Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - arolwg gwella Pen-y-bont

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

 

Dogfennau Cysylltiedig

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr Asesiad Llesiant Lleol Drafft Ymgynghori

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Gwybograffegau

 

Darlun cyffredinol

Yn 2015, cyflwynwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i sicrhau bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar hyd a lles y wlad yn gwneud cymaint â phosibl i wella lles economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol pobl a chymunedau. Partneriaeth sy’n cynnwys 15 o ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yw’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (y Bwrdd) ac maent yn cydweithio i wella gwasanaethau lleol. Darllenwch ragor…

Mae Bwrdd Pen-y-bont ar Ogwr wedi casglu’r holl dystiolaeth a ddaeth i law i baratoi asesiad drafft o les. Aeth ati i baratoi’r asesiad er mwyn deall yn well yr hyn y mae pobl yn ei ystyried sy’n agweddau cadarnhaol ar ein cymunedau, yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’r modd y gall y Bwrdd gydweithio -  yn awr, ac yn y dyfodol - i gynllunio a darparu gwasanaethau. Mae’r Bwrdd am wybod a ydych yn cytuno â’r wybodaeth a gasglwyd a pha agweddau ar les sydd bwysicaf i chi.

 

Sut i ymateb

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 15 Chwefror 2017 and cau ar 19 Mawrth 2017. Cewch ymateb neu holi mwy o gwestiynau yn y dulliau canlynol;

Ar-lein: Cliciwch yma
E-bost: Consultation@bridgend.gov.uk
Ffon: (01656) 643 664
Post: Cyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cwrt y Cigfrain, Adain 3, Lôn y Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AP.

Mae croeso i chi ofyn am fformatau gwahanol hefyd.

 

Ymgynghoriad

Dyma’r amserlen a ragwelir ar gyfer dilyn y weithdrefn a gweithredu’r cynnig.

Camau

Dyddiad

Dyddiad terfyn ar gyfer ymateb

19 Mawrth 2017

Cyflwyno adroddiad i’r Bwrdd ar ganlyniadau’r ymgynghoriad

10 Ebrill 2017

Dyddiad gweithredu posibl

25 Ebrill 2017

Mae’r ymgynghoriad hwn bellach wedi ei gau.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 20/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud