Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cwestiynau cyffredin

Cynnig 1: Cynyddu'r pellter sy'n angenrheidiol i fod yn gymwys i gael cludiant am ddim rhwng cartref ac ysgol disgybl, i gyfateb i'r pellter sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith (gan gynnwys ysgolion Cymraeg ac ysgolion crefyddol).

Beth yw’r newidiadau o ran pellter?

Cynigir newid y pellter i fod yn gymwys ar gyfer cael cludiant am ddim i ysgolion cynradd o 1.5 milltir i 2 filltir. 

Cynigir newid y pellter i fod yn gymwys ar gyfer cael cludiant am ddim i ysgolion uwchradd o 2 filltir i 3 milltir.

Sut y byddaf yn gwybod os ydw i’n parhau i fod yn gymwys i gael cludiant am ddim?

Mae’r Cyngor yn gallu cyfrifo’r pellter rhwng eich cartref a’r ysgol. Os yw eich plentyn yn gymwys i gael cludiant yn ôl a blaen i’r ysgol am ddim, bydd Adran Drafnidiaeth y Cyngor yn cysylltu â chi’n awtomatig.

Os nad wyf yn gymwys mwyach, pryd fydd y drefn newydd yn dechrau?

Ni fydd y newid yn digwydd tan fis Medi 2016.  Fodd bynnag, os oeddech chi'n cael cludiant am ddim yn y gorffennol, ni fydd y newidiadau hyn yn berthnasol i chi oni bai bod eich plentyn yn dechrau mynd i’r ysgol yn llawn amser, neu yn newid ysgol. Yn ogystal, os yw un o’ch plant eisoes yn cael cludiant am ddim a bod eich plant eraill yn dechrau mynd i’r ysgol honno yn llawn amser tra bod eu brawd neu chwaer yno, byddant hwythau hefyd yn cael cludiant am ddim tan y byddant yn newid ysgol.

A gaf i dalu i fy mhlant gael parhau i ddefnyddio’r bws ysgol?

Dim ond ar ôl asesu faint o seddi sydd ar gael y byddwn ni'n rhyddhau seddau i’w prynu.  

Os yw un o fy mhlant yn parhau i fod yn gymwys i gael cludiant am ddim, a fydd yn rhaid i mi dalu am eu brawd neu chwaer pan fyddan nhw’n ddigon hen i fynd i’r ysgol?

Os yw plentyn mewn ysgol eisoes yn cael cludiant am ddim rhwng ei gartref a’r ysgol a bod ei frawd neu chwaer yn dechrau eu haddysg llawn amser yn yr un ysgol tra bod y plentyn hŷn yn parhau i fod yno, byddant hwythau hefyd yn cael cludiant am ddim tan y byddant yn newid ysgol.

Mae fy mhlentyn yn mynd i ysgol y tu allan i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a fydd fy mhlentyn yn cael ei effeithio?

Gall fod nifer o resymau am y trefniant hwn, felly mae’n debyg y byddai ceisiadau o'r fath yn cael eu hystyried ar sail unigol.

 

Cynnig 2: Codi cost lawn tocyn bws ysgol ar ddisgyblion nad ydynt yn cael cludiant i'r ysgol am ddim.

Nid wyf yn gymwys i gael cludiant am ddim, faint fydd yn rhaid i mi ei dalu?

Mae hyn yn debyg o amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Fodd bynnag, i roi rhyw amcan, cost lawn talu am le yny flwyddyn ysgol 2013/14 oedd £756.41 y flwyddyn ar gyfer disgybl cynradd a £646.98 y flwyddyn ar gyfer disgybl uwchradd. Oherwydd bod y Cyngor yn parhau i chwilio am arbedion o ran y gwasanaethau sydd wedi eu contractio, nid ydym yn rhagweld ar hyn o bryd y bydd newid sylweddol o flwyddyn i flwyddyn. Fodd bynnag, nid oes sicrwydd y bydd lle ar gael ar fws i bob disgybl.

 

Cynnig 3: Rhoi'r gorau i ddarparu cludiant am ddim i ddysgwyr 16 oed neu hŷn, sy'n mynd i'r ysgol neu goleg.

Os yw fy mhlentyn ym mlwyddyn 12 ar hyn o bryd, a fydd yn cael ei effeithio?

Os derbynnir y cynnig, ni fydd unrhyw newid yn digwydd tan fis Medi 2016. Ar ôl y dyddiad hwn, dim ond disgyblion sy’n dechrau blwyddyn 12 yr effeithir arnynt.

A effeithir ar fy mhlentyn sydd ym mlwyddyn 11 ar ôl iddo gyrraedd 16 oed?

Os daw’r cynnig i rym ym mis Medi 2016, bydd disgyblion ym mlwyddyn 11 sy’n cael cludiant am ddim yn parhau i wneud hynny hyd at ddiwedd y flwyddyn ysgol..

A fydd hyn yn cael effaith ar daliadau Lwfans Cynhaliaeth Addysg?

Ni fydd y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a dderbynnir gan ddisgybl/myfyriwr yn cael ei effeithio gan yr un o’r cynigion.

A fydd fy mhlentyn yn cael talu am sedd ar fws ysgol?

Dim ond ar ôl asesu faint o seddi sydd ar gael y byddwn ni'n rhyddhau seddau i’w prynu

Faint fydd yn rhaid i mi ei dalu?

Byddai disgwyl i ddisgyblion sy’n defnyddio cludiant ysgol y cyngor ac nad ydynt yn cael lle am ddim, dalu amcangyfrif o £646.98 y flwyddyn. Fodd bynnag, nid oes sicrwydd y bydd lle ar gael  ar fws ar gyfer pob disgybl / myfyriwr.

Last Updated: 26/09/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud