Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Ar 1 Ebrill 2016, cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) statudol yn ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru.

Bydd BGC yn sydweithio i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol ardal y bwrdd. Bydd pedwar Aelod statudol ar bob BGC newydd:

  • Yr Awdurdod Lleol perthnasol
  • Y Bwrdd Iechyd
  • Y Gwasanaeth Tân ac Achub
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Amrywiaeth o bartneriaid eraill y cyfeirir atynt fel ‘Cyfranwyr Gwahoddedig’

Yn unol â’r Ddeddf, mae gofyn bod pob BGC yn asesu cyflwr llesiant ledled yr ardal ac o fewn ei gymunedau er mwyn cyfrannu at Gynllun Llesiant y BGC. Rhaid cyhoeddi’r cynllun erbyn Ebrill 2018. Dylai amlinellu cyfres o amcanion llesiant sy’n nodi’r blaenoriaethau mae’r BGC wedi cytuno arnynt ar gyfer yr ardal er mwyn cyfrannu at gyflawni’r saith amcan llesiant cenedlaethol a nodir yn y Ddeddf.  

Ceir gwybodaeth bellach am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r saith amcan llesiant ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae gwefan Y Gymru a Garem yn cynnwys gwybodaeth am y drafodaeth genedlaethol a arweiniodd at lunio’r Ddeddf.  

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr Cynllun Llesiant Drafft

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y bont ar Ogwr

BGC yn disodli’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol (BGLl) cynt, ac mae’n cynnwys y rif fudiadau a sefydliadau sector gyhoeddus a chymunedol sy’n gweithredu o fewn bwrdeistref Penybont ar Ogwr.   

Mae’r sefydliadau isod yn aelodau o’r BGC ym Cyngo Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont are Ogwr:

Tueddiadau’r Dyfodol

Lluniwyd yr adroddiad i gefnogi’r sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer y tymor hir.

Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol, 2017

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr Asesiad Llesiant Lleol Ebril 2017

Mae’r asesiad cychwynnol hwn yn cynnig sylfaen y byddwn yn adeiladu arno i greu dealltwriaeth lawnach o lesiant i'n trigolion a chymunedau wrth symud ymlaen.  Byddwn yn defnyddio canfyddiadau’r asesiad a’r adroddiad ymgyngheriod ar yr asesiad ynghŷd â gwybodaeth allweddol arall i ddatblygu Cynllun Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr erbyn Mai 2018.

Cyfarfodydd wedi eu trefnu a chofnodion

Mai 2016 Tachwedd 2016
Gorffennaf 2016 Ionawr 2017
Medi 2016 Mawrth 2017
Mai 2017  

Gweithdai Thematig BGC Pen-y-bont ar Ogwr 2016: Crynodeb ac Argymhellion

Adroddiadau Blynyddol

Bwrdd Gwasanaeth Lleol Adroddiad Blynyddol 2015-2016

Last Updated: 31/10/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud