16 oed.  Mae bron pob disgybl am y tair blynedd diwethaf wedi cyflawni trothwy lefel 1 erbyn diwedd addysg llawn amser yn 16 oed. Nodwyd nad oes unrhyw un o'r disgyblion a adawodd yr ysgol yn 16 oed heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Byddai'r disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu yn cael budd o'r canlyniadau rhagorol hyn.

 • Darpariaeth (profiadau dysgu, addysgu, cymorth a chanllawiau gofal a'r amgylchedd dysgu);

Ym mhob gwers bron, mae cydberthnasau da iawn rhwng yr athro a'r disgyblion sy'n arwain at awyrgylch gwaith digynnwrf a phwrpasol mewn gwersi.  Mewn llawer o'r gwersi, mae gan yr athrawon ddisgwyliadau uchel o'r disgyblion.  Yn y gwersi hyn, mae'r gwaith cynllunio effeithiol yn golygu bod pob disgybl yn gallu gwella ei ddysgu ei hun a gwneud cynnydd da.  Mae gweithgareddau dysgu sydd wedi'u cynllunio a'u cyflwyno'n dda yn cynnal diddordeb y disgyblion drwy gydol y wers.  Caiff y disgyblion eu herio i feddwl drostynt eu hunain a gweithio'n gydweithredol gydag eraill.  Mae'r ffyrdd y mae'r ysgol yn chwalu rhwystrau i ddysgu yn rhagorol.  Mae'r effaith y mae'r system fugeiliol yn cael ei chael ar bresenoldeb, ymddygiad a pherfformiad yn helaeth.  Mae'r cymorth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn helaeth ac yn sicrhau y gall disgyblion lwyddo a symud ymlaen i'r cam dysgu nesaf.  Mae'r ysgol yn gydlynol, yn ddiogel ac yn hynod gynhwysol.

Byddai'r disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu yn ffynnu yn Ysgol Gyfun Maesteg.

 • Arwain a rheoli (arwain, gwella ansawdd, gweithio mewn partneriaeth a rheoli adnoddau);

  Mae gan y pennaeth ac uwch arweinwyr weledigaeth glir ar gyfer gwella safonau, sydd wedi'i chyfleu'n llwyddiannus i aelodau staff a disgyblion.  Mae hyn wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar hyrwyddo gwerthoedd a rennir a disgwyliadau uchel, sydd wedi annog disgyblion i wneud eu gorau.  Mae'r weledigaeth hefyd wedi'i chyfleu i rieni a'r gymuned ysgol ehangach.

Mae'r ysgol yn cynnwys rhieni'n llwyddiannus wrth gefnogi lles a chynnydd eu plant.

Byddai'r disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu a'u rhieni yn cael eu cefnogi'n dda iawn.

 

Risgiau

Nid oes unrhyw risgiau'n gysylltiedig â'r cynnig hwn ar hyn o bryd. Bydd y Ganolfan Adnoddau Dysgu yn cynyddu'r arbenigedd ymhlith staff Ysgol Gyfun Maesteg i ddiwallu anghenion disgyblion eraill y gwyddys eu bod yn dangos nodweddion Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig mewn absenoldeb diagnosis ffurfiol.

 

Cyllid

Byddai'r Ganolfan Adnoddau Dysgu yn cael ei hariannu drwy gyllideb ddirprwyedig yr ysgol brif ffrwd, drwy fformiwla dyrannu'r ysgol, a thrwy ddefnyddio cyfuniad o'r elfen uned a bwysolwyd ar sail oedran y disgybl (AWPU), yn ogystal â ffactor fesul lle.

Byddai lefelau cyllid yn deillio o anghenion staffio presennol. Os bydd niferoedd y disgyblion yn aros yn gyson, yna, yna fydd cost y ddarpariaeth yn newid yn sylweddol. Byddai nifer y lleoedd yn cael ei hadolygu bob tair blynedd, er mwyn sicrhau sefydlogrwydd staffio a chynorthwyo proses gynllunio'r ysgol. Byddai'r ysgol yn cael o leiaf chwe mis o rybudd cyn y newidiadau. Mae'r trefniadau ariannu a gynigir yn debyg i'r rhai a roddwyd ar waith ar gyfer ysgolion uwchradd yn 2013-2014, a oedd yn rhan o'r ymgynghoriad blynyddol gyda chyrff llywodraethu a'r fforwm cyllideb ysgolion ar newidiadau i fformiwlâu ariannu'r ysgolion. Byddai'n costio £10,000 i sefydlu'r ganolfan, a bydd yr arian yn dod o arbedion eleni.

Gan fod y cynigion yn ymwneud â materion llywodraethu, rheoli a chyllid yn bennaf, cynigir y dylid eu rhoi ar waith o ddechrau 1 Medi 2014.

Manylion yr ysgol yr effeithir arni.

Ysgol Gyfun Maesteg
Ffordd Dysgu
Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr
CF34 0LQ

Mae'r tabl isod yn rhoi manylion ar gyfer y niferoedd ar y gofrestr ym Medi 2013 yn Ysgol Gyfun Maesteg a'r ffigurau a gofnodwyd ar gyfer y pedwar cyfrifiad blynyddol blaenorol.

 

Ion-2010

Ion-2011

Ion-2012

Ion-2013

Medi 2013

Disgyblion a gofrestrwyd - gan gynnwys y rhai a gofrestrwyd yn ddeuol

1117

1099

1079

1079

1121

Disgyblion a gofrestrwyd - ac eithrio'r rhai a gofrestrwyd yn ddeuol

-

-

-

1075

1120

Mae'r tabl canlynol yn rhoi rhagamcan pum mlynedd o boblogaeth disgyblion ar gyfer Ysgol Gyfun Maesteg sy'n ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg gyda lle i 1333 o ddisgyblion, wedi'i graddio fel cyflwr A.

Bl.

Bl. 7

Bl. 8

Bl. 9

Bl. 10

Bl. 11

Bl. 12

Bl. 13

Cyfanswm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

186

175

195

157

205

115

94

1127

2015

188

188

176

193

156

127

84

1112

2016

173

190

190

175

191

97

93

1109

2017

165

175

192

188

173

118

71

1082

2018

160

167

176

190

186

107

86

1072

Mae Ysgol Gyfun Maesteg yn ysgol categori B o fewn system Consortiwm Canol De o gategoreiddio effeithiolrwydd ysgol.

 

Ystyriaethau eraill

 • Y ddarpariaeth amgen fyddai i'r disgyblion hyn gael mynediad i'w hysgol uwchradd brif ffrwd lle y mae'n annhebygol y bydd unrhyw aelodau o staff arbenigol penodedig ar gael.  Byddai'r niferoedd cynyddol o ddisgyblion â diagnosis o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig yn creu problemau ychwanegol i bob ysgol uwchradd. Ni fyddai integreiddio'n llawn ag ysgol gyfun brif ffrwd yn diwallu anghenion eithriadol y disgyblion hyn.

 • Fel arall, gallai'r disgyblion hyn fynychu darpariaeth Canolfan Adnoddau Dysgu CARE yn Ysgol Gyfun Bryntirion. Mae hyn yn gwasanaethu anghenion disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yn Nwyrain yr ardal.  Byddai hyn yn golygu y byddai'n rhaid i ddisgyblion deithio pellteroedd hir heb allu cael eu haddysgu ochr yn ochr â'u ffrindiau a'u cyfoedion y tu allan i oriau ysgol.

 • Byddai'r cynnig yn lleihau amser teithio disgyblion yng Ngogledd yr ardal y mae angen iddynt ar hyn o bryd deithio i Ysgol Gyfun Bryntirion yn Nwyrain yr ardal. Byddai'r pellter a deithir yn lleihau'n sylweddol.

Caiff crynodebau o adroddiadau arolygu Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn) mewn perthynas ag Ysgol Gyfun Maesteg eu cynnwys yn atodiad A.

 

Asesiad Effaith: cymuned

Nid oes effaith negyddol sylweddol ar y gymuned.

 

Asesiad Effaith: cydraddoldebau

Fel rhan o'r broses gyffredinol, mae dyletswydd ar y cyngor i ystyried goblygiadau unrhyw gynnig ar bob aelod o'r gymuned leol y gellid effeithio arno mewn ffordd annheg o ganlyniad i'r cynnig dan sylw.

Cynhelir asesiad effaith cychwynnol ar y cyd â'r broses ymgynghori.  Caiff y canlyniadau a'r camau gweithredu a nodir gan yr asesiad hwn eu cynnwys mewn adroddiad i'r cabinet ar y broses ymgynghori.  

Os bydd gennych unrhyw farn ar botensial y cynnig hwn i effeithio ar unrhyw grwpiau neu unigolion naill ai mewn ffordd gadarnhaol neu mewn ffordd andwyol, yna byddem yn croesawu eich sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad hwn.

 

Yr ymgynghoriad a'r broses statudol

Caiff y broses ymgynghori ei chwblhau erbyn 21 Mai 2014 a chyflwynir adroddiad ar y canlyniadau (a gynhwysir yn y cynnig lle bo modd) i gyfarfod Cabinet ar 24 Mehefin 2014.  Os penderfynir peidio â bwrw ymlaen, dyna fydd diwedd y cynnig hwn ar gyfer y dyfodol a bydd angen ceisio cynnig amgen.

Os penderfynir bwrw ymlaen, byddai angen cyhoeddi hysbysiad statudol yn amlinellu'r cynigion am gyfnod o 28 diwrnod gan wahodd unrhyw wrthwynebiadau ysgrifenedig ffurfiol ar y cam Hysbysiad Cyhoeddus, a bydd angen i'r Cabinet ystyried y cynnig. Wedyn gallai'r Cabinet dderbyn, gwrthod neu addasu'r cynnig. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, yna bydd yn mynd yn ei flaen yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol y Cabinet.

Mae'r amserlen a'r weithdrefn amodol fel a ganlyn:

10 Ebrill - 21 Mai 2014 Cyfnod ymgynghori lle y byddwn yn croesawu eich barn a'ch sylwadau ar y cynnig. Noder na chaiff ymatebion i'r ymgynghoriad eu hystyried yn wrthwynebiadau i'r cynnig ac mai dim ond ar ôl cyhoeddi'r hysbysiad cyhoeddus y  gall gwrthwynebiadau gael eu cofrestru.
24 Mehefin 2014 Adroddiad ymgynghoriad i'r Cabinet ar ganlyniadau'r ymgynghoriad.
25 Mehefin 2014 Cyhoeddi adroddiad yr ymgynghoriad ar wefan CBS Pen-y-bont ar Ogwr, bydd copïau caled o'r adroddiad ar gael ar gais.
27 Mehefin 2014

Os bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cytuno, caiff hysbysiad cyhoeddus ei gyhoeddi a bydd cyfnod o 28 diwrnod i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig yn ysgrifenedig.

24 Gorffennaf 2014

Diwedd cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Os na fydd unrhyw wrthwynebiadau gall y Cabinet benderfynu yn syth a ddylid bwrw ymlaen ai peidio. Os bydd unrhyw wrthwynebiadau, caiff adroddiad ar wrthwynebiadau ei gyhoeddi erbyn 21 Awst 2014 a'i anfon i'r Cabinet er mwyn iddynt ei ystyried ac i benderfynu arno wedi hynny.

 

Beth sy'n rhaid i chi ei ystyried nawr?

Fe'ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno eich barn ynghylch p'un a ydych yn cefnogi'r cynnig i sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Gyfun Maesteg.

 

Sut y gallwch gyflwyno eich barn?

Cynhelir cyfarfodydd ymgynghori fel y'u manylir isod ar gyfer y gwahanol bartïon â diddordeb. Mae croeso i chi fynychu'r cyfarfodydd perthnasol lle y gallwch glywed esboniad o'r cynnig, gofyn cwestiynau a mynegi unrhyw farn neu bryder a allai fod gennych.

Lleoliad: Ysgol Gyfun Maesteg Dyddiad Amser
Cyngor Ysgol, Ysgol Gyfun Maesteg 11 Mawrth 2014 2.30pm
Staff Ysgol Gyfun Maesteg  11 Mawrth 2014 3.30pm
Corff Llywodraethu Ysgol Gyfun Maesteg 11 Mawrth 2014 4.30pm
Rhieni disgyblion Ysgol Gyfun Maesteg
a phartïon eraill sydd â diddordeb
11 Mawrth 2014 5.30pm

Os oes gennych ragor o gwestiynau ynghylch y cynnig hwn, os hoffech gyflwyno eich sylwadau'n ysgrifenedig, awgrymu cynigion amgen neu ofyn am gopi o adroddiad yr ymgynghoriad pan gaiff ei gyhoeddi, cysylltwch â (gan ddefnyddio'r ffurflen atodedig):

Cyfarwyddwr Corfforaethol - Plant
Y Gyfarwyddiaeth Plant
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR.

Dylech ei nodi at sylw Anne Whittome neu anfonwch e-bost at anne.whittome@bridgend.gov.uk

Rhaid derbyn pob sylw erbyn 21 Mai 2014 fan bellaf.

 

Atodiad A

Crynodeb o arolygiad Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru o Ysgol Gyfun Maesteg.

Estyn Maesteg Welsh 2012

Ffurflen

Cynnig i sefydlu canolfan adnoddau dysgu ar gyfer disgyblion ag Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Gyfun Maesteg

Enw:

Manylion cyswllt:

Ydych chi'n (ticiwch)

Llywodraethwr Ysgol                                    Rhiant/gwarcheidwad

Disgybl Ysgol                                               Aelod o staff yr ysgol

Parti arall â diddordeb (nodwch)

Sylwadau/awgrymiadau/ceisiadau/cwestiynau:

 

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Last Updated: 28/11/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud