Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor 2017/18

Dogfennau Cysylltiedig

Am ragor o wybodaeth am yr ymgynghoriad a gynhaliwyd tro diwethaf a’r penderfyniadau a wnaed, darllenwch y cofnodion o’r cyfarfod Cyngor a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2014, cliciwch yma

Darlun cyffredinol

Mae cynllun presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer gostyngiadau’r dreth gyngor yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth 2017, felly cynigir cynllun newydd, a fydd ar waith o fis Ebrill 2017 tan fis Mawrth 2018.  Yn y cynllun drafft newydd hwn, mae’n dal i gynnig rhoi hyd at 100% o gymorth â’r dreth gyngor i bobl sy’n talu treth, yn ddibynnol ar amgylchiadau ariannol yr aelwyd. Bydd gostyngiadau ar y dreth gyngor sydd eisoes yn bodoli yn aros yr un fath, er enghraifft y gostyngiad o 25% i bobl sengl, ac eithriadau sydd eisoes yn bodoli, er enghraifft eithrio pobl sydd â nam meddyliol difrifol ac yn byw ar eu pennau eu hunain.

Rhaid i’r cyngor benderfynu eto:

  • a fydd yn cynyddu’r cyfnod taliad estynedig safonol i bobl sy’n dychwelyd i weithio, pan fyddant wedi bod yn derbyn budd-dal cymwys am fwy na 26 wythnos;
  • a fydd yn ystyried incwm y mae pobl yn ei dderbyn o Bensiynau Anabledd Rhyfel a Phensiynau Rhyfel Gwraig Weddw wrth benderfynu a oes gan bobl hawl i dderbyn gostyngiadau’r dreth gyngor;
  • a fydd yn ôl-ddyddio ceisiadau am ostyngiadau ar y dreth gyngor am fwy na’r drefn safonol o dri mis dan amgylchiadau penodol.


Sut i ymateb

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 31 Hydref 2016 ac yn dod i ben ar
18 Rhagfyr 2016. Gallwch ymateb neu ofyn cwestiynau ychwanegol yn y ffyrdd canlynol:

Ar-lein: Cliciwch yma
Rhif Ffôn: (01656) 643 664
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am gopi mewn fformat gwahanol.

Ymgynghoriad

Amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu'r weithdrefn a'r cynnig:

Gweithgaredd

Dyddiad

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion

1 Rhagfyr 2016

Adroddiad i'r Cabinet ynglŷn â chanlyniadau'r ymgynghoriad

10 Ionawr 2017

Last Updated: 23/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud