Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynigion
i ymgynghori ynghylch newid y canllawiau ar y polisi ar gyfer oed cerbydau  hacnai a cherbydau i’w llogi’n breifat, a’r polisïau
archwilio

Trosolwg

Diben yr ymgynghoriad hwn yw cael sylwadau ar y cynigion i newid y canllawiau ar y polisi ar gyfer oed cerbydau hacnai a cherbydau i’w llogi’n breifat a’r trefniadau archwilio. Gofynnir hefyd am sylwadau ar wasanaethau tacsi i bobl anabl ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cefndir a Gwybodaeth

u  Yn ôl y polisi presennol, rhaid i bob cerbyd hacnai a phob cerbyd i’w logi’n breifat fod yn newydd pan gânt eu trwyddedu am y tro cyntaf. Ar hyn o bryd, mae rhai eithriadau’n ymwneud â cherbydau i’w llogi’n breifat, cerbydau sy’n gallu cludo cadeiriau olwyn neu gerbydau arbenigol.

u  Ar hyn o bryd, ar ôl archwilio’r cerbydau, mae’r Cyngor yn rhoi tystysgrifau i eithrio cerbydau rhag cael prawf MOT.    

Y cynnig

Bydd y cynnig hwn yn effeithio’n bennaf ar y rhai sy’n gwneud cais am drwydded newydd ar gyfer cerbyd hacnai neu gerbyd i’w logi’n breifat. Mae’n cynnig newid y polisi presennol yn ymwneud ag oed cerbydau fel a ganlyn:

Caiff cerbydau eu rhannu’n ddau ddosbarth: Dosbarth 1, sef cerbydau salŵn, amlbwrpas safonol (MPV) neu gerbydau sy’n gallu cludo cadair olwyn heb lifft cadair olwyn awtomataidd, a Dosbarth 2, sef cerbydau sy’n gallu cludo cadair olwyn ac sydd â lifft cadair olwyn awtomataidd. 

Cynigir newid y polisi presennol ar gyfer oed cerbydau hacnai a cherbydau i’w llogi’n breifat fel bod yn rhaid i gerbydau Dosbarth 1 fod yn llai na 5 mlwydd oed pan gânt eu cyflwyno i’w trwyddedu am y tro cyntaf, ac i gerbydau Dosbarth 2 fod yn llai na 10 oed pan gânt eu cyflwyno i’w trwyddedu am y tro cyntaf.

Yn ogystal â hyn, bwriedir newid nifer yr archwiliadau a gynhelir bob blwyddyn:

Cynigir newid y polisi fel bod cerbydau hyd at 10 oed yn cael eu harchwilio ddwywaith y flwyddyn a bod cerbydau 10 oed a hŷn yn cael eu harchwilio dair gwaith y flwyddyn.

Yn ogystal â hyn, cynigir bod y drefn archwilio’n newid fel a ganlyn:

caiff cerbydau hacnai a cherbydau i’w llogi’n breifat eu harchwilio’n unol â’r drefn MOT a weinyddir gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau  (DVSA). Ynghyd â’r prawf MOT, cynigir hefyd ei gwneud yn ofynnol cynnal prawf cydymffurfio ychwanegol, yn unol â’r Safonau Arolygu Cenedlaethol ar gyfer Cerbydau Hacnai a Cherbydau i’w Llogi’n Breifat, a gynhyrchwyd gan  y Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau, sy’n cynnwys eitemau na fyddent yn cael eu cynnwys mewn prawf MOT (fel golau ar do tacsi).

Mae copi llawn o’r, Cynigion i ymgynghori ynghylch newid y canllawiau ar y polisi ar gyfer oed cerbydau  hacnai a cherbydau i’w llogi’n breifat, a’r polisïau archwilio, ar gael yma.

Sut i ymateb

Cliciwch yma

Bydd cyfnod yr ymgynghoriad hwn yn cychwyn ar 18 Rhagyr 2017 ac yn dod i ben ar 31 Ionawr 2018.

Cofiwch eich bod yn gallu mynegi eich barn ynglŷn â gwella gwasanaethau’r cyngor trwy glicio yma i ymuno â’n panel dinasyddion.

Last Updated: 19/12/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud